הלכה ליום רביעי י"ח אלול תשע"ב 5 בספטמבר 2012              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

וורה מירים בת ויקטוריה

הוקדש על ידי

פריאנטה ליג׳י

תאריך ההלכה: י"ח אלול תשע"ב 5 בספטמבר 2012

קטגוריה: סוכות


ברכת לישב בסוכה

שאלה : מהו המנהג הנכון יותר להלכה, בענין ברכת "לישב בסוכה", האם יש לברך בעמידה, לפני שיושבים לסעוד בסוכה, או שיש לברך ברכה זו כשיושבים, לאחר שמברכים "המוציא לחם מן הארץ" על הלחם?
 
תשובה: הנה בלילה ובבוקרו של היום הראשון של חג הסוכות, וכן ביום השבת של סוכות, שמברכים ברכת לישב בסוכה בשעת הקידוש על היין, יש לברך ברכת לישב בסוכה בסוף הקידוש, ואחר כך יושב וטועם מן היין (ובלילה  הראשון של החג, מברכים גם כן ברכת שהחיינו לאחר ברכת לישב בסוכה, דהיינו שאחרי שיברך ברכת לישב בסוכה כשהוא עומד, ישב, ויברך ברכת שהחיינו, ואחר כך טועם מן היין), אולם השאלה הנשאלת היא בימי חג הסוכות שאין בהם קידוש, שאז יש נוהגים לברך לאחר ברכת המוציא, כשהם יושבים, ויש נוהגים לברך בכניסתם לסוכה (לאחר שנטלו ידיהם לסעודה) בעודם עומדים, ולאחר ברכת לישב בסוכה יושבים ומברכים המוציא ואוכלים.
 
ובאמת שכמו המנהג האחרון שהזכרנו, לברך לישב בסוכה כשהוא עומד לפני שמתישב לברך המוציא, נהג גם רבינו המהר"ם מרוטנבורג, וכמו שמשמע בברייתא (סוכה מו.), נכנס לישב בסוכה מברך לישב בסוכה. משמע שמברך בעודו עומד, ואחר כך יושב ומברך המוציא. וגם כאשר מברך לפני הישיבה בסוכה, נמצא שהוא מברך לפני עשיית המצווה, כי עיקר המצווה הוא הישיבה בסוכה, ולכן נראה שנכון לברך לפני הישיבה בסוכה ולא לאחר שישב כבר. וכן דעת רבינו הרמב"ם, שיש לברך לפני הישיבה בסוכה ולפני ברכת המוציא לחם מן הארץ. וכתב שכן נהגו רבותינו שבספרד.
 
אולם יש אומרים שנכון יותר לברך לאחר שישב כבר בסוכה, שאין מצוה בעצם הישיבה בסוכה, אלא מצד מה שהוא מתעכב בסוכה ובא לאכול, ולכן כתבו שנכון יותר לברך לאחר ברכת המוציא.
 
ומרן השלחן ערוך הביא את שיטת הרמב"ם שיש לברך קודם שיושבים בסוכה, אולם כתב שמנהג העולם לברך לאחר שישבו כבר, ומברכים המוציא ולאחר מכן מברכים לישב בסוכה.
 
ומרן הרב רבינו עובדיה יוסף שליט"א הביא דברי מרן השלחן עורך, וכתב שעדיף יותר לנהוג לכתחילה כדעת הרמב"ם, לברך לישב בסוכה כשהוא עומד, ולאחר מכן יושב ומברך המוציא על הלחם. ושכן פסק הגאון יעב"ץ בספרו מור וקציעה, והגאון רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי.
 
ועל כן העיקר שנכון יותר לברך ברכת לישב בסוכה לפני שיושבים לאכלו בסוכה, ואז יושב ומברך המוציא ואוכל. והנוהגים לברך לישב בסוכה לאחר ברכת המוציא כשהם יושבים, יש להם על מה שיסמכו.
 
וכשצריכים לומר קידוש, דהיינו ביום טוב, יעשה את הקידוש כשהוא עומד, ויברך לישב בסוכה וישב. ובליל יום טוב ראשון, שאנו מברכים גם שהחיינו, יברך גם כן לישב בסוכה כשהוא עומד, ואחר כך ישב ויברך ברכת שהחיינו.
 
ובליל יום טוב שני שנוהגים בחוץ לארץ, יברך שהחיינו בסיום הקידוש, ואחר כך יברך לישב בסוכה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

לגבי מי שאין לו מקום לבנות סוכה וכידוע הבתי כנסיות סגורות
מה לעשות לגבי קידוש ואכילה בחג

י"ב תשרי תשפ"א / 30 בספטמבר 2020

ענין זה יתבאר בעזרת ה' מחר. והתשובה היא שמי שאין לו סוכה, דינו כדין מצטער, והוא פטור מן הסוכה. לצערינו הרב רבים נמצאים במצב הזה, ואין להם כל אפשרות להגיע לסוכה אפילו בליל יום טוב ראשון של סוכות. וה' יסיר מעלינו את המגיפה ונזכה לחוג את חג הסוכות בשמחה. 

האם על פריקסה מברכים לישב בסוכה? י"ח תשרי תשע"ט / 27 בספטמבר 2018

אם אוכל שיעור שלושה ביצים (כ160 גרם) מבצק מטוגן כמו סופגניות, מברך לישב בסוכה.

לא הבנתי: האם הכוונה במסקנה לברך לישב בסוכה לאחר נטילת ידים, לפני המוציא, בעמידה, ואז לישב ולברך המוציא?

י"ב תשרי תשע"א / 20 בספטמבר 2010

שלום לך

יש לברך לישב בסוכה אחרי נטילת ידיים, לפני שמתיישבים לאכול.

בברכה, תז"ל רנ"ו,
הלכה יומית.

בהלכה המצורפת כתבתם ובבוקרו של היום הראשון של חג הסוכות, וכן ביום השבת של סוכות, שמברכים ברכת לישב בסוכה בשעת הקידוש על היין, יש לברך ברכת לישב בסוכה בסוף הקידוש, ואחר כך יושב... 

ולא זכיתי להבין, דממה שכתוב "ואח"כ יושב" משמע שעד עתה היה עומד, והלא קידוש של בוקר עושים בישיבה !.
האם צריכים להמשיך את ברכת "לישב בסוכה " בישיבה אחרי הקידוש, או שצריך לעמוד, לברך "לישב בסוכה" ושוב לשבת? י"ב תשרי תשע"א / 20 בספטמבר 2010

שלום רב!

קידוש של יום טוב של סוכות בבוקר, יש לעשותו כשהוא עומד, ולא כשהוא יושב, ויברך לישב בסוכה, ואחר כך ישב.

בברכת תז"ל רנ"ו,
הלכה יומית.

מסתמא מדבריך שברכת שהחיינו מעומד ואח"כ יושב וטועם מהיין,
הרב פסק בחזון עובדיה סוכות עמוד צ"ה  הלכה ב' , שברכת שהחיינו מיושב. י"ב תשרי תשע"א / 20 בספטמבר 2010

שלום וברכה,

שאלתך נכונה, כי באמת ברכת שהחיינו יש לברכה כשהוא יושב, ויברכה אחרי ברכת לישב בסוכה. וכמו שכתב הרב בספרו כפי שציינתם. ודלא כפי שנראה מדברינו.

בברכת התורה, תז"ל רנ"ו,
הלכה יומית.

  1. האם אישה יכולה לענות אמן על ברכת לישב בסוכה בקידוש שבעלה עושה במקום לטעום מהיין? ולכתחילה איך נכון לנהוג?
    שהרי עניית אמן היא חיוב מעיקר הדין ואילו טעימת היין היא חיבוב מצוה
  2. האם כל התשובות בשו"ת של האתר הם לפי דעת הרב עובדיה שליט"א?
ט"ז תשרי תש"ע / 4 באוקטובר 2009

שלום רב!

אשה לא תענה אמן אחרי ברכת לישב בסוכה של בעלה בקידוש. חזון עובדיה סוכות עמ' קנא.
התשובות הן על פי פסקי מרן שליט"א, ובמקום שלא גילה דעתו התשובות נכתבות על פי דעתם של הרבנים המשיבים, על פי דעת מרן השלחן ערוך והפוסקים.

בברכת התורה, חג שמח,
הלכה יומית.

האם מי שאוכל קוסקוס בסוכה מברך לישב בסוכה? כ"ב אב תשס"ט / 12 באוגוסט 2009

אם אוכל שיעור קביעת סעודה, אף על פי שאינו מברך המוציא, מברך לישב בסוכה.

שלום רב! האם לצורך חיוב ברכת לישב בסוכה צריך לאכול עוגה כשיעור ארבע ביצים או שדי בפחות מכך?

י"ד אב תשס"ט / 4 באוגוסט 2009

דעת מרן הרב שליט"א כי די בשיעור שלשה ביצים לענין ברכת לישב בסוכה.

שאל את הרב