הלכה ליום שישי י' אדר תשע"ט 15 בפברואר 2019

ההלכה מוקדשת לעלוי נשמתה של הנרצחת

אורי בת נועה ע"ה

שתהא נשמתה צרורה בצרור החיים, וה' יתברך ינחם את
המשפחה היקרה משברונה, ויקום דם עבדיו השפוך

הוקדש על ידי

ידיד המשפחה

שאלות ותשובות הלכה יומית - ברכת המזון מפי המברך – לָק בשבת – חנוכת הבית – עם אחד בלב אחד

לקט מתשובות שנמסרו בזמן האחרון

שאלה: האם אפשר לצאת ידי חובה בכך שראש המשפחה יברך ברכת המזון וכולם יקשיבו לו?

תשובה: בדורות הקודמים (כשהיו יושבים שלושה ואוכלים ועושים זימון), היה המזמן מברך ברכת המזון בקול, וכולם היו מקשיבים לברכתו ויוצאים ידי חובה. ולא היו יכולים כולם לברך לבדם, כי היה בזה זלזול במברך. אבל בדורות האחרונים ראו שהמאזינים אינם מסוגלים להקשיב היטב לכל מילה שיוצאת מפי המברך, ולכן הנהיגו שכל אחד יברך לעצמו. וכן פסק מרן בשלחן ערוך (סימן קפג), שנכון שכל אחד יברך לעצמו (בלחש) יחד עם זה שמברך בקול. וכן הסביר זאת מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל (סימן עה), שהמנהג שנהגו בדורות הללו שכל אחד מברך, הוא מנהג טוב ונכון. ובספר חסד לאלפים (סעיף ה) כתב שנאה ויאה מנהג בני ספרד שכל המסובים מברכים בעצמם ברכת המזון, ולא טוב מנהג מקצת מקומות באשכנז שסומכים על המברך. ובספר כף החיים (אות לז) הסביר זאת גם על פי דברי המקובלים, שיש תועלת מיוחדת בברכה של כל אחד ואחד.

 

שאלה: האם מותר לשים או להסיר לָק מצפרני הידיים בשבת?

תשובה: אסור למרוח לָק בשבת, משום מלאכת "צובע". ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע ח"ה עמוד יא) כתב שיש איסור בזה גם בלאקה שקופה. וכן אסור להסיר לק בשבת. וכן פסקו הרבה מאחרוני זמנינו, ובכללם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ועוד.

 

שאלה: האם יש חיוב לערוך "חנוכת הבית"?

תשובה: אין בזה חובה ממש מן הדין. רק הוא מנהג ישראל. ויש לו כמה טעמים, ועל פי הזוהר (פרשת תזריע) נודע לנו שעל ידי כך שמתחילים את הבית בדברי תורה, ובפרט עם עשרה בני אדם, שורה השכינה על הבית, ועל ידי זה תהיה סיעתא דשמיא (סיוע מן השמים) שורה על הבית. ובזוהר הקדוש (פרשת ויקרא) משמע שצריך שיעשה גם סעודה. וכן נוהגים. ומרן רבינו זצ"ל יעץ לנו לעשות מה שניתן אפילו בדירה שגרים בה בשכירות.

 

שאלה: כשישראל קבלו את התורה, היו "עם אחד בלב אחד", איך יתכן שלא היו ביניהם שום חילוקי דעות באותו זמן? הרי לא כולם היו צדיקים?

תשובה: שאלה זו שאל הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, והשיב עליה, שהרי עוד לפני מעמד הר סיני זכו ישראל לדרגות גבוהות בנבואה, והיתה השגתם נשגבה, עד כי כל אחד ואחת מהם הרגישו בחוש את מציאות ה' בעולם. (לכן אנו אומרים "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו!, שעלינו להודות לה' על עצם הקרבה להר סיני, גם בלי מתן תורה). וכאשר אדם יודע בידיעה ברורה את מציאות ה', אין לו במה לקנא בחברו, כי שוב אין כאן שנאה ולא מקום לשום מידה רעה, ולכן היו כל ישראל בשלום באותה העת. ואף על פי שהיו בתוכם אנשים שאחר כך חטאו מאד, מכל מקום באותה שעה היו בעלי דרגה גבוהה, ולכן לא היה מקום בכלל למריבות ביניהם.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה אחרונה

על כל דבר שאדם אוכל, עליו לברך עליו "ברכה ראשונה", כגון ברכת "שהכל" או "העץ". ואפילו אם אינו אוכל אלא מעט מאותו מאכל, חייב לברך עליו, כל שבא לאכלו לשם אכילה. (אבל אם לא בא אלא לטעום מאותו מאכל בכדי לתקנו בהוספת תבלין וכדומה, אינו מברך על אכילה זו כלל). ולכן מי שלועס גומ......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה


ברכה אחרונה על "וופלים", "בקלאווה", "עוגת נפוליאון", "בורקס"

בהלכה הקודמת ביארנו, שעוגה שיש בה מעט קמח, ואכל ממנה כזית, יש לברך לאחר מכן ברכת "על המחיה", אך זאת בתנאי, שהקמח מהווה לא פחות משישית ממרכיבי העוגה, וכן בתנאי שיהיה טעם הקמח ניכר בעוגה (כפי שקורה בדרך כלל). ולפיכך למדנו שעוגת גבינה, שיש בה למשל שתי כוסות קמח, יש לברך לאחר אכילת כזית מהע......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

ברכה אחרונה על עוגות שיש בהן גם קמח

בהלכות הקודמות, ביארנו, שכל מין מאכל או תבשיל, שעשוי מכמה חומרים שונים, ובכללם "מין דגן", (בדרך כלל – קמח חיטה), והדגן מעורב במאכל על מנת לתת לו טעם טוב, הרי שהברכה שיש לברך על אותו מאכל היא "בורא מיני מזונות". ואף על פי שרוב המאכל מורכב ממרכיבים אחרים, שאינם מין דגן, בכל ז......

לקריאת ההלכה