הלכה ליום ראשון ח' אלול תשע"ה 23 באוגוסט 2015              

תאריך ההלכה: ח' אלול תשע"ה 23 באוגוסט 2015

קטגוריה: שנת השמיטה


שמיטת כספים

השנה (תשע"ה) היא שנת שמיטה, כמו שביארנו כבר בתחילת השנה. ולכן נוהגים בכמה מצוות התלויות בארץ השייכות לשנת השמיטה כמו שביארנו.

מלבד מצות שמיטת הקרקע וקדושת הפירות שנוהגת בשנה זו (בפירות מקרקע של ישראל שלא נמכרה לנכרי). עוד צונו השם יתברך על שמיטת כספים הנוהגת בשנה זו.

נאמר בתורה (דברים טו), "וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה, שָׁמוֹט כָּל בַּעַל מַשֵּׁה יָדוֹ אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ, לֹא יִגֹּשׂ אֶת רֵעֵהוּ וְאֶת אָחִיו, כִּי קָרָא שְׁמִטָּה לַה'". וביארו רבותינו, כי בסיום שנת השמיטה פוקעים כל החובות שיש לאדם על רעהו, וכגון ראובן שהלווה לשמעון מעות (כסף), ונתחייב שמעון לשלם את החוב לפני סיום שנת השמיטה, כגון שנקבע בינהם זמן תשלום החוב ליום כ"ג באלול תשע"ה, אולם ראובן מסיבה כל שהיא לא תבע את חובו, עד שעברה שנת השמיטה, לא יוכל עוד ראובן לתבוע את חובו משמעון, משום שבסיום שנת השמיטה פוקעים כל החובות שיש לאדם על רעהו. ואם עבר ראובן ותבע חובו משמעון, עבר על מה שנאמר בתורה "לא יגוש את רעהו ואת אחיו".

ומנין שאין השביעית משמטת כל החובות אלא בסופה? שנאמר "מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים תַּעֲשֶׂה שְׁמִטָּה", ומכאן למדו רבותינו במסכת ערכין (כח:), שאין השביעית משמטת אלא בסופה, וכן פסקו הפוסקים ומרן השלחן ערוך (חושן המשפט סימן סז סעיף ל). לפיכך המלוה לחבירו אפילו בשנת השביעית עצמה, הולך וגובה את חובותיו במשך כל השנה כולה. ומיד כששקעה החמה בליל ראש השנה של מוצאי שביעית, אבד החוב, אלא אם כן כתב המלווה" פרוזבול", כמו שנבאר בהלכה הבאה.

אין השביעית משמטת אלא חובות של מלוה ולווה, אבל חובות שאינם בדרך הלואה, כגון מה שנתחייב אדם לשלם לחנוני (בעל מכולת) בסיום תקופה מסוימת וכיוצא בזה, או סכום הכתובה שמתחייב אדם לאשתו אם יגרשנה, אינם נשמטים בשביעית.

וכן אדם שהשאיל מחברו מכשיר חשמלי וכיוצא בזה, מאחר ואין זה בגדר "הלוואה", אלא בגדר "השאלה", בודאי שהשואל חייב להחזיר לחברו את המכשיר לאחר שנת השמיטה.

אבל כל דבר שהוא "דרך הלואה" נשמט בשביעית. ולכן, אשה שהלותה לשכנתה כיכרות לחם או חלב וכיוצא בזה, שהם דברים שאינם באים בתורת השאלה, שהרי אין היא מצפה שיחזרו אליה הכיכרות המקוריים שנתנה לשכנתה, רק הם ניתנים לשכנה בתורת הלואה, שלאחר מכן תקנה השכנה כיכרות אחרים ותחזיר לה, ולאחר מכן עברה שנת השמיטה, אין המלווה יכולה לתבוע את הכיכרות משכנתה, מפני שנשמט החוב בסיום השנה.

ובהלכות הבאות אם ירצה ה' את מעשינו, נבאר עוד פרטי דינים בזה, ומהו ענין הפרוזבול שתקן הלל הזקן שלא יפסידו המלוים את כספם וימנעו מלהלוות לעניים.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב