הלכה ל יום שני 4 Adar II 5782 7 מרץ 2022

משלוח מנות מפירות שביעית

שאלה: האם מותר לתת משלוח מנות, מפירות או ירקות שיש בהם קדושת שביעית?

תשובה: השנה (תשפ"ב), היא שנת השמיטה, וכמו שביארנו, גידולי שנה זו שגדלו בקרקע של יהודי בארץ ישראל, יש בהם קדושת שביעית. וכפי שמצויין בצד הפירות בכל חנות פירות שיש שם השגחה מוסמכת, ומציינים בפירוש את מקור הפירות והירקות, ואם יש בהם קדושת שביעית. (כעת רוב הפירות עדיין של שנה שישית, מלבד בננות שמצויות מאד עם קדושת שביעית).

פירות שביעית מותרים באכילה, ומותר לאדם לאכול מהם כמה שירצה, ורשאי לתת מהם במתנה לחבריו ולקרוביו בלי פקפוק.

סחורה בפירות שביעית
נאמר בתורה על פירות השביעית, "וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם לְאָכְלָה", ודרשו רבותינו במסכת בכורות (דף יב:), "לאכלה" ולא לסחורה. כלומר, אף על פי שמותר לאדם לאכול מפירות השביעית, בכל זאת אסור לו לסחור בפירות אלה. (מלבד קניית מעט פירות וכדומה, וכפי שנוהגים בחנויות הפירות שיש בהן השגחה על עניני שביעית).

וממה שאסרה התורה לסחור בפירות שביעית, למדו רבותינו שאסור לאדם לפרוע את חובו מפירות שביעית. כלומר, אדם שהיה חייב לחבירו מאה תפוחים, אסור לו לשלם במאה תפוחים של שביעית, שהרי זה כמי שסוחר בפירות שביעית, כי החזרת חוב דומה למקח וממכר.

משלוח מנות בפירות שביעית
ומכאן יצאו כמה מאחרוני זמנינו לדון, האם מותר לתת משלוח מנות מפירות שביעית. שהרי חיוב גמור על כל אדם לתת "משלוח מנות" לרעהו. ואם כן, בנתינת המשלוח מנות, הרי הוא דומה למי שפורע חובו. ולכן כתב הגאון רבי גרשון ליברמן (משנת יוסף, ח"א סימן כז), שיש מקום לאסור נתינת משלוח מנות מפירות שביעית. גם הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל (שבה"ל ח"ז סימן קפג) צידד להחמיר בזה. אולם לא הביאו ראיה מכרעת לאסור, רק כתבו שכן מסתבר יותר. שנתינת המשלוח מנות הרי היא כפריעת חוב.

ובאמת שהגאון רבינו יוסף חיים זצ"ל (המחבר בן איש חי) בשו"ת תורה לשמה (סימן קצג) כבר הקדים ודן בזה, וכתב שמותר לתת משלוח מנות מפירות שביעית. (ושם דן האם מותר להחזיר משלוח מנות מפירות אלה, אבל הנתינה הראשונה מפירות שביעית, לא חשש בה לאיסור כלל).

וכן הגאון רבי יצחק יעקב וייס זצ"ל (מנחת יצחק ח"י סימן נז) כתב שמסתבר שנתינת משלוח מנות אינה בכלל סחורה בפירות שביעית, וכשם שמותר לעשות את כל המצוות מפירות שביעית, כגון, לקנות מצה לליל פסח, וכן לקנות אתרוג לסוכות, הכל מותר אפילו מפירות שביעית, שאין זה בכלל איסור סחורה או פריעת חוב, כמו כן מצוות משלוח מנות, שאינה בכלל תשלום חוב, שהרי הפירות שייכים לגמרי לבעליהם, והוא ברצונו נותן אותם למי שיחפוץ, ואין עליהם שעבוד ממוני לומר שיהיה בנתינתם משום פריעת חוב.

ומאחר ושביעית בזמן הזה אינה מן התורה, לכן היה לנו לפסוק להלכה להקל בנדון זה. ובפרט שהגאון רבי יוסף חיים כתב בפשיטות להקל בזה, והמחמירים שהחמירו, לא הביאו ראיות מכריעות לדבריהם. אולם מלשון מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בחזון עובדיה (פורים עמוד קנד), משמע שנטה גם הוא להחמיר בזה. ועל כן המחמיר בנדון זה שלא לשלוח משלוח מנות מפירות שביעית, תבוא עליו ברכה.

ולכן גם אותם שמזמינים "סידור פירות" ושולחים אותו כמשלוח מנות לחבריהם ביום פורים, צריכים לשים לב לפרט זה, שלא יהיו שם פירות עם קדושת שביעית.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם הלכתית אפשרי לעשות משלוח מנות ממגש פירות? האם יש צורך להוסיף דבר נוסף? אני שואל מבחינת מצוות משלוח מנות ולא מבחינת שביעית. תודה מראש 5 Adar II 5782 / 8 מרץ 2022

אפשר לקיים את המצווה בפירות. 

האם גם בסוכות יש עניין לא לקחת אתרוג של שביעית מצד פורע חובו בפירות שביעית דהיינו חוב המצוה המוטלת עליו כמו במשלוח מנות הראשון?? 11 Tevet 5782 / 15 דצמבר 2021

לא. אין שום ענין כזה. הפרי הוא שלו לגמרי, ומקיים בו מצוה, מה שאין כן לגבי משלוח מנות שעושה בו דבר שדומה לסחורה. 

אשמח לדעת מדוע ראוי  להחמיר, על פי כללי הפסקה ונימוקי האחרונים כפי שכבודו הביא, נראה שיש להתיר? 6 Adar 5775 / 25 פברואר 2015

כתבנו להחמיר בזה, משום שגם מרן זצ"ל נטה להחמיר בזה, וכן דעת הרבה מפוסקי דורינו, וסוף סוף יש מקום לדברי המחמירים בזה, שנראה קצת כפורע חוב, אף שאין ראיה גמורה לומר כן, מכל מקום לכתחילה, המחמיר תבוא עליו ברכה. ולא מלאני לבי להקל לגמרי בדבר שכמה גדולים כתבו להחמיר.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Règles relatives au jour du 9 Av

Le jour de Tich’a Be-Av (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur: Manger et boire; Se laver; S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle) ; Porter des chaussures en cuir ; Pratiquer l’intimité conjugale De même, il est inte......

לקריאת ההלכה

Havdala le samedi soir où tombe le 9 Av – Règle pour un malade qui mange le jour du 9 Av

Pour une année où le 9 Av tombe un samedi soir – comme cette année 5782 – nos maitres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir comment faut-il procéder en ce qui concerne la H......

לקריאת ההלכה

Consommation de viande après Roch H’odech AV

Il est expliqué dans une Michna de Ta’anit (26b) qu’il est interdit par décret de nos maîtres de consommer de la viande et du vin, la veille de Tich’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de la Séouda Ha-Mafsekete (le dernier repas avant le début......

לקריאת ההלכה

Les personnes soumises et exemptes du jeûne du 9 Av, ainsi que les règles du 9 AV cette année

Un malade sans danger; une personne âgée; une femme accouchée Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorit&e......

לקריאת ההלכה


Séouda Mafseket (repas avant le jeûne) cette année (5782)

La veille du 9 Av, nos maîtres ont interdit (selon le strict Din et non selon la tradition) de consommer de la viande et du vin lors de Séouda Hamafseket (le repas que nous prenons avant le début du jeûne, après la moitié de la journée). De même, ......

לקריאת ההלכה

« Dès le début du mois de Av, nous diminuons la joie » - Année 5782

Ce vendredi, tombe – avec l’aide d’Hachem – le jour de Roch ‘Hodech Mena’hem Av, et la semaine prochaine - Chabbat prochain - tombe le 9 Av, mais puisqu’il est interdit de jeûner le jour du Chabbat (excepté Yom Kippour), le jeûne est repor......

לקריאת ההלכה

Le jeûne du 17 Tamouz

Aujourd’hui dimanche est observé le jeûne du 17 Tamouz. Le 17 Tamouz est tombé hier Chabbat, mais en raison de la sainteté du Chabbat, le jeûne a été repoussé à aujourd’hui, conformément à la Halacha.  ......

לקריאת ההלכה

Règles relatives à la sortie du jeûne du 9 Av, et au 10 Av cette année (5782)

Aujourd’hui dimanche, nous observons le jeûne du 9 Av dont la date était hier, et en raison de la sainteté du Chabbat, le jeûne a été reporté à aujourd’hui. La sortie des étoiles – Nétilatt Yadaïm Apr&egra......

לקריאת ההלכה