הלכה ליום שני ט"ו שבט תשע"ט 21 בינואר 2019              

תאריך ההלכה: ט"ו שבט תשע"ט 21 בינואר 2019

קטגוריה: שבת


חולה שיש בו סכנה

חולה שיש בו סכנה, מצוה מן התורה לחלל עליו את השבת, וכגון, להסיעו ברכב לבית החולים, וכן בכל שאר המלאכות האסורות מן התורה בשבת, שמצוה לעשותן בכדי להציל את נפשו. וכל שכן שמותר לטלפן בשבת לרופא בכדי להציל את חיי החולה, או להזמין אמבולנס וכיוצא בזה.

והשבת נדחית לגמרי בפני פקוח נפש, כלומר, לצורך הצלת נפשות. שהרי השבת היא בכלל כל מצות התורה, שנאמר בהם: ושמרתם את כל חוקותי אשר יעשה אותם האדם "וחי בהם", ולא שימות בהם. חוץ משלשת העבירות החמורות שמחוייב אדם למסור את נפשו בעבורן, ואלו הן, גלוי עריות, ועבודה זרה, ושפיכות דמים.

כללו של דבר, שבת לגבי חולה שיש בו סכנה הרי היא כיום חול לכל הדברים שהוא זקוק להם. ואסור להתמהמה ולהתרשל בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שאין משפטי התורה, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם, והקראים הכופרים בתורה שבעל פה, ואומרים שזהו חילול שבת ואסור, עליהם נאמר, "וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם". והזריז לחלל שבת במקום פיקוח נפש הרי זה משובח.

ובתלמוד ירושלמי אמרו, שכל הממהר לחלל שבת במקום פיקוח נפש הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופך דמים. כלומר, מי שהולך לשאול תלמיד חכם האם מותר לו לחלל שבת לצורך פיקוח נפש, הרי הוא שופך דמים, שמתוך כך שהוא משתהה בחילול השבת, החולה מסתכן ביותר להוציא את נפשו.

וכתב הרמב"ן בספרו מלחמות ה', "ואין שום מידת חסידות לחולה שיש בו סכנה להחמיר על עצמו שלא יחללו שבת עליו, ואדרבה, המונע עצמו במקום סכנה, הרי זה מתחייב בנפשו, שנאמר (לגבי מי שאיבד את עצמו לדעת), "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש", מיד נפשותיכם, אדרוש את דמכם".

פיקוח נפש שאמרה תורה, הכוונה בזה לכל פעולה העשוייה להציל חיי אדם מישראל. ומקור הביטוי "פיקוח נפש", מהמשנה במסכת יומא (פד.), שמי שנפלה עליו מפולת אבנים בשבת, מפקחין, כלומר מפנים ממנו את גל האבנים בשבת. ומכאן "פיקוח", כלומר פינוי האבנים מעל הנפש שנמצאת שם בשבת. ולגבי שאר הענינים הוא לשון מושאל לכל פעולה הנעשית לשם הצלת נפשות.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

לגבי חולה שיש בו סכנה אך לא בגוף אלא חולה בנפשו. האם מחללים עליו את השבת גם כן? הרי יש מצבים שגם נשקפת סכנה לנפשו אם לא יחללו עליו...

י"ח סיון תשע"ו / 24 ביוני 2016

אדם הסובל מממחלה נפשית חמורה, הרי הוא כחולה שיש בו סכנה. ולכן, אם צריך לחלל שבת כדי להשיג עבורו תרופות חיוניות וכדומה, יש לעשות כן. ויש בזה הרבה חילוקי דינים, לפי המקרה המסויים ובכל מקרה יש לשאול מראש מורה הוראה כיצד נכון לנהוג, אבל במקרה שכבר יש ספר לפנינו, אין להחמיר כלל, ויש לחלל את השבת כדי לדאוג למצבו הנפשי שיהיה מאוזן, וכן כל כיוצא בזה.

מה עושים במקרה שילד נפצע, והיות שאין לנו ידע ברפואה, אין אנו יכולים להעריך האם מדובר בפיקוח נפש?
כמו כן, אם יש פצע שצריך לתפור, האם מדובר בפיקוח נפש אם לא יתפרו אותו? האם יש כלל במקרים אלה- למשל על ספק פיקוח נפש מה צריך לעשות? י"ט סיון תשע"א / 21 ביוני 2011

שלום!

כל מקום שיש חשש, ואפילו חשש רחוק, לפקוח נפש, יש לחלל את השבת. והרופאים יודעים מתי יש חשש סכנה בדבר, אם לתפור אם לאו, ובמקרה שהחליטו לתפור, מותר לעשות עוד תפירות בכדי למנוע צלקת וכדומה.
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב