הלכה ליום רביעי כ"ז טבת תש"ע 13 בינואר 2010              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

הגביר רבי משה סאבא, אשתו, בנו וכלתו ז"ל

הוקדש על ידי

אתר הלכה יומית

תאריך ההלכה: כ"ז טבת תש"ע 13 בינואר 2010

קטגוריה: נישואין


האם מותר לכלה לתת טבעת לחתן בזמן הנישואין?

בשעת הנישואין, לוקח החתן טבעת ונותנה לכלה לשם קידושין, ומהי אותה קדושה? שאחר הקידושין הופך דינה של האישה להיות אשת איש, ונאסרת על כל העולם באיסור זה, והרי היא מופרשת- מקודשת לבעלה בלבד. ומן הדין יכול לקדשה בכל כסף ואפילו בדבר שאינו כסף אלא שווה כסף יכול לקדש, אלא שהיום נוהגים לקדש בטבעת דווקא. והטבעת, מותר שתהיה מזהב או מכסף, ומותר שתהיה חרוטה באיזו דוגמא וכיוצא בזה. אך יש להקפיד שלא תהיה זו טבעת עם אבן, כגון יהלום וכיוצא בזה.

והנה בודאי שבדיני תורתינו, לא שייך כלל שתהא האישה מקדשת את האיש, וכן לא שייך שתחול על הבעל איזו קדושה על ידי קבלת איזה דבר מן הכלה. אלא שישנו מנהג שהולך ומתפשט בקרב חוגים רחבים, שנוהגים שם, שאחר שנותן החתן לכלתו את טבעת הנישואין, חוזרת גם היא ונותנת לו טבעת אחרת. והשאלה הנשאלת היא, האם יש בכך בעיה הלכתית?

והנה, מלבד מה שזהו מנהג עוקרי התורה, הרפורמים והקונסרבטיבים, שבדו להם שברי דת מלבם, וצריך להתרחק מאד מהם וממנהגיהם, כתב הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, שיש במעשה כזה איסור, משום שעלולים לחשוב מתוך כך, שכשם שהאיש מקדש את האישה, האישה מקדשת את האיש, ועל ידי כך גם ישכחו המון העם בכלל את דין הקידושין על פי התורה, ויש בכך איסור גמור, והביא ראיות וסימוכין לדבריו.

ולכן צריכים יראי ה' להימנע ממנהג כזה ומדומיו, וראוי לנו מאד לדבוק בדרכי אבותינו ואמותינו שמנהגיהם תורה ודרכם דרך ישרה. (ולצערנו הרב מצויים בזמנינו הרבה מאד, כעשב על פני האדמה, ארגונים שונים המנסים לשנות את מנהגי ישראל לפי עניות דעתן, והכל באמתלאות משובשות בנושא מעמד האישה, שכאילו חס ושלום על פי התורה מעמד האישה הוא נמוך, בזמן שההיפך הוא הנכון, ורק על פי דרך התורה האישה מכובדת ומתכבדת, היפך מנהג האמור, בדברים שאי אפשר להאריך בהם במסגרתינו.)

ובהלכה הבאה נדבר מענין מצות ברית מילה, על ידי מי ראוי לעשותה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

האם זה אסור גם כאשר ענידת הטבעת נעשית כדי שידעו כולם שהגבר נשוי?
אני יודעת שיש בזה משום "חוקות הגויים" אבל בדורנו יש בעיות צניעות גדולות וכדי להימנע מטעויות עדיף שהנשים ידעו שהבחור נשוי (במיוחד אם הוא צעיר מאוד ונמצא בצבא או בעבודה מעורבת..) ב' שבט תש"ע / 17 בינואר 2010

שלום רב!

הנה לתת טבעת לבעל בשעת הקידושין, ביארנו שיש בזה איסור ואין לעשות כן. אבל לתת לבעל את הטבעת אחר כך להיכר שהוא נשוי, יש מקום להקל בדבר במקום צורך. שהרי אין זה מחוקי הגויים שאסור לנו לנהוג בהם, כי יש טעם הגיוני לחוק זה, והוא אינו עשוי לשם עבודה זרה או פריצות, ובאופן כזה אין איסור בדבר, כמו שביארנו בכמה הזדמנויות.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

האם מותר לחתן לתת לכלה איזה שרשרת או טבעת וכדומה, לפני החופה (בזמן שהם לא מאורסים) או שזה נחשב כאילו שהיא ארוסה לו? ב' שבט תש"ע / 17 בינואר 2010

שלום רב!

מותר לחתן לתת לכלה מתנה מה שירצה, רק יזהר שלא יתן לה את המתנה בתורת קידושין, אלא בתורת מתנה סתם.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

ברור שלא שייך שהכלה תתן טבעת לחתן בשעת החופה, אבל אם אחר כך היא מבקשת מהבעל שיענוד טבעת כדי כסימן שהוא נשוי יש אם זה בעיה? 
האם יש בעיה שגבר יענוד טבעת נישואים?

ב' שבט תש"ע / 17 בינואר 2010

שלום רב!

לאמיתו של דבר, יש מקום להקל שהבעל ילך בטבעת הניתנת לו לאחר החתונה כסימן שהוא נשוי. אבל בשעת החתונה עצמה, אין לתת לבעל את הטבעת.

בברכה,
הלכה יומית.

קראתי את העניין של האיסור לכלה לתת טבעת לחתן
וברצוני להעיר, כי מו"ר הגר"מ מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים, אמר לי שהדבר מותר. וגם בדברי האגרות משה לא מצאנו מקור לאיסור. ב' שבט תש"ע / 17 בינואר 2010

שלום רב!
לגבי דעתו של הגאון אגרות משה. אמנם בחהע"ז ח"ד (סימן יג וסימן לב) משמע שאינו אוסר את הדבר. מכל מקום בתשובתו בחלק ג (סימן יח) כתב שיש לאסור את הדבר מן הדין. כפי שיראה כל רואה. ודבריו בשאר התשובות הן ללא הטעם שהוסיף בח"ג, שהיא דעתו לענין הלכה כנודע. הגר"מ מאזוז אולי מתכוין שכיום שאין בינינו כל כך את החשש של הרפורמים אין כל כך טעם לאסור בדבר.

אך אנו כתבנו את שנראה שנכון יותר להורות בדור זה שנדבקים במנהגים קלוקלים כל העת, הגם שבאמת יש לצדד שאין איסור בדבר, מכל מקום למה לנו לאמץ לעצמינו מנהגים כאלה, חוקים לא טובים, שמקורם טמא מטעמי הרצון החדש לעשות מהאשה איש ומהאיש אשה. והשומע ישמע והחדל יחדל.

בברכת התורה ובכבוד רב,
הלכה יומית.