הלכה ל יום ראשון 13 Sivan 5782 12 יוני 2022

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

אילן רחמני בן חנה

שהשם ישלח לו ניסים גלויים בעולם הזה

הוקדש על ידי

מוטי מאיר

הפסק בדיבור בסעודת שבת

שאלה: בסעודת שבת, בעלי בירך המוציא על החלות, טעם בעצמו מהחלות, והחל לחלק לבני הבית. באותו זמן, אחד הילדים דיבר, לפני שטעם בעצמו מן החלות. האם עליו לחזור ולברך המוציא?

תשובה: ביארנו כאן כבר בעבר, שאסור להפסיק בין הברכה לאכילה. לדוגמא, אם אדם בירך על תפוח "בורא פרי העץ", ולאחר מכן, לפני טעם מהתפוח, דיבר, אפילו מילה אחת (שאינה קשורה לאכילה), עליו לחזור ולברך שוב בורא פרי העץ. ורק לאחר שיטעם מעט מן המאכל שלפניו, אז רשאי כבר לדבר כמה שירצה.

"שומע כעונה"
עוד ביארנו כבר כמה פעמים, שכאשר אדם שומע ברכה מפי אדם אחר, והמברך מכוין להוציא ידי חובה את השומע, והשומע מכוין לצאת ידי חובה מפי המברך, הרי ששניהם יוצאים ידי חובת הברכה. גם המברך ממש, וגם זה ששמע את הברכה וענה אחריה "אמן". ודין זה נובע מן הכלל "שומע כעונה", שברוב ההלכות הקשורות לאמירה, כמו הלכות ברכות, אדם ששומע דבר מפי אדם אחר, יוצא בזה ידי חובתו. ולכן, למרות שכולנו מחוייבים בקריאת המגילה בפורים, רוב הציבור לא קוראים בעצמם את המגילה, אלא יוצאים ידי חובה כששומעים את הקריאה מפי אדם אחר. וגם זה מדין "שומע כעונה".

ולכן נוהגים בסעודות שבת, שבעל הבית מברך "המוציא לחם מן הארץ", ופוטר בברכתו את כל המסובים, ולאחר מכן הוא מחלק לכל אחד מהפת, ובודאי שאסור למסובים לדבר שום מילה, עד שיטעמו בעצמם מן הפת. וכן הדין בברכת בורא פרי הגפן, שאם המסובים שותים מעט מן היין לאחר הקידוש, עליהם להמתין בשתיקה עד שיקבלו יין בעצמם.

כשהמברך כבר טעם
וכעת נבוא לשאלה שלפנינו, שכאן בעל הבית כבר טעם בעצמו מהפת, אלא שאחד הילדים, דיבר לפני שהוא עצמו טעם. ועלינו לדון, האם עצם העובדה שבעל הבית טעם מהפת, נחשבת עבור כל המסובים כאילו הברכה כבר הסתיימה, והם רשאים לדבר אף על פי שלא טעמו בעצמם, או שבאמת אין שום קשר בין הטעימה של בעל הבית לשאר המסובים, ולכן מי שדיבר בין הברכה לטעימה, עליו לחזור ולברך.

ובאמת ש"הרוקח", (הובא בבית יוסף סימן קסז) כתב, שאם בעל הבית אכל מהפת, והמסובים המשיכו לדבר לפני שטעמו, מאחר והם כיונו לצאת בברכת בעל הבית, יצאו ידי חובתם, ואינם צריכים לחזור לברך. אולם מרן הבית יוסף עצמו, כתב לדחות את דברי הרוקח, משום שבאמת בשעה ששמעו המסובים את ברכת המוציא, נחשב הדבר כאילו הם עצמם מברכים, וכשהם דיברו בין הברכה לטעימה, הרי יש כאן הפסק, ולא יצאו ידי חובת הברכה.

ולהלכה, אף על פי שבדרך כלל אנו פוסקים כדעת מרן הבית יוסף, שקבלנו הוראותיו, מכל מקום מאחר ובנידון הזה ישנה מחלוקת הפוסקים, ומדובר כאן ב"ספק ברכות", לכן כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל (הליכות עולם ח"א עמוד שמז), שבמקרה כזה שדיברו חלק מהמסובים, לאחר שבעל הבית טעם מהפת, לא יחזרו לברך שוב "המוציא", אלא יסמכו על הברכה ששמעו מבעל הבית. (וטוב שיהרהרו את הברכה בלבם).

ולסיכום: כאשר בעל הבית בירך, ובני הבית ענו אמן, אסור להם לדבר עד שיטעמו בעצמם מהפת. ואם אירע שמישהו דיבר בטעות, לאחר שבעל הבית עצמו כבר טעם מהפת, הדין הוא שאין לחזור ולברך שנית, אלא יוצאים ידי חובה בברכת בעל הבית.

שאלות ותשובות על ההלכה

מה צריך לעשות במקרה שאחד הילדים דיבר לפני ברכת בעל הבית? 13 Sivan 5782 / 12 יוני 2022

לפני ברכת בעל הבית, לא צריך לעשות כלום. כיון שהפסק בדיבור בין הנטילה לברכה אינו מעכב. 

שלום רב, נכחתי בסעודה בה הבוצע דיבר לפני שטעם מהפת. אני שתקתי וכיוונתי לצאת בברכתו. האם אחרי שדיבר הבוצע היה עלי לברך בשנית? או שיצאתי בברכתו למרות שלא אכל מיד?

עשר חיילכם. תודה רבה 13 Sivan 5782 / 12 יוני 2022

יש לברך שוב, כולם לא יצאו ידי חובה. כיון שהברכה היתה ברכה לבטלה. 

האם אותו הדין יהיה במקרה של שאחד מבני הבית דיבר לאחר ברכת בורא םרי הגפן על יין של הקידוש? 13 Sivan 5782 / 12 יוני 2022

כן. זה אותו הדבר. תבורכו,

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

COMO SE REALIZA LA TEBILAT KELIM

Se debe evitar la ”jatzitza” al sumergir el utensilio en la mikva. Jatzitza es todo elemento que evita el contacto directo del agua con el objeto. Por eso, no se debe asir el objeto que se sumerge fuertemente pues se estaría evitando que el agua haga contacto con el mismo en el lu......

לקריאת ההלכה

LECTURA DE TEHILIM EN LAS NOCHES

Pregunta: ¿Está permitido leer versículos del Tanaj o Tehilim –Salmos- en las noches, o existe alguna prohibición al respecto en los escritos de la Kabbalá? ¿Existe alguna consideración si la lectura se efectúa pa......

לקריאת ההלכה

SOBRE LOS ALIMENTOS PROHIBIDOS

Pregunta: Se debe supervisar el cashrut de los alimentos que consumen los niños pequeños? Respuesta: Con respecto a los alimentos prohibidos por la Torá, como carne y leche, cebo, carne prohibida, etc. existe una prohibición de la Torá de alimentar con ellos inc......

לקריאת ההלכה

EDUCACIÓN TEMPRANA

En entregas anteriores vimos que la prohibición de destruir un árbol se hace extensiva a la destrucción de objetos, prendas, alimentos, etc. lo cual es legislado por el Ramba”m quien, según el Rab Hamguid –uno de sus comentaristas- considera estas prohibicione......

לקריאת ההלכה


TEBILAT KELIM EN LOS CAFES

Pregunta: La persona que es invitada a casa de un amigo y este no cumple con el precepto de tebilat kelim, o desea tomar un café en un bar, puede hacerlo aun cuando los utensilios en estos casos no fueron sumergido en una mikva? Respuesta: como vimos anteriormente, todos los utensilios de ......

לקריאת ההלכה

SALADO DE VERDURAS EN SHABBAT

En la entrega anterior escribimos sobre la prohibición de hacer encurtidos en Shabbat, es decir sumergir alimentos en salmuera o vinagre para prepararlos, pues esto se considera como una cocción en Shabbat. De allí que surge la prohibición de salar alimentos como cebol......

לקריאת ההלכה

COMIDA FESTIVA –YOM TOB-

El día de Shabuot es necesario dividirlo, dedicando mitad del tiempo a la sinagoga, plegarias y estudio, y mitad del tiempo a las comidas festivas junto a la familia, como estudia el Talmud (Betza 15): Enseña Rabí Yehoshua, mitad será para ustedes y mitad para D-os. Y ......

לקריאת ההלכה

MOTZI – MATZA

La matza con la que es apropiado cumplir el precepto la noche de Pesaj es la denominada “matza shemura” o sea controlada desde el mismo momento en que se segó el trigo que no tome contacto con el agua. Asimismo, esta matza debe ser realizada a mano para que la misma se realice con......

לקריאת ההלכה