הלכה ליום רביעי כ"ד חשון תשפ"ד 8 בנובמבר 2023

ההלכה מוקדשת לעלוי נשמת אבינו, מזכה הרבים, רב הפעלים,

רבי דוד (מוראדי) בן רחל ז"ל

שהיום יום פקודת שנתו
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ

הוקדש על ידי

משפחתו

קבלת שבת של רוב הציבור

שאלה: אני גרה בארצות הברית, בעיר שבה נוהגים כמעט בכל בתי הכנסת, להתפלל בשבתות (בשעון קיץ) ערבית מוקדמת ("פלג המנחה"). שאלתי היא, האם לאחר שבעלי הולך לבית הכנסת, כאשר אני מסדרת את השולחן לסעודת שבת, מותר לי להדליק ולכבות את האור, שהרי יש עוד זמן רב עד שקיעת החמה?

תשובה: השאלה במקומה, אולם תחילה עלינו לבאר את שורשה:

מי שקיבל עליו שבת
מבואר בפוסקים ובשלחן ערוך (סימן רסג סעיף יא והלאה), שמי שקיבל עליו את קדושת השבת, ולמשל אדם שאמר בבית הכנסת "מזמור שיר ליום השבת", שבזה כולם מקבלים עליהם את קדושת השבת, אסור לו להמשיך ולעשות מלאכות האסורות בשבת.

ואפילו אם לא קיבל עליו שבת בפירוש, אלא רק התפלל תפילת ערבית של שבת בשעה מוקדמת, כבר אסור לו לעשות מלאכות האסורות בשבת. ואפילו אם יאמר בפירוש שאינו רוצה לקבל שבת, בכל זאת, אם התפלל תפילת ערבית של ליל שבת, הרי שקדושת השבת חלה עליו, ואסור לו לעשות שום מלאכה.

קיבלו שבת בבית הכנסת
לא רק לאדם שקיבל עליו את השבת אסור לעשות מלאכות, אלא אפילו אדם שלא קיבל בפירוש את השבת, אולם רוב הקהל בעירו, קיבלו עליהם את השבת, הרי מיעוט הקהל נמשכים בעל כרחם אחרי הרוב, וכאילו כולם קבלו עליהם בפירוש את השבת. ולכן פסק מרן בשלחן ערוך בזו הלשון:

"אם רוב הקהל קבלו עליהם את השבת, המיעוט נמשכים אחריהם בעל כרחם". כלומר, כאשר רוב בני העיר היהודים, קיבלו עליהם "שבת", גם לשאר בני העיר אסור להמשיך לעשות מלאכות, ולכן אסור להם ליסוע ברכב או להדליק את האור וכדומה.

אזהרת האחרונים
לאור האמור, הזהיר הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל (שבט הלוי ח"ט סימן נו), שיש להזהר כשנוסעים בימות הקיץ לנפוש בעיירות קטנות, ויש שם רק מנין אחד, ומקבלים שבת בזמן מוקדם, שכיון שרוב הציבור מתפללים באותו מנין, הרי קיבלו רוב הציבור שבאותו מקום את השבת, והמיעוט נגררים אחריהם לקבל שבת, אפילו אם הם בבתיהם.

הדין למעשה
לפיכך, גם מקום שבו הציבור, ברוב בתי הכנסת, קיבלו כבר את השבת, שאר הציבור נגררים אחריהם, ועליהם לנהוג כאילו גם הם קיבלו עליהם שבת, ואסור להם לעשות מלאכה, ליסוע ברכב או לכבות ולהדליק את האור וכיוצא בזה.

8 ההלכות הפופולריות

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה בכל שמונת ימי החנוכה, שיחלו מיום חמישי, ליל יום שישי, שבשבוע הבא, מצוה להדליק נר חנוכה. והספרדים נוהגים שמדליקים מנורת חנוכה אחת בכל בית. ואילו האשכנזים נוהגים שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכה לעצמו. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

בענין פדיון הכפרות, כבר ביארנו בשנים קודמות שניתן לעשות כפרות על ידי מעות (כסף), ונוהגים שלוקחים שטר (כמו שטר של עשרים או של חמישים שקלים) מעל ראש המתכפר או המתכפרת, ואומרים "זו חליפתך זו תמורתך זו כפרתך, אלו המעות ילכו לצדקה ותכנס (ותכנסי) אתה (את) לחיים טובים ולשלום". (כמו שמודפס במחזורי......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה


שניים מקרא ואחד תרגום

"כל ישראל ערבים זה בזה" (סנהדרין כז:), ואם כך בכל עת, על אחת כמה וכמה, כאשר כל יושבי הארץ שרויים בצרה גדולה, וכמה אלפי משפחות בלחץ גדול, וחיילים צעירים לימים מחרפים נפשם בשדות הקרב, על כל אחד ואחד, אנשים ונשים, מוטלת חובה, לעורר את עצמו לרגש הנכון, להיות שותף בצער הציבור, ולהתפלל לה' ב......

לקריאת ההלכה

פרטי דינים בהלכות שניים מקרא ואחד תרגום

לרגל המצב הבטחוני, ומידת הדין המתוחה, נזכיר מה שלמדנו ממרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שבמצבים הרבה פחות חמורים, תיקן לומר "אבינו מלכנו" לאחר תפילת שחרית ומנחה, כפי שנוהגים בעשרת ימי תשובה, כי גדול כוחה של תפלה זו, וסגולתה רבה להושיע. איך נוכל להתנהל בשלוה כאשר שומעים אנו תיאורים מזע......

לקריאת ההלכה

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

לקריאת ההלכה

השומע קול רעם בלילה

שתי שאלות: השומע קול רעם מתוך שינה, האם רשאי לברך על הרעם, בלי נטילת ידיים? והאם יש לברך על הברקים בכל פעם, או רק פעם אחת ביום? בהלכות הקודמות ביארנו, שאדם הרואה ברקים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ה......

לקריאת ההלכה