הלכה ליום ראשון י"ז סיון תשפ"ד 23 ביוני 2024              

תאריך ההלכה: י"ז סיון תשפ"ד 23 ביוני 2024

קטגוריה: שבת


מכונת כביסה בשבת

שאלה: האם מותר להפעיל מכונת כביסה מערב שבת, כשידוע שתמשיך את מלאכתה בשבת?

תשובה: כאשר דברנו בענין הפעלת ממטרות השקייה מערב שבת, הסברנו, שבאופן כללי, מותר להתחיל במלאכה בערב שבת סמוך לכניסת השבת, על מנת שהמלאכה תמשיך מאליה ביום השבת עצמו, ולפיכך מותר להפעיל את ממטרות המים הבאות להשקות את הגינה מערב שבת, גם כאשר הממטרות משקות את הגינה ביום השבת עצמו, לפי שביום השבת לא נעשית כל מלאכה.

וכעת נבא לדון לענין הפעלת מכונת כביסה מערב שבת, כאשר ידוע שהמכונה תמשיך לעבוד ביום השבת עצמו, שלפי האמור נראה לכאורה שיש להקל אף בזה, שכן בשבת עצמה לא נעשית כל מלאכה.

אלא שיש מחמירים בזה לענין מכונת כביסה, מפני שהדבר תלוי במחלוקת הפוסקים. ונסביר את הדברים:

בברייתא במסכת שבת (יח.) שנינו, "אין נותנים חטים לתוך ריחים של מים כדי שיטחנו ביום השבת". כלומר, אסור להכניס חטים לפני כניסת השבת, לריחים (כעין מכונה לטחינת חטים) המופעלות על ידי תנועת גלגל מים בשבת. ואף על פי שלא נעשית כאן כל מלאכה בשבת עצמה, מכל מקום, הואיל והריחים משמיעות רעש בשבת, יש בזה משום זלזול בכבוד השבת.

ונחלקו רבותינו בגמרא, האם להלכה אנו תופסים כדברי הבריתא. כי יש מי שמפרש שדברי הברייתא הם לכל הדעות, ולפיכך אסור להתחיל מלאכה מערב שבת בדבר המשמיע קול בשבת עצמה, ויש אומרים שדברי הברייתא תלויים במחלוקת אחרת בין בית שמאי לבית הלל, ולדעת בית הלל אין לחוש להשמעת קול שכזו בשבת, ומותר להכניס חטים לריחים מערב שבת על מנת שיטחנו בשבת עצמה.

ולהלכה כתב מרן השלחן ערוך (סי' רנב), שמותר לתת חטים לתוך ריחים של מים סמוך לחשיכה (לפני כניסת השבת), ואין חוששים להשמעת קול שיאמרו ריחים של פלוני טוחנות בשבת. וכתב על זה הרמ"א (שלאורו הולכים עדות אשכנז), ויש אוסרים בריחים, וכן בכל דבר שיש לחוש להשמעת קול, וכן נוהגים לכתחילה, אבל במקום הפסד יש להקל.

ומבואר אם כן, שלמנהג הספרדים שקבלו עליהם הוראות מרן, אין לחוש להשמעת קול בשבת, ואף למנהג האשכנזים, במקום שיש הפסד מרובה, וכן במקום שיש בדבר צורך גדול, יש להקל להכניס חטים לריחיים מערב שבת, כדי שיטחנו בשבת עצמה.

ומכאן אנו למדים לגבי מכונת כביסה, שלפי דעת מרן השלחן ערוך, אף על פי שהמכונה משמיעה רעש בשעה שהיא פועלת, מכל מקום מן הדין מותר להפעילה לפני כניסת השבת, ואפילו למנהג האשכנזים, במקום צורך גדול, כגון חיילי צה"ל, שבאים לביתם לשבת, ומיד בצאת השבת צריכים לחזור לבסיסם, יש להקל בדבר. ועל כן להלכה נראה שיש להקל בהפעלת מכונת כביסה מערב שבת, ובפרט במקום צורך, ולמנהג האשכנזים גם כן יש להקל בזה כאשר השעה דחוקה כמו שביארנו. וכן פסק להקל מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בכמה מקומות בספריו.

אולם הוסיף מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ואמר לנו, שלא עלה על דעתו להקל בזה אלא במקום צורך, כמו חיילי צה"ל וכדומה, אבל שלא לצורך מיוחד, גם למנהג הספרדים לא נכון להקל בדבר מכמה טעמים.

ולסיכום: למנהג הספרדים, יש להקל במקום צורך, להפעיל את מכונת הכביסה קודם כניסת השבת, גם כאשר ידוע שהמכונה תגמור את פעולתה בשבת עצמה. ואף למנהג האשכנזים, כאשר השעה דחוקה, וכגון חיילי צה"ל הבאים לביתם רק לשבת, ומיד לאחר מכן הם שבים לבסיסם, יש להקל בזה, להפעיל את המכונה מערב שבת, ואין לחוש בזה לאיסור כלל.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

אבל מותר לתלות אחרי? כ' סיון תשפ"ד / 26 ביוני 2024

כמובן שאסור לתלות לאחר מכן את הבגדים. אלא או לתלות לפני שבת, או להכניס למייבש לפני שבת שיסיים בשבת. או לתלות במוצאי שבת.

האם הוא הדין גם לגבי מייבש כביסה? כ' סיון תשפ"ד / 26 ביוני 2024

הוא הדין לגבי מייבש כביסה.

האם מותר לפתוח את מכונת הכביסה בשבת לאחר שעבדה בשבת? האם מותר לתלות את הכביסה? כ' סיון תשפ"ד / 26 ביוני 2024

אסור לפתוח את המכונה, ואסור בהחלט לתלות כביסה בשבת. ניתן יהיה לייבש אותה רק אחרי שבת. (או להכניס למייבש לפני שבת, שימשיך לפעול בשבת). תבורכו,

 

במכונת כביסה יש עוד עניין, אחרי שהיא מסיימת צריך להוציא ולתלות, שהרי אחרת זה יסריח, בטפטפות אין פעולת המשך, בכביסה יש.  לי ידוע שאסור לתלות בשבת, לא? י"ז סיון תשפ"ד / 23 ביוני 2024

נכון. בודאי שאסור לתלות בשבת. ואנו מדברים באופן שאין חובה לתלות מיד. תבורכו,

שבוע טוב לכבוד הרבנים שליט"א האם מותר לפתוח את מכסה מכונת הכביסה בשבת לאחר שסיימה לכבס והיא כבויה על מנת שהכביסה לא תסריח עד מוצאי שבת אזכיר ואומר שסאת כביסה שהוכנסה למכונה לעבודה שעה לפני כניסת שבת

כ' שבט תשפ"ב / 22 בינואר 2022

באופן קבוע לא נכון להקל, אבל באקראי, כאשר הדבר ברור שאין פעולה אלקטרונית בפתיחת הדלת, כלומר, אין שם נורה או רישום דיגיטלי, אזי יש להקל לפתוח את הדלת כדי שהכביסה לא תתקלקל. והטעם הוא, מפני שדלת המכונה דינה ככלי שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו, וכאן צריכים את מקומו כדי שיוכל להכנס האויר. (יש להאריך בזה, אך הפנאי לא מרשה). תבורכו מפי עליון,

האם מותר להכניס כביסה יבשה פנימה בשבת על מנת שהטל לא ירטיב אותה? או על מנת שלא תהיה חשופה יותר מידי לשמש? י"ח תמוז תשע"ח / 1 ביולי 2018

להכניס כביסה יבישה, מותר

האם מותר לשים את הכלים במדיח, ולבקש מהגוי שישטוף כלים, כשברור שישתמש במדיח ולא ישטוף בידיים? י"ח תמוז תשע"ח / 1 ביולי 2018

בספר בית יהודה להגאון רבי יהודה עייאש כתב, שאם מוסר לגוי שור וחמור, הרי זו אמירה ממש. והסכים איתו הגרי"ח ברב ברכות. ובנדון שלפנינו, הרי יש כאן אמירה ממש, כי מצוה על הגויה לשטוף כלים, ומוסר את הכלים במדיח, שאין זו רמיזה אלא אמירה. ואפילו אם נאמר שהיא רמיזה, הרי היא רמיזה בלשון ציווי, כי הכל יודעים שהגוי עובד אצל הישראל ומחוייב לשטוף הכלים. לכן נראה שאסור לשים את הכלים בתוך המדיח על מנת שהגוי ידיחם שם.

היכן כתוב מרן הגאון הרב עובדיה את מסקנתו? י"ב תמוז תשע"ח / 25 ביוני 2018

חזון עובדיה על הלכות שבת, חלק א.