הלכה ליום ראשון י"ד אייר תשע"ב 6 במאי 2012

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

איתן בן יונה

הוקדש על ידי

בעילום שם

שאלה: האם מותר על פי ההלכה לעשות איפור קבוע על ידי מחט חשמלית או שיש בכך איסור?

תשובה: נאמר בתורתינו הקדושה (ויקרא כא.) וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה'. מכאן שאסור לעשות כתובת קעקע, וכמו שפסק הרמב"ם: כתובת קעקע האמורה בתורה היא שישרוט על בשרו וימלא מקום השריטה בחול או דיו או שאר צבעונים הרושמים.

ולפיכך נראה היה לאסור גם כן את עניין האיפור הקבוע, שבו מחדירים צבע תחת העור כדי לתת צבע סביב העין או על גבי השפתיים וכדומה, שהרי יש בכך משום איסור כתובת קעקע. וכן פסקו כמה רבנים למעשה. וכך גם היה מפורסם שדעתו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א לאסור מעשה האיפור הקבוע, וכמו שגם פורסם בשמו בספרי מחברי זמנינו.

אולם לאחרונה הדפיס מרן הרב שליט"א את ספרו טהרת הבית חלק שלישי, ודן שם להקל בעניין איפור קבוע מפני כמה ספיקות שיש בעצם האיסור בזה. שהרי דעת כמה ראשונים שלא אסרה תורה אלא כתיבת שם עבודה זרה על גבי העור, שכך הייתה דרכם של עובדי עבודה זרה, לרשום שם עבודה זרה על גבי עורם על ידי קעקוע, כדי להראות דביקותם בעבודה זרה שלהם. ועוד שיש פוסקים שלא אסרה תורה אלא כתיבת אותיות או ציור שלם, מה שאין כן באיפור קבוע שבודאי אינו שם עבודה זרה, וגם אינו אותיות. ואף שלהלכה נראה לאסור אפילו כתובת קעקע שאינה שם עבודת כוכבים ואינה אותיות בכלל, מכל מקום לעניין איפור קבוע יש עוד טעם להקל בזה, מפני שאינו קבוע כל כך, שהרי אחר כמה שנים הולך הרישום ונעלם, מפני שאינו נרשם עמוק בבשר האדם אלא רק תחת שכבת העור הראשונה, ובאופן כזה יש מקום להקל, ולכן כתב מרן שליט"א שאחרי שעיין היטב בכל דברי הפוסקים בנושא זה, נראה לו שאף אשה העושה איפור כזה לצורך נוי ויופי, יש לה על מה שתסמוך ואינה עושה איסור, ואם עושה כן לצורך כיסוי וטשטוש צלקת או להשלים צורת שיער בגבות, יש להקל בזה אף לכתחילה.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר לעשות ציור על הגוף קעקוע על ידי אדם אחר, או גוי, שהציור הוא לא קבוע אלא נימחק מעצמו לאחר כמה שנים ? כ' תמוז תשע"ח / 3 ביולי 2018

בציור שלם יש להחמיר. ורק לגבי איפור קבוע, שאינו ציור ממש, יש להקל.

לגבי היתר לאיפור קבוע, אחד הטעמים להתיר הוא משום שאיסור כתובת קעקע הוא רק בכתיבת אותיות או ציורים. ולא באיפור... 
לכאורה קווי איפור שעל שפתיים או גבות, מכיון שהוא מעשה אומן צריכים להחשב ככתיבת אותיות.
שהרי כתבתם בהלכה שעסקה אם מותר לאשה להתאפר בשבת, בתשובה לשואל, כתבתם שאסור לנקות לאקה מעל הצפוניים בשבת מטעם ״מוחק״, הואיל וצביעת הציפורן בלאקה דורשת דיוק אומנותי, לכן זה נחשב כותב, ולהורידו נחשב מוחק. כ"ז טבת תשע"ג / 9 בינואר 2013

ראשית, לענין כתובת קעקע מדובר רק בצירוף, ולא בסברא מוסכמת להלכה. ובכל אופן לגוף השאלה,
 
נראה שמאחר והכתובת שעושים באיפור קבוע, אינה רישום של ממש, אלא כעין שריטה אחת בלבד, (שהרי עושים קו מעל ומתחת לעין וכדומה, ולא רישום ממש) אין זה בכלל כתיבה שאסרה התורה. וכמו שכתב בספר משנת חכמים (דף קכג), שכתובת קעקע היינו שכותב אות או "רושם", ואינו עובר אלא כשיעשה אות שלימה או רושם שלם, ולא בשריטה בעלמא. עד כאן.
 
וכן מבואר בלשונות הראשונים שציין מרן שליט"א בתשובתו שבספר טהרת הבית ח"ג (עמוד ל), שאינו עובר אלא כשיעשה אות שלימה או רושם שלם. כלומר, בקו אחד, אפילו אם יעשנו באומנות, אין בזה דין כתובת קעקע.
 
ובכל אופן יש חילוק בין דין כתובת קעקע לדין כתיבה בשבת, שיש אומרים שדין כתובת קעקע חמור יותר, שחייב אפילו בכתיבת אות אחת, מה שאין כן בכתיבה בשבת, שאסור לכתוב אפילו אות אחת, אבל אינו חייב עליה, ורק בכותב שתי אותיות לוקה. וראה בכל מה שכתב בזה מרן שליט"א בתשובתו הנ"ל. עיין שם.

אבקש לדעת אם מותר לעשות איפור קבוע לאחר חודש אבלות על ההורה? ט' שבט תש"ע / 24 בינואר 2010

שלום רב!

אין הגבלה על עשיית איפור מצד האבלות. לכן העיקר שיש להקל בדבר.
רק בעצם הנדון של איפור קבוע יש מחלוקת הפוסקים, וכמו שביארנו בהלכה המצורפת.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

סדר ראש השנה – גימטריא "חטא"

נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה, מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה, ולכן נוהגים לאכול בלילי ראש השנה, רוביא (הנקראת לוביא בערבית), קרא (דלעת), כרתי, סילקא (תרד), תמרים, רימונים, תפוח בדבש וראש כבש. ומקור המנהג, ממה שאמרו בגמרא במסכת הוריות (יב.), לעולם יהא אדם רגיל לראות בראש השנה לסימן טוב, קר......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

דין הזכרת משיב הרוח

מתחילין לומר "משיב הרוח" "משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים". וכפי שמופיע בכל הסידורים. מתחילין לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" החל מתפילת מוסף של חג שמחת תורה, והזכרה זו, אינה שאלה ובקשה......

לקריאת ההלכה


הדלקת נרות בראש השנה, הבעיה המתעוררת בשנה זו

הדלקת נרות בראש השנה, הבעיה המתעוררת בשנה זו זמן הדלקת נרות של ראש השנה ביום טוב ראשון של ראש השנה, יש להדליק נרות יום טוב מבעוד יום (כלומר, קודם כניסת החג), כמו בערב שבת. ואם לא הדליקו נרות מבעוד יום, יכולה האשה להדליק נרות גם ביום טוב עצמו, באופן המותר, דהיינו שתעביר אש מאש שנמצאת כבר, ותדליק ......

לקריאת ההלכה

בין כיפור לסוכות - דפנות הסוכה

הימים הללו, שבין יום הכפורים לסוכות, הם ימים מקודשים, ואנו עוסקים בהם במצות הסוכה, ללכת מחיל אל חיל. ואמרו רבותינו, כי ארבע הימים שבין יום הכפורים לחג הסוכות, נזכרים ונעשים כימים המקודשים, והם כימי חול המועד, ובהם עוסקים כל ישראל במצוות, סוכה ולולב, ומעשים הללו מעוררים בלב ישראל לאהוב את ה' יתבר......

לקריאת ההלכה

השומע קול רעם בלילה

שתי שאלות: השומע קול רעם מתוך שינה, האם רשאי לברך על הרעם, בלי נטילת ידיים? והאם יש לברך על הברקים בכל פעם, או רק פעם אחת ביום? בהלכות הקודמות ביארנו, שאדם הרואה ברקים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ה......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה