הלכה ליום שני כ"ה סיון תשס"ז 11 ביוני 2007              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

מרים בת ריקה ע"ה

הוקדש על ידי

נכדה יעקב

תאריך ההלכה: כ"ה סיון תשס"ז 11 ביוני 2007

קטגוריה: שבת


דין קריאת ספר בשבת לאור החשמל

בהלכה הקודמת ביארנו שגזרו רבותינו שאסור לקרוא בשבת בספר לאור נרות, מפני שחששו רבותינו שמא יטעה אדם ויטה את השמן על צידו ויכשל באיסור תורה. וכמו כן ביארנו שאף במקום שלא שייך כל כך חשש זה, וכגון בנרות המצויים בזמנינו, גם כן אין לקרוא בשבת לאור נרות אלו לפי שאף הן בכלל הגזירה שלא לקרוא לאור הנר.

ומכאן דנו פוסקי הדורות לענין מנורות חשמל שבזמנינו, האם גם עליהן גזרו חכמים שלא לקרוא לאורן, או שעליהן לא חלה גזירה זו ומותר לקרוא לאורן. ומרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בספרו שו"ת יחוה דעת, העלה להקל בזה מפני שבמנורת חשמל לא שייכת בכלל גזירה זו שמא יטה את הנר. ואף על פי שיש מי שחשב להחמיר בזה, לפי שאף במנורת חשמל שייך על כל פנים לחוש שמא יכבה את המנורה כדרכו לאחר לימודו, ויכשל באיסור כיבוי בשבת, מכל מקום מרן הרב שליט"א דחה את דבריו בשתי ידיים, מפני שחשש זה שמא יכבה את המנורה אחר לימודו אינו דומה כלל לגזירת חכמינו שחששו שמא יכשל באיסור מבעיר, וכאן איו זה איסור מבעיר אלא איסור כיבוי שלא נכלל כגזירת חכמינו, וכל דבר שלא גזרו עליו רבותינו חכמי התלמוד, אין אנו רשאים להוסיף בו גזירה מדעתינו. והוסיף בזה עוד נימוק נוסף שלא נוכל להרחיב בו כעת.

לפיכך מותר ללמוד או לקרוא לאור נורות של חשמל בליל שבת, אבל לאור נרות רגילים של אש, אסור לקרוא בליל שבת. וכן מסקנת עוד רבים מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים.

ולאחר שפרסם מרן הרב שליט"א את פסקו בענין זה (בשנת תש"מ), נשאל אודות מנורות חשמל שהחלו להיות נפוצות אז, אשר ניתן לשנות בהן את מדת האור על ידי סיבוב המתג, האם גם במנורות אלו יש להקל לקרוא לאורן בליל שבת, או שיש להחמיר בזה, שהרי בנרות אלו שייך לכאורה היטב החשש "שמא יטה את הנר להגביר את אורו". ובתוך דבריו הביא מרן הרב שליט"א כמה סברות בנדון זה, ובכללן כתב סברא להקל בזה, מפני שהחשש שמא יגביר אדם את זרם החשמל להרבות את האור, אינו דומה לחשש שמא יגע בנר עצמו להרבות אורו, אלא דומה יותר לחשש שמא יוסיף שמן בנר בכדי להוסיף באורו, וזהו דבר חדש שלא מצאנו שגזרו בו רבותינו. ואף על פי שלמעשה החששות קרובים מאד, מכל מקום כבר ביארנו שכל דבר שלא גזרו בו חכמי התלמוד במפורש, אין לנו להוסיף ולחדש גזירות מדעתינו.

אלא שלמעשה כתב שאף שיש להקל מעיקר הדין אף בקריאה לאור מנורות כאלו, מכל מקום לכתחילה נכון שיכתוב מערב שבת על פתק נייר באותיות גדולות "שבת", ויניחנו סמוך למתג החשמל, כדי שאם יבא להגביר את האור, יזכור מיד וימנע מחילול שבת. וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.

בהלכה הבאה נסכם עוד פרטי דינים בעניננו

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב