הלכה ליום חמישי כ"ב אייר תשע"א 26 במאי 2011              

ההלכה מוקדשת לרפואת הרב הגאון הצדיק, זקן ראשי הישיבות

רבי חיים פנחס (שיינברג) בן יוספה בתושח"י

שהשם יתברך ירפאהו רפואה שלימה, ויאריך ימים
על ממלכתו בבריאות טובה ונהורא מעליא. אכי"ר.

הוקדש על ידי

מערכת הלכה יומית

תאריך ההלכה: כ"ב אייר תשע"א 26 במאי 2011

קטגוריה: חג השבועות


חשמל ביום טוב

שאלה: בביתו של קרוב משפחתי, נוהגים להקל בהדלקת אור חשמל ביום טוב, ואומרים שיש גדולי עולם שפסקו להקל בזה, האם נכון הדבר?

תשובה: נכון הדבר, שיש מגדולי הפוסקים שכתבו להקל בהדלקת אור חשמל ביום טוב. ובפרט היקלו בזה בענין נורות פלורוסנט, שאין בהם מציאות אש ממש. ויש מהפוסקים שהיקלו בדבר משום שלא הבינו נכון את ענין מציאות החשמל, כי יש מהם שסברו בטעות, שהדלקת האור אינה יצירת אור מחודש, אלא העברת אש בלבד, וזאת על פי מידע מוטעה שקיבלו מאנשים שהציגו עצמם כמומחים לעניני חשמל, והם אמרו, שמציאות האש הנוצרת מן החשמל, מצוייה כבר בתוך חוטי החשמל, ועל ידי הלחיצה על מתג החשמל, נוצרת "העברת אש", שיש מקרים שיש להקל בה ביום טוב, כפי שהתבאר בהלכות הקודמות. ומציאות זו בודאי אינה נכונה כלל, כי כח החשמל הטמון במוליכי החשמל, אינו אש, ולא שייך להקל בזה מטעם זה.
 
אולם הגאון רבי צבי פסח פראנק זצ"ל, רבה של ירושלים, גם כן כתב לצדד להקל בשימוש בחשמל ביום טוב, וזאת מטעם אחר, והוא משום, שלא מצאנו איסור הולדת, (כלומר, יצירת) אש ביום טוב, אלא כשמוליד את האש בידיו ממש, אבל כשעושה כן בצורה עקיפה, הנקראת "גרמא", יש להתיר הדלקת אש ביום טוב. והאריך בענין זה, והעלה שהלחיצה על מתג החשמל, אינה נחשבת מעשה הדלקה בידיו ממש, ולכן היקל בדבר לענין הדלקה ביום טוב, אף על פי שלענין הדלקה בשבת, אין ספק שהמדליק אור חשמל ביום השבת עובר על איסור תורה החמור של חילול שבת.
 
ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף שליט"א, האריך בענין זה בספרו מאור ישראל על מסכת ביצה (דף לג.), והעלה שאין להתיר שימוש בחשמל ביום טוב בשום אופן, ורק על ידי אמירה לגוי שידליק את האור, יש מקום להקל ביום טוב. וכן דיבר מענין זה בספרו על הלכות יום טוב (עמוד נג).
 
גם הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, ועוד מגדולי דורינו, דנו בדבר השימוש בחשמל ביום טוב, והעלו שאין חילוק בדין זה בין יום טוב לשבת, וכשם שבשבת נאסר השימוש בחשמל מכל וכל, כמו כן ביום טוב, אין להקל בהדלקת האור, או כל מכשיר חשמלי אחר.
 
ואמנם יש אנשים, בפרט מתושבי קצת מדינות בחוץ לארץ, שנהגו להקל בשימוש בחשמל ביום טוב, וכתב מרן הרב שליט"א שאין למחות בהם בחוזקה, לומר להם שעושים איסור, הואיל ויש להם סברות בדברי הפוסקים שיוכלו להסתמך עליהם, מכל מקום, הבא לשאול אם מותר להשתמש ביום טוב בחשמל, מורים לו שאין להקל בדבר. וכן פשוט המנהג בינינו, שנוהגים איסור בשימוש בחשמל ובטלפון ביום טוב, כדינם ביום השבת, וזאת על פי הסכמת רוב ככל גדולי הפוסקים.
 
ולפיכך אסור לאפות בתנור חשמל ביום טוב, אלא אם כיוונו את השעון שבת שיפעיל את התנור בשעה מסויימת ביום טוב, שאז יהיה מותר להשתמש בו לאפייה. וכן הדין לענין שימוש במיקסר חשמלי, וכפי שהתבאר.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >