הלכה ליום שלישי י"ט סיון תשפ"ד 25 ביוני 2024              

תאריך ההלכה: י"ט סיון תשפ"ד 25 ביוני 2024

קטגוריה: שבת


פאקס בשבת

שאלה: האם יש חיוב על כל אדם לכבות את מכשיר הפאקס, או מכשיר מזכירה אלקטרנית, מערב שבת, בכדי שלא יתקבלו במכשירים אלו הודעות ביום השבת עצמו?

תשובה: הנה ביארנו כבר, כי אין איסור כלל במלאכה הנעשית בערב שבת, אף על פי שהיא נגמרת ביום השבת עצמו, שכן ביום השבת לא נעשית על ידי היהודי כל מלאכה, ולכן אין בכך איסור. ולפיכך מותר לפתוח ברזי השקייה בערב שבת לפני כניסת השבת, אף על פי שההשקייה נמשכת מאליה ביום השבת עצמו. ומכאן לכאורה יש לדון גם בנדון שלנו, שהואיל ובעל מכשיר הפאקס אינו עושה שום פעולה האסורה בשבת, אם כן אין לחייבו לכבות את מכשיר הפאקס מערב שבת. והוא הדין לענין מכשיר מזכירה אלקטרונית או מחשב הפתוח בשבת ומתקבלות בתוכו הודעות, וכן כל כיוצא בזה. (מלבד מכשירי רדיו ווידאו וכדומה שיש לאסור להפעילם אף מערב שבת מטעמים אחרים שלא נבאר כעת).

ובמקום שרוב תושבי המקום אינם יהודים, הדבר ברור שיש להקל בזה, שהרי גם שולח ההודעה בשבת אינו עושה שום איסור בשליחת ההודעה, שמצות השבת אינה שייכת אצל הגויים, אבל במקום שרובם ישראל, לכאורה יש לדון בזה מצד מה שבעל מכשיר הפאקס גורם לחילול שבת של שולח ההודעה ביום השבת.

ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל כתב, שמעיקר הדין גם במקום שרובם ישראל, אין חיוב לכבות את מכשיר הפאקס, בהיות שאין לנו חיוב לגזור על כל אדם לדאוג מערב שבת שיהודי אחר לא יחלל שבת, שאם כן נחייב גם כל אדם לכבות את מכשיר הטלפון מערב שבת, שהרי אפשר שיהודי יטלפן אליו בשבת ויכשל בחילול שבת, ומעולם לא שמענו שיש להחמיר בזה, וכל העולם אינם נוהגים להחמיר בזה כלל, וזהו מפני שאין אנו אחראים על חשש חילול שבת שיעשה איזה אדם ברצותו להתקשר אלינו, ואם כן הוא הדין גם כן לענין פאקס וכדומה, שאין אנו מחוייבים לכבות את מכשיר הפאקס בערב שבת, וגם מותר מעיקר הדין לבעל הפאקס לקרוא את ההודעות שנשלחו אליו בשבת, אלא שהמחמיר בזה שלא להנות ממעשה של חילול שבת, תבא עליו הברכה.

ובהזדמנות זו יש לציין, שמותר לתושב ארץ ישראל לשלוח פקס לחבירו שבארצות הברית במוצאי שבת, אף על פי שבארצות הברית עדיין לא יצאה שבת מפני הפרשי השעות. הואיל ובארץ ישראל כבר יצאה שבת, וגם חבירו אינו קורא את ההודעה אלא אחר צאת השבת, שהרי הוא יודע בחבירו שהוא ירא שמים.

ולסיכום: אין חיוב לכבות מכשיר פאקס וכדומה בערב שבת. ובפרט במקום שרובם גויים. ואף במקום שרובם ישראל, מעיקר הדין אין חיוב לכבות את מכשיר הפאקס בערב שבת. אלא שהמחמיר שלא להינות ממעשה חילול שבת של שליחת ההודעות אליו, תבא עליו ברכה.

ובהלכה הבאה נבאר את הדין במכונות ממתקים ואתרי אינטרנט המוכרים מוצרים בשבת.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >