הלכה ליום חמישי 19 Tevet 5782 דצמבר 23 2021

המסתפק אם בירך ברכה אחרונה

בהלכה הקודמת ביארנו את עיקר הדין של "ספק ברכות להקל", שמכיון שיש איסור לברך ברכה לחינם, (ועוד שאיסור זה הוא מן התורה), לכן המסתפק אם בירך על מה שאוכל אם לאו, אינו חוזר ומברך מן הספק, ורשאי להמשיך לאכול ממה שלפניו, הואיל ואיסור אכילה בלא ברכה אינו אלא מדרבנן, וספק דרבנן להקל.

ולאור כל זאת נתבאר, שהמסתפק אם בירך ברכת המזון אם לאו, ואכל ושבע, חייב לחזור ולברך ברכת המזון מן הספק, הואיל וברכת המזון חיובה מן התורה, ודוקא בברכות שהן מדרבנן אנו פוסקים שספיקן להקל, אבל ברכה שחיובה מן התורה, ספיקה להחמיר, כשאר דיני התורה שספיקן להחמיר.

ברכת "מעין שלוש"
נחלקו רבותינו הראשונים לענין ברכת "מעין שלוש", שהיא הברכה שאנו מברכים לאחר אכילת פירות משבעת המינים, כגון ענבים וכדומה, האם עיקר חיובה הוא מן התורה או אינו אלא מדרבנן. ויש השלכה הלכתית ברורה למחלוקת זו, שאם נאמר שחיוב ברכת מעין שלוש הוא מן התורה, נמצא שהמסתפק אם בירך ברכת מעין שלוש או לא, חייב יהיה לחזור ולברך מן הספק, כדין המסתפק אם בירך ברכת המזון, שהרי "ספק דאוריתא להחמיר". אולם אם אין חיוב ברכת מעין שלוש אלא מדרבנן, חזר דין ברכת מעין שלוש לדין שאר הברכות שאין חיובן אלא מדרבנן, ולכן מן הספק לא יחזור לברך שוב ברכת מעין שלוש.

דעת מרן השלחן ערוך
ולהלכה, דעת מרן השלחן ערוך שאין חיוב ברכת מעין שלוש אלא מדרבנן, ועל כן מעיקר הדין במקום ספק אם בירך ברכת מעין שלוש אם לאו, אינו חוזר ומברך ברכת מעין שלוש.

הדין למעשה
אולם מכיון שדבר נדון זה שנוי במחלוקת הפוסקים, שיש אומרים שחיוב ברכת מעין שלוש הוא מן התורה, לכן מהיות טוב נכון להחמיר, שכל שמסתפק אם בירך ברכת מעין שלוש אם לאו, יחזור לאכול עוד מאותו הדבר שאכל ממנו קודם, עד שיתחייב שנית בברכת מעין שלוש, ויוכל לברך ולפטור גם את מה שאכל קודם לכן, ותבא עליו הברכה.

צריך שיאכל וישבע
ומובן שכל מה שנחלקו הפוסקים בדין ברכת מעין שלוש אם חיובה הוא מן התורה או מדרבנן, אינה אלא במקום שאכל ושבע ממה שאכל, שאז יש מקום לומר שנתחייב בברכה מן התורה, כמו שנאמר "ואכלת ושבעת וברכת", אבל אם לא שבע ממה שאכל, אין כאן חשש חיוב ברכה מן התורה, וכדין מי שאכל פת לחם ממש ולא שבע ממה שאכל, שאינו חייב בברכת המזון אלא מדרבנן.

שאל את הרב


ספר אביר הרועים - בית מידות
ספר אביר הרועים
לפרטים לחץ כאן

הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

דין ברכת שפטרנו מעונשו של זה
לחץ כאן לצפייה בשיעורים נוספים

הלכות אחרונות

"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

8 ההלכות הפופולריות

Taking Haircuts and Shaving During the Omer Period

Abstaining from Taking Haircuts During the Omer It has become customary among the Jewish nation to refrain from taking haircuts during the Omer counting period: According to the Ashkenazi custom, until the 33rd day of the Omer and according to the Sephardic custom, until the morning of the 34th day......

לקריאת ההלכה

Producing Sound and Whistling on Shabbat

The Gemara in Masechet Eruvin (104a) tells us that our Sages banned producing sound on Shabbat and Yom Tov, for instance, by playing a musical instrument, for they were concerned that while the tune is being played, the player will come to fix the instrument. This decree would certainly apply eve......

לקריאת ההלכה

Clapping and Drumming on a Table on Shabbat and Yom Tov

The Gemara in Masechet Beitzah (30a) states that one may not drum, clap, or dance on Shabbat lest one come to fix a musical instrument (ibid. 36b). This means that just as we have discussed in the previous Halachot that our Sages have decreed that one may not play musical instruments on Shabbat ......

לקריאת ההלכה

Toys Which Produce Sound and those Which Operate Using a Spring or Coil

Question: Is it permissible for one to allow one’s young children to play with toys which produce sound, such as a doll which makes noise when shaken, on Shabbat? Answer: In the previous Halacha we have discussed the prohibition of producing sound on Shabbat, such as by banging on a board, ......

לקריאת ההלכה


Praying in Pajamas

Question: Can one pray while wearing pajamas? Answer: Approximately one week ago, we have discussed that, before praying, one must prepare a fitting place, proper attire, and cleanse one’s body and thoughts, as the verse in the book of Amos states, “Prepare yourself before your G-d, I......

לקריאת ההלכה

Praying Barefoot

Question: May one pray while wearing sandals or while one is barefoot? Answer: When one prays, one must prepare one’s environment, clothing, body, and thoughts accordingly, for one will be standing before the King of all kings. Respectable Garments While Praying The Gemara (Shabbat 9b) ......

לקריאת ההלכה

Question: How many “Kezayit”s (olive’s volume) of Matzah must one consume during the Pesach Seder?

Answer: One is obligated to eat altogether three “Kezayit”s of Matzah during the Pesach Seder. Every Kezayit amounts to approx. 30 grams of Matzah. Nevertheless, there is room for stringency to eat four or even five “Kezayit”s of Matzah, as we shall now explain. The Order......

לקריאת ההלכה

Kissing One’s Parents’ Hands on Shabbat Night- The Students of Rabbi Shimon bar Yochai

Question: Should one kiss the hands of one’s parents and receive a blessing from them on Shabbat night and does the same apply equally to one’s father and mother? Answer: The Gemara in Masechet Avodah Zarah (17a) tells us that when Ulah (a sage who lived during the Talmudic era) would......

לקריאת ההלכה