הלכה ליום רביעי ט' סיון תשע"ח 23 במאי 2018

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

הרב יעקב בן לאה לולו

הוקדש על ידי

תלמידו

להתפלל על נס

שאלה: האם מותר להתפלל לה' שיעשה נס באופן שאינו על פי דרך הטבע?

תשובה: רצון ה' בעולם שברא, שיתנהל עולמו על פי דרך הטבע, וכפי שכבר כתבו רבותינו הראשונים (ומהם רבינו סעדיה גאון בספרו ורבינו הר"ן בדרשותיו). ורק לעתים רחוקות שינה ה' מן הטבע, כדי להראות את חיבתו לעם ישראל, ומטעמים אחרים. וכן בגמרא בתענית (כה.) מבואר שאין הקדוש ברוך הוא חפץ לשנות את המזל בנקל, אלא לעיתים רחוקות בלבד.

ובהלכה הקודמת הזכרנו מה ששנינו במסכת ברכות בתחילת פרק הרואה, שמי שהיתה אשתו מעוברת והתפלל (בזמן הריונה) שתלד אשתו בן, הרי זו תפלת שוא, מפני שהולד כבר הוא זכר או נקבה ואין להתפלל על מעשה ניסים. ובגמרא שם אמרו על לאה אמנו שנשתנה הולד שבמעיה מבן לבת, ואמרו על כך שהיה זה מעשה ניסים ואין מזכירין (בתפלה) מעשה ניסים. ולכאורה לפי כל זה אין לאדם להתפלל על מעשה ניסים.

ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל הקשה מכאן על דברי הרמ"א (בסימן קפז ובסימן תרפב) שכתב שמי ששכח להזכיר "על הנסים" בברכת המזון בחנוכה (שהדין הוא שאינו חוזר לברך) יאמר בסוף ברכת המזון, הרחמן הוא יעשה עמנו "נסים ונפלאות" כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מתתיהו בן יוחנן וכו' (וכן מובא נוסח כעין זה כבר בדברי רבינו האי גאון ובמחזור ויטרי ועוד). וקשה על הדברים, שהרי אמרו בגמרא "אין מזכירין מעשה נסים".

והסביר מרן זצ"ל בשם הגאון "בכור שור" (על מסכת שבת דף כא:) שכתב, שמלחמת בית חשמונאי שניצחו את היוונים, אף על פי שבודאי היה זה בדרך נס, מכל מקום הנס היה על פי גדרי הטבע, שהרי יתכן הדבר שינצחו מעטים אמיצי לב את הרבים אף על פי טבע. ועל נס כזה מותר להתפלל שיעשה לנו השם יתברך נס כמותו. ועוד תירץ, שדוקא לאדם יחיד אין להתפלל על מעשה נסים, אבל עבור כלל ישראל מותר להתפלל להשם אף על נסים ממש.

ולפיכך אם נדון על פי מה שכתבנו כאן, התשובה לשאלתינו היא, שמותר להתפלל עבור נס הנעשה על פי גדרי הטבע אף על פי שרחוק הדבר על פי הטבע שיעשה כן. וכן מותר להתפלל אף על נס גמור עבור כלל ישראל, אבל עבור אדם יחיד אין להתפלל על נס גמור. ולכן מותר להתפלל לה' שישלח רפואה שלימה לחולה, אף על פי שלדברי הרופאים הסיכוי שאותו אדם יתרפא הוא אפסי, מכל מקום מאחר ועדיין יתכן שיקרה דבר כזה על פי הטבע, מותר להתפלל על כך. אפילו שמדובר בסיכוי רחוק מאד.

וכן כאשר באו צבאות ערב להלחם נגד עם ישראל, אף על פי שהסיכוי להנצל מידיהם היה אפסי, כי הם היו רבים ואנו מועטים, מכל מקום מותר היה להתפלל לישועת ישראל, משום שהדבר שייך לכלל ישראל ולא לאדם יחיד, וראויים הם ישראל שיעשה להם ה' יתברך באהבתו אותם נסים ונפלאות.

שאלות ותשובות על ההלכה

לפי הבנתי אפשר להתפלל על רב גדול מזכה הרבים, שחולה, שיהיה לו נס שלא בדרך הטבע ויבריא, למרות שזוהי תפילה על יחיד, כי זכות תורתו מגינה על כלל ישראל ט"ו כסלו תשע"ב / 11 בדצמבר 2011

נכון הוא שיש מקום לומר שיהיה מותר להתפלל שיעשה ה' נס עבור חכם גדול שכלל ישראל זקוקים לו. אבל מצד שני יש לדעת, שיש מקרים בהם אדם סובל יסורים קשים, וכבר הגיע שעתו לצאת מן העולם, כי אין תקוה לרפואתו כלל וכלל. ובכח התפלות מעכבים את יציאת נפשו. וזו הנהגה בלתי נכונה, שמצערים נפשו על חינם.

בברכת בשורות טובות, והסירותי מחלה מרקבך, 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

החמץ והקטניות בפסח – שנת התשע"ח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

לקריאת ההלכה

בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ח) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה


"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

"מרור" "שולחן עורך" "צפון" – אזהרת מרן זצ"ל - והבהרה בענין סיגריות אלקטרוניות בפסח

--------------------------- הבהרה: בענין מה שפרסמנו, כי לדעת מרן זצ"ל מותר להשמש בפסח בסיגריות רגילות (מלבד הבעיה הכללית בעישון סיגריות בכל ימות השנה, כי הן מסוכנות לבריאות). יש לציין כי לפי מה שנתפרסם, בסיגריות אלקטרוניות יש חשש תערובת חמץ. ונתברר שטעם הנוזל בתוכן אינו פגום כלל (רק שאי אפשר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בהלכות הקודמות הזכרנו שאין להשתמש בפסח בכלי חמץ, מפני שהם בלועים מחמץ כמו שהסברנו. והנה דיני הכשר כלים לפסח הם קשים גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מעשית, ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל סידר לנו בחבוריו ובשעוריו את דיני הכשרת הכלים לחג הפסח. בזמנינו, שאנו חיים בדורות של שפע שמשפיע ה' ......

לקריאת ההלכה

זהירות בעניני חמץ

איסור אכילת והנאה מן החמץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי חג הפסח "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". ובגמרא במסכת פסחים (דף כא: ועוד), למדו רבותינו ממדרש הפסוקים, שהחמץ בפסח אסור באכילה, וכמו כן הוא אסור בהנאה, שאפילו אם הוא אינו אוכל מן החמץ בפסח, אס......

לקריאת ההלכה