הלכה ליום רביעי י' חשון תשפ"א 28 באוקטובר 2020              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

עטו בת רחל גאביזון ז"ל

שהיום פקודת שנתה.
ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

משפחת מלול

תאריך ההלכה: י' חשון תשפ"א 28 באוקטובר 2020

קטגוריה: כללי


דברי קדושה מול בית הכסא

והיה מחניך קדוש
נאמר בתורה "והיה מחניך קדוש", ומכאן למדו רבותינו (ברכות כו.) שאסור לקרוא קריאת שמע, (או לדבר דברי תורה, או לומר כל דבר שבקדושה), מול צואה וכיוצא בזה. (כמבואר בשלחן ערוך סימן עו והלאה). ויש בזה איסור מן התורה.

ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, היה זהיר מאד בענין זה, ומאחר ובכל אורחותיו נזהר לנהוג בעצמו כדין תלמיד חכם, שלא ילך במקומות מטונפים, גם נזהר מרן זצ"ל, ולא היה דורך ברגליו על גבי בורות "הביוב", מפני ששם שורה רוח רעה. (וכתבנו בענין זה בספר אביר הרועים חלק שלישי).

כמו כן אסור מן התורה, לקרוא קריאת שמע, (או לדבר דברי תורה), כנגד "בית הכסא", כלומר, כנגד אסלה. ואפילו אם כעת האסלה נקייה לגמרי, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה, ואפילו אם האסלה רחוקה מאד, אם רואים אותה בעיניים ("כמלוא עיניו"), אין לקרוא שם קריאת שמע, ואין ללמוד שם או לדבר שם שום דבר שבקדושה.

ואפילו אם ניקו ורחצו היטב את בית הכסא, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. כשם שאסור ללמוד או אפילו להרהר בדברי תורה, בבית הכסא עצמו. כי דין בית הכסא הוא ממש כדין הצואה עצמה.

ביטול בית הכסא
אדם שיש לו בביתו בית כסא (חדר שירותים), והוא חפץ לשפץ את ביתו, ולשנות את חדר בית הכסא לגמרי, שלא יהיה שם יותר בית הכסא, הרי הוא יכול לעשות כן, באופן שיסלק משם כל מה ששייך לבית הכסא, ויעשה שינוי בגופו של אותו החדר, ולדוגמא, שיעקרו משם לגמרי את האסלה, וירצפו שם מחדש, שאז אם החליטו לעשות מאותו חדר, חדר שינה או מחסן, מותר לדבר שם דברי תורה, אפילו בתוך אותו החדר.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

שולחן ערוך או"ח הלכות קריאת שמע סימן ע"ט סעיף ב
היתה במקום גבוה עשרה טפחים או נמוך עשרה, או שהיתה בבית אחד והוא בבית אחר, אפי' הפתח פתוח ויושב בצדה ורואה אותה, אם אין לה ריח יכול לקרות, דכיון שהיא ברשות אחרת קרינן ביה שפיר: והיה מחניך קדוש (דברים כג, טו) להרא"ש, אבל להרשב"א דוקא כשאינו רואה אותה.
ובב"י שם כתב נראה לי כדברי הרא"ש ז"ל עיקר ומיהו לכתחלה טוב ליזהר כדברי הרשב"א
מיהו בהלכה ברורה פסק להחמיר כדברי הרשב"א לפי הכלל יש ויש הלכה כיש בתרא וחזר בו השו"ע ממה שכתב בב"י וכמו שכתב כבודו כאן
ובא"ח פרשת בא אות טו
היתה הצואה במקום גבוה עשרה טפחים ורחב ד"ט על ד"ט, הרי זה רשות לעצמו, וכל
שאינו מגיע לו ריח רע ממנה מותר לקרות אע"פ שרואה אותה, וי"א אפילו הצואה ברשות
אחר גבוה עשרה, או מוקף מחיצות, או בבית אחר כל שהוא רואה אותה אסור לקרות,
ויש לחוש לדבריהם להחמיר בשל תורה, מיהו אם מעצים עיניו או שהוא בלילה, יש להקל
אם היא ברשות אחר.
חזק וברוך על זיכוי הרבים

ט"ו חשון תשפ"א / 2 בנובמבר 2020

תבורך מפי עליון, דבריך נכונים ונכוחים. ישר כחך,

אשה שלא עשתה בדיקה כלל ביום השביעי יום הטבילה, ומצד שני עשתה ביום הראשון ובשאר ימים, מה תעשה ?
[יש לציין שעשתה בדיקה 16 דקות לאחר השקיעה, אך בכל מקרה לא הועיל, כי זה כבר צאת הכוכבים]

י' חשון תשפ"א / 28 באוקטובר 2020

מאחר ועשתה בדיקה ביום השביעי לפני שהגיע זמן צאת הכוכבים לדעת רבינו תם, עלתה לה הספירה, ותוכל לטבול. כן פסק מרן זצ"ל בספר טהרת הבית. 

שלוםרב...
יש לי בחדר שינה עוד חדר עם שירותים ומקלחת האם מותר בחדר השינה להתפלל להגיד דברי תורה כנגד חדר השירותים וכמובן מדובר שדלת השירותים סגורה

י' חשון תשפ"א / 28 באוקטובר 2020

מותר, מאחר ודלת השירותים היא מחיצה ממש. ולכל הדעות יש להקל בזה. כמו שכתב החזון איש ועוד. 

אם מתפלל בסלון ורואה את דלת בית כסא פתוחה [כלומר פניו מול דלת בית הכסא] אבל לא רואה את הבית הכסא עצמו, האם גם באופן זה צריך לסגור את הדלת.

י' חשון תשפ"א / 28 באוקטובר 2020

אינו צריך לסגור את הדלת, מאחר והיא רשות אחרת. וכמובן כשאינו רואה את האסלה עצמה. ושאין שם ריח רע.  

שלום
אני הדפסתי את ההלכה והראיתי אותה לתלמיד חכם שהוא ראש כולל והוא אמר לי שהוא לא מבין למה
"אפילו אם האסלה רחוקה מאד, אם רואים אותה בעיניים ("כמלוא עיניו"), אין לקרוא שם קריאת שמע",
הרי מול צואה שבעששית מותר לקרוא , כמו כן אמר שאסלה שנמצאת בחדר השרותים מותר לקרוא קריאת שמע מולה גם אם הדלת פתוחה מכיון שהאסלה נמצאת ברשות אחרת.
( אולי זה לא ראוי אבל זה לא אסור ).
אמרתי לו שאשלח את דבריו אל כבודו לברור הענין.
תודה.

י' חשון תשפ"א / 28 באוקטובר 2020

 

גם אנו כתבנו כך, שאם אינו רואה את האסלה, אין בכך כלום. אבל אם רואה את האסלה, הרי אין זה שייך לצואה בעששית, כי בצואה בעששית יש מסך מבדיל ביניהם, ואין כאן דין של רשויות, שהרי גם אם העששית קטנה שאינה רשות אחרת, מותר לקרוא כנגדה. וכן אם נמצא ברשות היחיד ורואה צואה ברשות הרבים, אסור לקרוא כנגדה. ובכל אופן כתבנו שכך נראה, ולא מצאנו בפוסקים מי שיאמר שאם הגרף של רעי ברשות אחרת מותר לקרוא כנגדו אף על פי שאין שם שום מסך מבדיל.   

שאל את הרב