הלכה ליום ראשון 7 Elul 5781 אוגוסט 15 2021

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

חיים ז"ל בן חנה .שלום בן סוליקה ז"ל

וכן לרפואת חנה בת מסעודה .מזל בת רחל. רחל בת מזל.חן תחיה בת רחל לימור בת איילה.

הוקדש על ידי

יצחק ורחל כהן

שאלה: האם תתכן מציאות, שאדם יחטא כל כך לפני ה', עד שאין באפשרותו יותר לחזור בתשובה?

תשובה: בגמרא במסכת חגיגה (דף טו.), הובא מעשה באלישע בן אבויה, רבו של רבי מאיר בעל הנס, שהיה מכונה "אחר".

ואותו "אחר", היה גאון עולם, שהלך והתדרדר מבחינה רוחנית עוד ועוד, עד שנעשה מופקר מחלל שבת ממש. ומכל מקום, מכיון שהיה בעל השגה גדול, מפני גודל חכמתו ועסקו בתורה, שמע בת קול שאומרת, "שובו בנים שובבים חוץ מאחר"! כלומר, שמע בפירוש איך שמכריזה בת קול מן השמים, שהקדוש ברוך הוא מזמין את כל הרשעים שיחזרו בתשובה, ואומר להם בחיבה, "שובו"!, "שובו אלי ואשובה אליכם"!, אבל את נשמתו של "אחר", אין הבת קול מזמינה! כיון שכל כך היה רשע בעיני ה', עד שמנעו ממנו את התשובה.

ושם בגמרא התבאר הענין באריכות, שרבי מאיר תלמידו של אחר, היה צריך לטרוח הרבה מאד בכדי להציל את נשמתו של רבו מהעונש שהיה מזומן לה בשמים. וכן רבי יוחנן טרח הרבה כדי להועיל לאחר. ולכאורה, אלישע בן אבויה היה באמת במצב שלא היה יכול לחזור עוד בתשובה, שהרי בת קול מכריזה ואומרת לו שלא יחזור, כי אין חפץ לה' באדם כזה. ואם כן, מה היה עליו לעשות?

אולם טעות היא לחשוב כן. ורבינו המהרימ"ט ז"ל (רבינו יוסף בן רבי משה מטראני), כתב בתשובה, שאלישע בן אבויה, הלא הוא "אחר", טעה בענין זה, שאף על פי ששמע בת קול אומרת שלא יחזור בתשובה, היה עליו לחזור בתשובה! וכמו שאמרו  רבותינו: "כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא", כלומר, בעל הבית הוא הקדוש ברוך הוא, ולכל מה שאומר לאדם, האדם צריך לשמוע, מלבד דבר אחד, שאם אומרים לו ש"יצא", כלומר, שלא יחזור בתשובה, אסור לו לשמוע לדבר כזה, כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ במות הרשע, כי אם בתשובה. 

ועדיין עלינו להבין, אם כן מדוע כך אמרה הבת קול, שובו בנים שובבים "חוץ מאחר"?

והסביר זאת רבינו מרן החיד"א, בשם גדול הדור מהר"א יצחקי, שהיה אומר, שכוונת הבת קול היתה, שהיא מבקשת מכל פושעי ישראל לחזור בתשובה, חוץ מ"אחר", שממנו אינה מבקשת לחזור, מפני שהוא היה אדם גדול כל כך, וידע כמה מוטל עליו לשמור תורה ומצוות, ואף על פי כן הלך והתקלקל, אדם כזה, אין הבת קול קוראת לו לחזור בתשובה, כי גדול הכעס עליו מאד. אך עם כל זה, אילו היה שב אחר בתשובה בכוחות עצמו, בודאי שהיה מתקבל בתשובה, והיה חוזר להיות רצוי לפני המקום. וכמו שאמר לו רבי מאיר, אין לך דבר העומד בפני התשובה!

וכן מסבירים רבותינו המקובלים, לגבי מי שחטא בחטאים קשים מאד, שאמרו עליו שאינו יכול לחזור בתשובה, שאין הדברים חלילה כפשטן, אלא כוונת הדברים שתשובתו של אותו אדם היא קשה מאד. ועליו להתחזק בכל כחו לכוף את יצרו לחזור בתשובה שלימה. ואפילו אם נראה בעיניו שאינו יכול לחזור בתשובה באותו חטא, ידע כי אין זו אלא עצת היצר, ועליו לראות דרכים על כל פנים למעט בעוונות, כי השתדלות כל שהיא לפי כוחותיו,  גם היא יקרה מאד בעיני ה'.

וממוצא הדברים אנו למדים, כי אפילו אדם שהגדיל פשע הרבה מאד, וחטא והחטיא אחרים, שאמרו עליו חז"ל שלא מסייעין לו לחזור בתשובה, מכל מקום, עליו לחתור בכל כחו, לכוף את יצרו, ולהתהלך נגד טבעו הרע, ולחזור בתשובה שלימה, ומובטח לו מן השמים, שהשם יתברך יקבל תשובתו ברצון.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

The Laws of Mentioning “Mashiv Ha’Ruach”

We Begin Reciting “Mashiv Ha’Ruach” “Mashiv Ha’Ruach U’Morid Ha’Geshem” is a praise we recite to Hashem during the winter months within the “Mechayeh Ha’Metim” blessing of the Amidah as is printed in all Siddurim. We begin recitin......

לקריאת ההלכה

The Laws of One Who Forgets to Mention “Ve’Ten Tal U’Matar” in the “Blessing of the Years”

In the previous Halacha, we have discussed in a general manner that our Sages enacted that beginning from the Seventh of Marcheshvan (outside of Israel from the Fourth or Fifth of December), one begins reciting “Ve’Ten Tal U’Matar” (a request for dew and rain) in the “B......

לקריאת ההלכה

When the Sanctity of Shevi’it Will Apply to Fruits and Vegetables and More on “Heter Mechira”

In the previous Halachot we have explained that any produce grown in Jewish-owned fields in the Land of Israel this year (5782) retain the sanctity of Shevi’it. We have likewise discussed the ramifications of this sanctity and the proper way to treat such produce. This sanctity rests even on f......

לקריאת ההלכה

Eating and Washing One’s Self Yom Kippur

Some Laws of Yom Kippur All are obligated to fast on Yom Kippur, including pregnant and nursing women. Any woman whose health is at risk due to the fast should consult a prominent Torah scholar who is well-versed in these laws and he should render his ruling whether or not she must fast. One whose ......

לקריאת ההלכה


The Laws of Shevi’it in a Cooperative Garden

This year (5782) is the Shemitta year. In previous Halachot, we have already explained the basic laws of Shemitta including the fact that one may not plant in or work (in any manner) any land within the Land of Israel unless the work is meant to protect the crops from harm that will befall them if t......

לקריאת ההלכה

“The Blessing of the Years”

Beginning from last night, the Seventh of Marcheshvan, we have begun to request rain in the Amida prayer (only in the Land of Israel; the law for those outside of Israel will be discussed further). Let us therefore review some of these pertinent laws. The Enactment of the Sages to Request Rain O......

לקריאת ההלכה

Sprouting Avocado Pits During Shevi’it and the Blessing on Hydroponic Produce

Question: What is the blessing on vegetables that grow from the water (and not from the ground)? Likewise, is it permissible to plant such hydroponic produce during Shevi’it? Answer: The Blessing on Mushrooms and Truffles The Mishnah in Masechet Berachot (40b) states: “On things whi......

לקריאת ההלכה

Forbidden and Permissible Forms of Work During Shevi’it

In this Halacha and the next, we shall discuss the basic laws of tending to a garden during Shevi’it. We shall not discuss all of the details of these laws, for these laws do not apply to those residing outside of Israel. Works Forbidden by Torah Law and Rabbinic Enactment Some works forbi......

לקריאת ההלכה