הלכה ל יום שלישי 15 Iyar 5768 20 מאי 2008

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה

למרגלית חנה בת מלכה

שהשי"ת ירפאה רפואה שלימה בתשח"י

הוקדש על ידי

משפחתה

הקדמה לדיני יום טוב

מכיון שאנו עומדים סמוך לחג השבועות, נשתדל לבאר בימים אלו קצת עיקרי דינים השייכים ליום טוב.

כתוב בתורה (שמות יב) כל מלאכה לא יעשה בהם (בימים טובים) אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. והטעם שצותה תורה על שבתון ממלאכה בימים טובים, כתב בספר החינוך, שהוא בכדי שיזכרו ישראל הנסים הגדולים שעשה להם השם יתברך ולאבותיהם, ויודיעום לזרעם אחריהם, ואילו היו מותרים בעשיית מלאכה, היה כל אחד פונה לעסקיו, וכבוד הרגל ושמחת החג היו נשכחים מעם ישראל, ועל ידי השבתון ממלאכה יהיו פנויים להתקבץ בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לשמוע דברי תורה, ובהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, ילמדו לקח ותבונה מפי גדולי ישראל בהלכות ובאגדות, וכפי מה שאמרו: משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת (הוא חג השבועות) בעצרת והלכות חג (סוכות) בחג, שנאמר וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל. וכן אמרו חז"ל: לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בהם בדברי תורה. ולכן נצטוינו על שבתון מוחלט, זולת מלאכת אוכל נפש (כגון הכנת תבשיל לסעודת החג באופנים ובתנאים שנבאר). וכן שנו חכמים,  אין בין יום טוב לשבת אלא מלאכת אוכל נפש בלבד. ומכל מקום יש לחלק שעות היום של החג, מחציתם לבית הכנסת ובית המדרש, ומחציתם לאכילה ושתיה ושמחת החג.

אף על פי שמותר מן התורה לעשות מלאכה לצורך אוכל נפש, יש מלאכות שאסרום חכמים ביום טוב אף כשהן נעשות לצורך אוכל נפש.

אסרו חכמים לקצור שדהו או לבצור כרמו ביום טוב, אפילו לצורך אוכל נפש, (וכגון שבא לקטוף תפוח מן העץ בכדי לאכלו ביום טוב), מפני שאדם רגיל לקצור את כל שדהו בבת אחת, וכן לבצור את כל כרמו בבת אחת, ונמצא כל היום טרוד במלאכתו וימנע משמחת יום טוב. וכן מלאכת עימור, ודישת התבואה, וסחיטת פירות, ומלאכת בורר, ומלאכת טוחן והרקדה. ויש אומרים שמלאכות אלו נאסרו מן התורה. ובתלמוד ירושלמי הסמיכו זאת רבותינו על הפסוקים, שנאמר "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם", ומייד אחר כך נאמר "ושמרתם את המצות" ללמדינו שלא כל מלאכת אוכל נפש הותרה, אלא משימור ואילך, כלומר מזמן לישת הבצק והלאה, (שהקמח בא במגע עם המים ועלול להחמיץ ללא שימור מיוחד), ולכן מלאכות שהן לפני הלישה אסור לעשותן ביום טוב.

אבל לישת הבצק אף על פי שאסורה בשבת, ביום טוב היא מותרת, וכן טיגון ובישול וכיוצא בזה כפי שנבאר.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Les 8 niveaux de la Tsédaka

Le RAMBAM écrit (chap.10 des règles relatives aux dons aux nécessiteux): Il y a 8 niveaux dans la Tsédaka, l’un supérieur à l’autre. C'est-à-dire: 8 façons de donner la Tsédaka, l’une supérieure à l&......

לקריאת ההלכה

Mitsva de Tsédaka et du Ma’asser Késsafim

A la demande de nombreuses personnes, nous continuons à développer le sujet de la Mitsva de Tsédaka et du Ma’asser Késsafim (dîme financière), à partir des propos de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ et des décisi......

לקריאת ההלכה

Déduire du Ma’asser les dépenses liées aux enfants

Question: Les personnes qui ont l’usage de prélever chaque mois le « Ma’asser Késsafim » (la dîme financière), peuvent-elles déduire du Ma’asser, les frais de prise en charge de leurs enfants qui vivent encore avec eux? R&e......

לקריאת ההלכה

Quelle est la quantité que l’on doit donner à la Tsédaka?

Concernant la quantité que l’on doit donner à la Tsédaka, nos maîtres - le RAMBAM, le TOUR et MARAN l’auteur du Choulh'an ‘Arouh’ – écrivent que lorsqu’on possède les moyens suffisants, il faut donner selon les besoins ......

לקריאת ההלכה


Qui est soumis à l’obligation de donner la Tsédaka

Toute personne du peuple d’Israël est soumise à l’obligation de donner la Tsédaka. Même le nécessiteux qui se nourrit de la Tsédaka, qui n’a pas d’autre moyen de se nourrir, et dont toute la subsistance provient de ce que lui donnent le......

לקריאת ההלכה

La Mitsva de Tsédaka – Notre maitre le Rav z.ts.l

Notre maitre le TOUR écrit: La Mitsva de Tsédaka incombe chaque membre du peuple d’Israël, en donnant de son argent, selon ses possibilités. Hormis le fait que toute personne qui donne la Tsédaka, accompli une ordonnance positive de la Torah, toute personne......

לקריאת ההלכה

Le mérite nécessaire pour donner de la Tsédaka – Le rêve extraordinaire

Dans la précédente Halacha, nous avons mentionné la demande du prophète Irméyahou auprès d’Hachem afin que lorsque les Récha’im (impies) désireront donner de la Tsédaka, Hachem les heurte à des gens incorrectes. Cela s......

לקריאת ההלכה

La Tsédaka envers des personnes incorrectes

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué les principes de la Mitsva de Tsédaka. Une personne qui transgresse une des Mitsvot de la Torah et ne fait pas Téchouva, par exemple un homme qui a conscience de l’interdiction de se raser à la lame......

לקריאת ההלכה