הלכה ליום רביעי ט"ז סיון תשפ"ב 15 ביוני 2022              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת אימנו הישרה התמימה ואוהבת החסד

חנינה בת כמיסה ז"ל

ולהבדיל, לרפואה שלמה לבנה-אחינו, יעקב-עוזי בן חנינה הי"ו.

הוקדש על ידי

ימית מיימון,הבת.

תאריך ההלכה: ט"ז סיון תשפ"ב 15 ביוני 2022

קטגוריה: כללי


היתר עקירת עצי פרי

בהלכה הקודמת ביארנו את שורש איסור "בל תשחית", שעיקרו, מה שאסרה התורה לקצוץ או לאבד בכל דרך שהיא, אילן העושה פירות. וביארנו שכשם שאסור לאבד אילן העושה פרי, כמו כן אסור להשחית שום דבר מן הדברים, כגון לשבור כלים, או לקרוע בגדים וכדומה. אולם חמור הוא דין עקירת אילן פרי, שאפילו במקום שיש צורך בדבר, אין להקל בעקירתו, אלא בתנאים מסויימים, כפי שנבאר:

אילן פרי המזיק לאילנות אחרים
לא אסרה התורה לעקור אילנות מאכל, אלא כשעושה כן "דרך השחתה". לפיכך, כאשר עקירת האילן באה לתועלת אילנות אחרים, וכגון, שהאילן גדל במקום שהוא מפריע לאילנות אחרים לגדול ולהוציא פירות, מותר מן הדין לקוצצו. וכמו שאמרו בגמרא (פרק החובל דף צא:), ששמואל, הביאו לו האריסים שלו (שהיו אחראים על שדותיו) לאכול תמרים. טעם שמואל בתמרים טעם של יין, שאל על כך את אריסיו, מדוע הוא טועם בתמרים טעם יין, השיבוהו, שהתמרים גדלים בין עצי גפן, הבין שמואל שהתמרים פוגעים באיכות הגפנים, וביקש מאריסיו לעקור את דקלי התמרים מכרם הענבים שלו. ומבואר שמותר לעקור אילנות המוציאים תמרים, במקום שהם מפריעים לאילנות אחרים. וכן פסק הרמב"ם (בפרק ששי מהלכות מלכים), שאם היה האילן מזיק אילנות אחרים, מותר לקוצצו, שאין זו דרך השחתה.

אילן פרי שדמיו יקרים
וכן אם עלה ערך האילן, עד כדי כך שגוף העץ שלו עלה בשוויו על הפירות הגדלים ממנו, ונמצא שהריוח ממכירת גוף העץ גדול יותר מגידולו ומכירת הפירות היוצאים ממנו, גם כן מותר לקוצצו, שאין זו דרך השחתה. וכן פסק הרמב"ם שם.

אילן שאינו מוציא פירות כפי שראוי לו
ומבואר עוד בגמרא, שאם האילנות אינם מוציאים פירות כפי שראוי להם (כפי השיעור שנקבע בגמרא), עד כדי כך שההשקעה באילן אינה כדאית ביחס לתוצרת היוצאת ממנו, גם כן מותר לקוצצו. (ויש פרטי דינים בזה).

ובהלכה הבאה נדון בעקירת אילן לצורך בניית בית, האם עקירה זו נחשבת ל"דרך השחתה" או לא, והאם יש חשש סכנה בעקירה זו.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

האם יש סכנה ב"מים אחרונים" ששומשו?

ט"ז סיון תשפ"ב / 15 ביוני 2022

כן. שורה עליהם רוח רעה. 

האם יש חשש סכנה בכריתת [ - באופן של גיזום הגזע] עץ סרק, שמעתי שיש חוששים לפסקי תוס' כזה.
תודה

ח' אדר תשפ"ב / 9 בפברואר 2022

יש כזה פסקי תוספות במסכת פסחים, והובא בדרכי תשובה סימן קטז. ואין חשש סכנה, אלא כתב שאינו רואה סימן ברכה. ונראה הכוונה דוקא כשעושה כן שלא לצורך, והוא משחית האילן, אבל אם עושה כן לצורך, כגון שהוא צריך קורות, או כדי לבנות, או שהאילן מפריע לו, אין איסור. 

מי שלא ידע שאסור לכרות עץ פרי וכרת מה עושה?

ז' סיון תשפ"א / 18 במאי 2021

יעסוק בתורה, ויתן צדקה ללומדי תורה, כי עץ חיים היא למחזיקים בה. 

שלום יש לי עץ ליצ'י שיבש לחלוטין וכל נסיונות ההחיאה שלי לא צלחו האם מותר לעקרו?

ד' אייר תשפ"א / 16 באפריל 2021

אם הוא מת לגמרי מותר לעוקרו כיו ן שהוא כבר עקור ממילא.

יש לנו עץ אתרוגים יבש (על אף נסיונות החיאה), ברצוננו לעקור את העץ (על ידי גוי) במטרה לנטוע עץ אחר במקומו. האם יש היתר לכך? ג' שבט תש"פ / 29 בינואר 2020

אם הוא יבש ואין בו חיות בכלל, אפשר לעוקרו, וטוב יותר על ידי גוי.

כשקניתי את ביתי. היה עץ לימונים ננסי . הוא משיר המון עלים והמון לימונים . אני לא מחובר לעבודות בגינה ואין לי שימוש בפרי העץ . העץ אינו מטופל וגורם המון ליכלוך .
כמו כן . הוא תופס חלק נכנד בחצר . הייתי מעוניין לרצף את החצר . רציתי לשאול האם מותר לי לעקור את העץ? או האם יש אפשרות אחרת ? כי ממש אין לי שימוש בעץ . יותר נזק מאשר תועלת . כ"ו אדר תשע"ח / 13 במרץ 2018

אסור לקצוץ אילן פרי בשביל לרצף את הגינה. גם יש חשש סכנה בדבר. וכן פסק מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק חמישי. לכן נראה שאין מקום להקל לעקור את האילן במקרה שלכם, אלא אם כן יעשו כן על ידי גוי ובתנאי שיעתיק את האילן בשלימותו עם שורשיו וגוש האדמה שאיתו ויעבירו אותו למקום אחר, שהוא דבר קשה מאד וכמעט בלתי אפשרי מבחינה מעשית. ומותר לגזום את הענפים של האילן על ידי גוי (כמו שפסק בשו"ת יחוה דעת ח"ה סימן מו) כדי שהאילן לא יתפוס שטח רב בגינה. וכך גם תוכלו לרצף סביבו.

בחצר בה אני גר בשכירות, יש עצי פקאן, לאחרונה קצצתי ענפים שירדו נמוך מעל הרכבים שלנו שחונים תחתם, האם בכך עברתי על איסור "בל תשחית"? (נפקא מינא לתשובה ולהבא) י"א תמוז תשע"ז / 5 ביולי 2017

איסור בל תשחית שייך בהשחתת האילן, ולא בגיזומו. לכן לא עברת איסור כלל.

שתלתי עץ תפוזים, שהתברר שהוא עץ חושחש, שפירותיו מרים ואינם ראויים לאכילה.
האם מותר לי לעקרו ואם כן, האם רק כדי לשתול במקומו אילן מאכל אחר, או שמותר לעוקרו ללא תנאי? ח' אלול תשע"א / 7 בספטמבר 2011

שלום!
אם החושחש אינו משמש כלל כפרי, מותר לקוצצו לצורך. רק יש לבדוק אם באמת אינו משמש כפרי (כי כמדומה שמשתמשים בו למאכל).
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

מה הוא הדין לגבי גזימת אילן כדוגמאת גפן שהגזימה מועילה לו להוציא פירות?
ומה הדין כאשר האילן מפריע לעוברים ושבים? ח' אלול תשע"א / 7 בספטמבר 2011

שלום רב!
מותר לגזום אילן, ובודאי כשהדבר לתועלתו. רק אסור לקוצצו לגמרי.
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב