הלכה ליום חמישי ד' אייר תשע"ח 19 באפריל 2018

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

דוד בן רבי יצחק וידידה ז"ל

נלב"ע ב: ו' באייר התשע"ה.
יהי זכרו ברוך ויזכה לקום לתחייה בע"ה בקרוב בביאת המשיח ובתחיית המתים אמן!

הוקדש על ידי

בתו אתי

נדר – יום העצמאות

היום יום העצמאות, לקריאת הדברים שכתבנו בענין זה מדברי מרן זצ"ל, לחץ כאן.

 

שאלה: האם יש איסור לנדור נדרים גם כשהנודר מתכוין לקיימם?

תשובה: ראשית כל נבאר מהו "נדר" שעליו דברה התורה.

בזמנינו רגילים לחשוב, שכאשר אדם אומר "אני נודר לעשות כך וכך", זהו נדר שחייב לקיימו. אולם באמת שבגמרא במסכת נדרים (דף יג.) מבואר שעיקר נדר האמור בתורה הוא ש"יתפיס" איסור בחפץ מסוים שעליו נודר. למשל, שאומר "ככר לחם זו תהא אסורה עלי כמו קרבן" הרי ש"התפיס" את הככר באיסור אכילת קרבנות, וממילא נאסר עליו הככר באיסור נדר.

אבל הלשון שהזכרנו שרגילים בה היום, "אני נודר לעשות כך וכך", לשון זו מתאימה יותר להגדרה של "שבועה", שאדם נשבע לעשות איזה דבר.

ומכל מקום מבואר בדברי הפוסקים ומרן הבית יוסף (ביורה דעה סימן רו וסימן רלט) שאף הנודר בלשון המקובלת יותר בזמנינו, כגון שאומר "אני נודר שאוכל עמך היום" או שאומר "אני נודר שלא אוכל איתך לעולם" גם כן מתחייב במה שאמר בתורת "נדר". ולכן אם האדם שנדר יתחרט אחר כך וירצה להתיר את נדרו, עליו ללכת לתלמיד חכם רציני, שימצא לו פתח וחרטה לנדריו ויתיר לו הנדר בפני שלשה הכשרים לדון.

ובגמרא במסכת שבת (דף לב:) תניא, רבי נתן אומר, בעון נדרים מתה אשתו של אדם. כלומר, מי שמזלזל בנדרים, הדבר גורם לכך שחלילה אשתו תסתלק מן העולם. ולמדו כן מן הפסוק. רבי אומר, בעון נדרים בנים מתים כשהם קטנים שנאמר (בקהלת פרק ה), "אַל תִּתֵּן אֶת פִּיךָ לַחֲטִיא אֶת בְּשָׂרֶךָ, וְאַל תֹּאמַר לִפְנֵי הַמַּלְאָךְ כִּי שְׁגָגָה הִיא, לָמָּה יִקְצֹף הָֽאֱלֹהִים עַל קוֹלֶךָ וְחִבֵּל אֶת מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ", איזה הן מעשה ידיו של אדם? אלו הם בניו ובנותיו.

ובגמרא במסכת גיטין (דף לה.) אמר רבי יהודה אמר רב, מעשה באדם אחד בשני בצורת (בשנים שלא ירדו גשמים) שהפקיד דינר זהב (מטבע) אצל אלמנה, והיא הניחה את הדינר בכד של קמח, ובטעות אפתה לחם מאותו קמח עם הדינר שבתוכו ונתנה את אותו הלחם לעני. לימים בא בעל הדינר ואמר לה, תני לי את דינרי, אמרה לו, "יהנה סם המות באחד מבניה של אותה אשה אם נהנתי מדינרך כלום",כלומר, נשבעה אותה אשה בחיי בניה, שלא נהנתה מאותו דינר. (ומה שלא נאמר בגמרא "אחד מבני" הוא בכדי שלא לפתוח פה לשטן, שהקורא את דברי הגמרא נמצא שאומר כן על אחד מבניו ח"ו). אמרו, לא חלפו ימים מועטים עד שמת אחד מבניה, וכל זאת משום שסוף סוף היא נהנתה מאותו דינר בכך שהכיכר שנתנה לעני הייתה גדולה יותר בזכות אותו דינר שנשכח בתוכו.

כששמעו חכמים את הדבר אמרו: ומה מי שנשבע באמת (כלומר שלא הייתה כוונתה לשקר) נענש כל כך, הנשבע על שקר על אחת כמה וכמה!

תניא בסוף פרק שני ממסכת נדרים, לעולם אל תהא רגיל בנדרים. ואמר שמואל, כל הנודר נדר, אף על פי שבסופו של דבר מקיימו, בכל זאת נקרא רשע. וכן שנה רב דימי אחיו של רב ספרא, כל הנודר, ואף על פי שמקיימו, נקרא חוטא. ולמדו כן מן הפסוקים, ובגמרא בתלמוד ירושלמי אמרו, איחר אדם נדרו, פנקסו נפתח, כלומר שמדקדקים במעשיו לדון אותו מפני שהוא נודר נדרים. ולכן חובה על כל אדם להזהר להתרחק מאד מעניני שבועות ונדרים, וכתב הרא"ש וכן פסק מרן השלחן ערוך, שאף נדרים של מצוות לא טוב לנדור, כגון לומר "אתן מטבע זו לצדקה", אלא יאמר תמיד "בלי נדר". וכל זאת מפני חומרת עניני שבועות ונדרים כמו שביארנו.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

החמץ והקטניות בפסח – שנת התשע"ח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

לקריאת ההלכה

בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ח) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה


"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

"מרור" "שולחן עורך" "צפון" – אזהרת מרן זצ"ל - והבהרה בענין סיגריות אלקטרוניות בפסח

--------------------------- הבהרה: בענין מה שפרסמנו, כי לדעת מרן זצ"ל מותר להשמש בפסח בסיגריות רגילות (מלבד הבעיה הכללית בעישון סיגריות בכל ימות השנה, כי הן מסוכנות לבריאות). יש לציין כי לפי מה שנתפרסם, בסיגריות אלקטרוניות יש חשש תערובת חמץ. ונתברר שטעם הנוזל בתוכן אינו פגום כלל (רק שאי אפשר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בהלכות הקודמות הזכרנו שאין להשתמש בפסח בכלי חמץ, מפני שהם בלועים מחמץ כמו שהסברנו. והנה דיני הכשר כלים לפסח הם קשים גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מעשית, ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל סידר לנו בחבוריו ובשעוריו את דיני הכשרת הכלים לחג הפסח. בזמנינו, שאנו חיים בדורות של שפע שמשפיע ה' ......

לקריאת ההלכה

זהירות בעניני חמץ

איסור אכילת והנאה מן החמץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי חג הפסח "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". ובגמרא במסכת פסחים (דף כא: ועוד), למדו רבותינו ממדרש הפסוקים, שהחמץ בפסח אסור באכילה, וכמו כן הוא אסור בהנאה, שאפילו אם הוא אינו אוכל מן החמץ בפסח, אס......

לקריאת ההלכה