הלכה ליום שני כ"ד שבט תשע"ז 20 בפברואר 2017

ההלכה מוקדשת ללידה קלה ותינוק בריא עבור

מזל בת רבקה אנג'יל

הוקדש על ידי

בעלה

מלאכים טובים ומלאכי חבלה – דברי הגאון הרב ואזנר למרן זצ"ל

שאלה: האם נכון שמכל עבירה נברא מלאך רע שהוא מקטרג על האדם? ואם כן מה קורה כשחוזרים בתשובה?

תשובה: הדבר ידוע מפי רבותינו, שמכח מעשיו של האדם החוטא, נברא בעולם משחית אחד, על כל חטא שהאדם חטא. כי מעשי האדם, ובפרט מעשיהם של היהודים בעולם, יש להם משמעות רוחנית עצומה, ואינם מעשים סתמיים, ואילו היו יודעים בני האדם את משמעות מעשיהם, היו נזהרים ומדקדקים לעבוד את ה' כראוי.

וכן כתב מרן החיד"א בספרו מדבר קדמות (מערכת ת' אות לד), שעל כל חטא נברא מלאך משחית, כשם שעל כל מצוה נברא מלאך סנגור על האדם. אולם הוסיף מרן החיד"א וכתב, שכאשר האדם חוזר בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מבטל את אותו המשחית שנברא מכח העבירה, למרות התנגדותם של המשחיתים.

ורבותינו זכרונם לברכה במדרש (נחום, רמז תקסא) אמרו: "טוֹב ה' לַכֹּל", יכול לכל? (כלומר, יכול להיות שבאמת הוא טוב לכולם?), ומשיב המדרש, תלמוד לומר: "וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו". ולכאורה הדברים אינם מובנים. אולם פירוש דברי רבותינו הוא, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא טוב "לכל", מכל מקום רחמיו על כל "מעשיו", כלומר, המלאך המשחית, שאינו פרי יצירתו של הקדוש ברוך הוא, כי לא ה' ברא אותו, אלא החוטא ברא אותו במעשיו הרעים, הוא אינו "מעשיו" של ה' יתברך, ולכן ה' יתברך אינו מרחם עליו. ובשעה ששב החוטא בתשובה שלימה כראוי, מחסדי ה' יתברך, מתבטל המשחית ההוא על אפו ועל חמתו.

וכן אמרו רבותינו במדרש (ישעיה רמז שט), אמרה כנסת ישראל לפי הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם! אני מתביישת מהמקומות שעבדתי בהם עבודה זרה, שנאמר "רְאִי דַרְכֵּךְ בַּגַּיְא, דְּעִי מֶה עָשִׂית"!, אמר לה הקדוש ברוך הוא, אני סולח לך! שנאמר "כָּל גֶּיא יִנָּשֵׂא". (ענף עץ אבות עמוד רעו).

וכאשר נפטר בנו של מרן זצ"ל, הלא הוא הרה"ג רבי יעקב יוסף זצ"ל, הגיע הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל לנחם את מרן זצ"ל. בפתח דבריו, קרא הגר"ש ואזנר את לשון הפסוק בחומש בראשית: "וְיַעֲקֹב הָלַךְ לְדַרְכּוֹ וַיִּפְגְּעוּ בוֹ מַלְאֲכֵי אֱלֹקים, וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב כַּאֲשֶׁר רָאָם, מַחֲנֵה אֱלֹקים זֶה". ואמר הגר"ש ואזנר, כי הדברים רומזים על פטירת בנו של מרן זצ"ל, שמה שנאמר "ויעקב הלך לדרכו", הכוונה היא, הלך לדרכו של עולם, שנפטר מן העולם הזה והלך לדרכו בעולם העליון, והנה כאשר מגיע הנפטר לעולם העליון, הוא רואה קבוצות קבוצות של מלאכים, ובתחילה אינו יודע מה הם המלאכים, ולאחר רגע הוא מבין ואומר "מחנה אלוקים זה", כי הוא יודע שהמלאכים הללו נבראו מן המצוות והמעשים טובים שעשה בעולם הזה, והם המלוים את האדם ומלמדים עליו זכות ביום הדין בעולם הבא.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת בשר מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – שנת תשע"ו

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

השנה, התשע"ז, נתחיל להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת הקרובה, פרשת וישב. במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל ......

לקריאת ההלכה


ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך?  צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

שאלה: עד מתי מותר להתפלל תפלת שחרית? מהו "סוף זמן תפלה - מגן אברהם" ו"סוף זמן תפלה -הגר"א" שמודפס בלוחות השנה?

תשובה: במשנה במסכת ברכות, ובגמרא (דף כז.) אמרו, שזמן תפלת שחרית הוא עד סוף ארבע שעות מהיום. כלומר, מתחילת היום, יש למנות ארבע שעות, שהן שליש היום (כי בכל יום שתים עשרה שעות, וארבע שעות הן שליש היום), ועד סוף ארבע שעות יש להתפלל תפלת שחרית. מאמתי מונים ארבע שעות? בהלכה הקודמת הזכרנו כי סוף זמן קר......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כשמדליק נרות חנוכה צריך לדאוג שיהיה בנר די שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו, וכן אם מדליק בנרות של שעווה, צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם דולקים חצי שעה, ויש להיזהר......

לקריאת ההלכה