הלכה ליום חמישי ב' אדר תשפ"ב 3 בפברואר 2022              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

שמואל בן רחל ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

הכלה

תאריך ההלכה: ב' אדר תשפ"ב 3 בפברואר 2022

קטגוריה: שבת


דין ריצה בשבת

נאמר בספר ישעיה (פרק נח.) "אם תשיב משבת רגליך עשות חפצך ביום קדשי וקראת לשבת עונג, לקדוש ה' מכובד, וכבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר".

וממה שנאמר "וכבדתו מעשות דרכיך" למדו רבותינו במסכת שבת (דף קיג.) שלא יהא הילוכך (ההליכה שלך) בשבת כהילוכך של חול. (ויש אומרים שלמדו כן רבותינו מתחילת הפסוק שנאמר "אם תשיב משבת רגליך".) ועל כן אין לו לאדם לרוץ בשבת, הן ריצה קלה והן ריצה מהירה, וכן פסקו הרי"ף והרא"ש והטור ומרן השלחן ערוך. וכפי שהזכרנו בהלכה הקודמת.

וכתב בספר מנחת שבת, שמה שאמרו שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול, היינו שההילוך וההתנהגות של האדם בשבת, צריכים להיות שונים מאלה של חול, וכמו שכתב בספר שני לוחות הברית, שצריך אדם לדקדק במעשיו יותר בשבת מבימי חול, ויהיה יותר ירא וחרד שלא להכשל באיסורים, וצריך שיבין אדם וידע גודל קדושת השבת, כי השכר על כל מצוה ומצוה ביום השבת הוא כפול ומכופל יותר משכר המצוות שבימי החול, וכן להיפך, העונש על כל חטא וחטא ביום השבת הוא כפול ומכופל יותר מעונש החטאים בימות החול.

וכאן המקום לציין, שכאשר ביארנו את כל עיקרי הלכות בורר לפני מספר שבועות, שלחו אלינו הרבה מהלומדים הקבועים שלנו, שההלכות מאד מחודשות בעיניהם, ומנין לנו ל"המציא" כל כך הרבה פרטים חדשים בהלכות שבת. ובאמת שמי שאינו בקי כראוי בהלכות שבת, נראים הדברים רחוקים בעיניו, (אף על פי שהכל מבואר בפירוש בדברי השלחן ערוך ושאר הפוסקים המפורסמים), וכך יוכל חלילה לבא בקלות לידי מכשולות חמורים ביותר. וכבר אמרו רבותינו "שגגת תלמוד עולה זדון", שמי שאינו יודע משום שאינו לומד, הרי הוא נחשב כמזיד במעשיו, כאילו מזלזל בכוונה בקדושת השבת. ולכן על כל אחד ואחד להשתדל להיות בקי בהלכות שבת, ולשים לב היטב, אם מעשיו מותאמים להלכה אם לאו, ויבא וישאל תלמידי חכמים בקיאים, שיורו לו את הדרך הישרה.

ריצה לצורך מצוה
ובגמרא במסכת ברכות (דף ו:) אמר רבי זירא, בתחילה כשהייתי רואה תלמידי חכמים שהיו רצים ללמוד תורה בבית המדרש בשבת, הייתי אומר עליהם שהם מחללים את השבת, עד ששמעתי שהיה אומר רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי, לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת, שנאמר (בספר הושע פרק יא) "אחרי ה' ילכו כאריה ישאג". ומכאן שמותר לרוץ בשבת לדבר מצוה. אולם לענין נסיעה עם אופניים, כבר הזכרנו בהלכה הקודמת, מה שכתב מרן רבינו זצ"ל, שיש להחמיר בזה אפילו לצורך מצוה.

ובהלכה הבאה יובאו פרטי דינים בזה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

ברצוני לשאול, האם מותר בשבת ללכת הליכה לשם ירידה במשקל? מדובר בהליכה לא מהירה.

כ"ח שבט תשע"ב / 21 בפברואר 2012

אם יש הנאה בעצם ההליכה, אזי בודאי שמותר ללכת ואם ההליכה היא הליכה רגילה, לא מהירה כלל, מותר ללכת בשבת בכל אופן.

שאל את הרב