הלכה ל יום שלישי 23 Shevat 5780 18 פברואר 2020

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

קלרה בת פרלה ע״ה

נלב״ע ט״ו בשבט תש״פ
רוח השם תניחנה בגן עדן
ת.נ.צ.ב.ה

הוקדש על ידי

המשפחה

פירוק דלתות וחלונות בשבת

שאלה: האם מותר לפרק בשבת דלת או חלון מהצירים עליהם הם מונחים?

תשובה: בהלכה הקודמת, ביארנו שאחת המלאכות שאסור לעשותן בשבת, היא מלאכת "בונה". וכשם שאסור לבנות בשבת, או להוסיף דבר במבנה, כמו כן אסור בשבת לסתור דבר בנוי. וזו היא מלאכת "סותר".

ועתה נבוא לדון בשאלה שלפנינו. כי דלתות הבית והחלונות, הרי הם קבועים בקירות הבית, ומצד שני, הם בנויים בנפרד, ומונחים וקבועים באמצעות צירים או מסילות. ולכן יש לדון, האם חיבור הדלת, או פירוקה בשבת, יש בהם חשש איסור משום בונה וסותר בשבת?

והנה רבינו הרמב"ם (בפ"י מהלכות שבת) כתב בזו הלשון: המחזיר בשבת דלת של בור ושל דות ושל יציע, הרי זה תולדת בונה. כלומר, דלת שהיתה מפורקת לפני שבת, ובא אדם וקבעה בחזרה בשבת, הרי זה חייב משום "בונה" בשבת. וכן המפרק את הדלת בשבת, חייב משום "סותר".

וכן פסק מרן השלחן ערוך (סימן שח), והסביר את הדבר, שמאחר והדלתות מחוברות לבנין המחובר לקרקע, יש בזה איסור משום בנין וסתירה בשבת.

ורבינו הר"ן (שבת מז בהלכות) כתב, שבפירוק והחזרת דלתות בשבת, יש איסור משום בנין ממש בשבת.

ולפיכך כתב הט"ז, שאותם שמסירים בשבת דלתות או חלונות, עוברים איסור מן התורה בשבת, וחייבים קרבן חטאת. וכן פסק הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו כף החיים.

ואמנם הגאון החזון איש (סימן נ אות י) כתב, שבדלתות וחלונות שלנו, שהם מונחים ברפיון, וסובבים על צירים, ובקלות ניתן להסירם, אין איסור בנין וסתירה מן התורה, אלא מדרבנן, וכן דעת עוד מגדולי הפוסקים בעיקר דין פירוק דלתות, שאין בדבר איסור ממש מן התורה. מכל מקום למעשה, בודאי שאסור לפרק בשבת דלתות או חלונות, וכן אסור להחזירם בהחלט. (ועיין עוד בחזון עובדיה חלק חמישי עמוד רפג).

ולסיכום: אסור לפרק או להחזיר דלתות וחלונות בשבת.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

La règle relative à un œuf, de l’ail ou de l’oignon restés découvert toute une nuit

Les choses interdites par danger Il est enseigné dans la Guémara Nida (17a): Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï dit : il y a 5 choses à cause desquelles une personne peut se mettre en danger en les réalisant, et l’une de ces choses est le fait de consommer ......

לקריאת ההלכה

La bénédiction de Mé’hayé Hamétim au bout de 12 mois de séparation avec un être cher

Dans la précédente Hala’ha, nous avons expliqué que lorsque l’on voit un être cher, un ami intime ou un proche parent, que l’on n’a pas vu depuis 30 jours, on doit réciter la bénédiction de Chéhe’heyanou en le voyan......

לקריאת ההלכה

Dégonder des portes ou des fenêtres pendant Chabbat

Question: Est-il permis de dégonder pendant Chabbat une porte ou une fenêtre? Réponse: Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué que l’une des activités interdites pendant Chabbat est celle de « construire ». ......

לקריאת ההלכה

La Bénédiction finale pour une consommation de fruits des 7 espèces, de pâtisseries et de vin.

Question Lorsqu’on a consommé des fruits faisant partie de la catégorie des 7 espèces (raisins, figue, grenade, olives, dattes), et que l’on consomme aussi des pâtisseries, quelle Bérah’a finale doit-on réciter? Réponse Avant tou......

לקריאת ההלכה


La bénédiction de Chéhéh’yanou à la vision d’un être cher

Question: Une personne s’absente de chez elle durant 30 jours ou plus. A son retour, cette personne est heureuse de retrouver les membres de sa famille, ainsi que ses amis intimes. Doit-elle réciter la bénédiction de Chehe’heyanou en les revoyant? Réponse: ......

לקריאת ההלכה

L’interdiction de construire pendant Chabbat

Question: Est-il permis de balayer une cour située à l’entrée d’une maison pendant Chabbat, où se trouvent du sable et des petits cailloux? Réponse: L’une des 39 activités interdites pendant Chabbat est l’interdiction de construire......

לקריאת ההלכה

Accouchement pendant Shabbat

Question: Une femme enceinte sait que le jour de son accouchement tombera très probablement Shabbat, et qu’il faudra donc transgresser Shabbat pour elle en la transportant en voiture jusqu’à l’hôpital. Au terme de sa grossesse, cette femme est-elle tenue de pas......

לקריאת ההלכה

Appareil « écoute bébé » pendant Shabbat

Question: Est il permis de placer avant Shabbat, un appareil « Intercom » (« écoute bébé ») dans la chambre d’un bébé, afin de pouvoir entendre pendant Shabbat, s’il pleur, et de pouvoir le surveiller à......

לקריאת ההלכה