הלכה ליום שישי 10 Adar 5782 פברואר 11 2022

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

אברהם מנשה בן רחל ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

ראובן

פרשת השבוע - פרשת תצוה

מאמרו של הגאון רבי זבדיה כהן שליט"א ראש אבות בית הדין הרבני תל אביב יפו, עבור "הלכה יומית".

השבת נקרא על מצות הדלקת נר התמיד בבית המקדש, בשמן זית זך כתית למאור, וכדברי הפסוק, "ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד". והדבר צריך ביאור, מה העניין של הדלקת נר תמיד בבית המקדש? וכי ה' צריך את האור הזה? הלא מלוא כל הארץ כבודו, הוא המאיר לארץ ולדרים עליה, שהרי רק השמש שהיא אחת ממעשה ידיו, אין אנו יכולים להביט בה מעוצמת האור והחום שבה, ואם כן, מה צורך לו במצווה זו של נר תמיד בבית המקדש, ומה ענינה של מצווה זו?

במדרש תנחומא נשאלה שאלה זו, ותירצו, על פי משל, לשני בני אדם שהיו גרים יחד. אחד  שראייתו חלשה, ואחד פקח שרואה היטב.

לימים אמר הפקח שרואה היטב לחברו שראייתו חלשה, הדלק נר שיאיר לנו, ענה לו חברו, הרי אתה רואה היטב, ומדוע אתה צריך לנר?  ענה לו חברו, אכן אני לא צריך את הנר, אך כל בקשתי שתדליק נר, היא עבורך, כדי שאתה תוכל לראות היטב, ולכבודך בקשתי זאת. אף כאן במצות נר תמיד במקדש, בודאי שאין צורך לקדוש ברוך הוא באור זה של נר תמיד עבורו, אלא מטרת מצווה זו היא עבורינו בלבד, שאור זה יאיר לנו ולכבודנו הדבר.

ולבאור הדבר, נסביר, שכל מה שאנו זוכים לו בעולם הזה, אם זה בריאות, חיים,פרנסה, מעמד וכדומה, הכול הוא בידי שמים. כדברי חז"ל, הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. אך הסייעתא דשמיא (סיוע מן השמים) זוכה בה האדם רק אחרי שהוא עושה בדרך הטבע את כל מה שביכולתו ובכוחו לעשות, ורק אז הוא זוכה בסייעתא דשמיא שתחול הברכה במעשה ידיו, שהרי האדם החולה, מצווה ללכת לרופא, אך חובה עליו להתפלל לה' שהוא רופא כל בשר שייתן ברכה וסייעתא דשמיא לרופא שיצליח ליתן לו את הטיפול והתרופות הראויות לו. וכן מוטל על האדם לדאוג לפרנסתו עם תפילה מעומק הלב לבורא עולם שייתן לו ברכה במעשה ידיו ויצליח בפרנסתו, וכן כל הפירות והירקות שאנו צורכים גדלים רק לאחר שהחקלאי חורש את האדמה וזורע את הזרעים, ורק לאחר מכן הגשם והשמש שבאים מאת ה', מביאים את הברכה וההצלחה לגדילת הפירות והירקות, אך אם ירדו גשמים כל היום וכל הלילה, והחקלאי לא יזרע, הרי שלא יצא כלום. ללמדנו, שברא ה' את עולמו באופן שהאדם יעשה את המוטל עליו לעשות, ורק אז על ידי אמונה ותפילה ייתן ה' את ברכתו להצלחה ושפע ברכה.

וזהו הרעיון במצות נר תמיד. ה' יתברך רוצה לתת לנו שפע של אור ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ולתת זאת לכל עם ישראל בכלל, ולכל אחד ואחד לפי צרכיו בפרט. והרי השראת השכינה ומקור הברכה לעם ישראל נמצא במשכן ובבית המקדש, לפיכך נצטוו ישראל להדליק הם את נר התמיד, ולעשות הם את המוטל עליהם לפי יכולתם, בהדלקת נר התמיד, ואז ה' יתברך מביא את ברכתו ושפע האור והברכה לעם ישראל בכל אתר ואתר, כך שמצוה זו מוטלת עלינו לכבודנו ולטובתנו.

במה דברים אמורים? לא אחת אנו רוצים להתקדם בלמודים בפרנסה או בעבודה רוחנית, ולא עושים דבר, בתואנה "אם ה' רוצה, הרי שיתן לנו זאת גם ללא שנעשה דבר". ולפי דברינו לעיל, אין זה נכון, ועל האדם לעשות את כל יכולתו לפי דרך העולם, ורק אז עם אמונה ותפילה, יזכה לברכה והצלחה במעשה ידיו.

נזכה ליישם זאת, ונזכה שהברכה תשרה בכל מעשה ידינו. אמן.

שבת שלום

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Eating Meat Following Rosh Chodesh Av

The Mishnah in Masechet Ta’anit (26b) tells us that on Erev Tisha Be’av during the last meal one eats before the fast, one may not eat meat, drink wine, or eat two cooked foods, such as rice and an egg. Although the letter of the law dictates that the prohibition to eat meat only applies......

לקריאת ההלכה

Laws Pertaining to Tisha Be’av

There are five categories of abstinence which must be observed on Tisha Be’av: Eating and drinking, washing one’s self, rubbing one’s body with oils or lotions, wearing leather shoes, and marital relations. Our Sages also prohibited learning Torah on Tisha Be’av, for the word......

לקריאת ההלכה

Havdala on Motza’ei Shabbat Which Coincides with Tisha Be’av and the Laws of an Ill Individual Who Must Eat on Tisha Be’av

On years during which Tisha Be’av falls out on Motza’ei Shabbat, such as this year, 5782, there are three opinions among the Rishonim regarding how Havdala should be recited on a cup of wine on Motza’ei Shabbat. The first opinion is that of the Geonim who write that one should r......

לקריאת ההלכה

The Laws of Taking Haircuts During the “Three Weeks"- The Year 5782

The Customary Prohibition of Haircuts As a result of the mourning observed during the “Three Weeks,” the Ashkenazi custom is to abstain from shaving and taking haircuts beginning from the Seventeenth of Tammuz until the Tenth of Av. Nevertheless, the Sephardic custom is not as string......

לקריאת ההלכה


Those Who are Obligated and Exempt from the Fast of Tisha Be’av and their Status When Tisha Be’av Falls Out on Motza’ei Shabbat

Someone Ill with a Non-Life-Threatening Illness, An Elderly Person, and a Woman who has Recently Given Birth One who is ill (meaning when one is actually bedridden and the like, even if the illness is not life-threatening) is exempt from fasting on Tisha Be’av. When in doubt about one’s......

לקריאת ההלכה

Frying Fish in a Meat Pot, Baking Fish and Meat in the Same Oven, and Maran zt”l’s Custom

There is a well-known prohibition of eating fish and meat together, as discussed by the Gemara and Poskim. Cooking Fish in a Meat Pot Although it is prohibited to cook a dairy dish in a meat pot as we have discussed in a previous Halacha, nevertheless, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l writ......

לקריאת ההלכה

When Av Begins, We Diminish Our Joy

This coming Friday will mark Rosh Chodesh Av. Next Shabbat will mark Tisha Be’av, however, since fast days are prohibited on Shabbat (besides for Yom Kippur), Tisha Be’av will be observed next Motza’ei Shabbat and Sunday. May Hashem soon switch this month to one of joy and celebrat......

לקריאת ההלכה

The Laws of the Last Meal Before the Fast of Tisha Be’av on Shabbat

On Erev Tisha Be’av, our Sages prohibited eating meat and drinking wine during the last meal before the onset of the fast of Tisha Be’av held after halachic midday. They likewise forbade eating two cooked foods during this meal.  Nevertheless, this year, 5782, since the fast of T......

לקריאת ההלכה