הלכה ליום ראשון ז' תשרי תשע"ז 9 באוקטובר 2016              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

בנימין כהן ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

צאצאיו

תאריך ההלכה: ז' תשרי תשע"ז 9 באוקטובר 2016

קטגוריה: יום כיפור


"קלי צום"

שאלה: האם מותר ליטול לפני תענית יום הכפורים, קפסולה או סירופ "קלי צום", הגורם לכך שהתענית עוברת ביתר קלות, או שיש להחמיר בזה?

תשובה: בגמרא במסכת יומא (עד:) מבואר כי עיקר העינוי שעליו צותה התורה ביום הכפורים, הוא העינוי של התענית, שישב אדם ולא יאכל ולא ישתה דבר במשך כל היום. ומבואר עוד בגמרא, כי כל האוכל ביום התשיעי, כלומר בערב יום הכפורים, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. ופירש רש"י, שצותה התורה שיאכל אדם ביום התשיעי, בכדי שיוכל להתענות ביום העשירי. וכתב רבינו הרא"ש, שכך צותה התורה, להראות את חבתו של הקדוש ברוך הוא לישראל, שאמר להם, הכינו עצמכם לתענית ביום התשיעי, שתתחזקו באכילה ובשתיה כראוי.

למדנו מכאן, שלא צותה התורה על האדם לגרום לעצמו עינויים בקום ועשה, אלא רק בשב ואל תעשה, שלא יאכל אדם ולא ישתה ביום הכפורים. אבל אינו מחוייב להביא לכך שהתענית תעבור עליו ביתר קושי. וכמו שמפורש בגמרא במסכת יומא שם, שלא יאמר אדם, אלך ואשב בחמה, בכדי שיהיה לי חם מאד ואצטער, שאין זה העינוי שעליו צותה התורה ביום זה.

וממילא משמע מן האמור, שמותר לו לאדם להשתמש באמצעים שונים בכדי לגרום לכך שהתענית תעבור עליו ביתר קלות. וכן הדין לגבי נטילת כדור המיקל על התענית, או עשיית סגולות שונות לגרום לכך שהתענית תעבור יותר בקלות, שאין בדבר איסור. ובפרט יש להקל בזה למי שמצטער מאד בתענית, וחש בראשו. וכן פסק מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר (ח"ט), שמי שמצטער הרבה בתענית של יום הכפורים, רשאי ליטול כדור קלי צום, כדי שלא ירגיש כל כך בצער התענית.

ויש לציין, כי לפי דברי הרופאים, ישנם אנשים שרגישים מאד בתעניות, והם יודעים כן על סמך נסיונם, שלפעמים מגיעים כמעט לידי עלפון, ולפעמים לאחר התענית הם מרגישים חולשה עצומה, שהדבר נגרם מחוסר איזון במלחים שבגוף, והתרופות הללו המיועדות לסייע בתענית, מכילות מינרלים המסייעים בענין זה, ולכן לאנשים כאלה מומלץ ליטול גלולות או סירופים כיוצא באלו, שלא יבואו חס ושלום לידי סכנה בתענית או לאחריה.

ומכל מקום כתב מרן רבינו זצ"ל בספרו חזון עובדיה, שהגם שיש להקל בנטילת אמצעים קודם הצום, למי שמצטער מאד מהתענית, מכל מקום, ביום התענית עצמו, אין להקל בשימוש בפתילה ("נר") בכדי להקל מהצום. והביא את דברי חבירו, הגרש"ז אוירבך זצ"ל, שקרא על העושה כן "נבל ברשות התורה", שאף על פי שהדבר מותר מעיקר ההלכה, מכל מקום דבר מגונה מאד, בעיצומה של התענית, לקחת אמצעי רפואי הגורם לחוסר תחושת רעב, נגד מצות התורה שיתענה אדם ביום זה.

ורק אם מרגיש שלא יוכל להמשיך בתענית מחמת חולי או חולשה, אז בודאי שיש להקל בשימוש בפתילה אפילו בעיצומו של יום, כדי שלא יגיע לאכילה ושתיה ממש.

ולסיכום: המצטער הרבה מן התענית, מותר לו לקחת בערב התענית טבליית "קלי צום". וביום התענית עצמו, אין להקל בשימוש בפתילה המביאה לחוסר תחושת רעב, וכפי שנתבאר.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

מה לגבי כדורים הדורשים מים בלקיחתם? כ"ג אלול תשע"ב / 10 בספטמבר 2012

בודאי כוונתכם על לקיחת כדורים תוך כדי יום התענית. והדין ברור, שאם יש סכנה באי לקיחת הכדורים, אז יש להקל ולקחתם, אפילו אם צריך לשתות מים יחד איתם. אבל אם אין בדבר סכנה, אין לקחת את הכדורים עם המים. ויש להתייעץ עם רופא ירא שמים לכל ענין לגופו.

רציתי לשאול לגבי נטילת כדורים ביוה"כ עצמו - לא למניעת תחושת הרעב, אלא למנוע כאבי ראש חזקים - שיש הרבה אנשים שהאי שתיית נוזלים גורם למיגרנה וכדומה. האם גם על זה נאמר דחשיב כנבל ברשות התורה? כ"ג אלול תשע"ב / 10 בספטמבר 2012

נטילת כדורים בעצם יום הכפורים (ובפרט עם שתית מים), אינה דומה כלל לנטילת כדורים בערב התענית. כי האכילה והשתיה ביום הכפורים אסורה בהחלט מן התורה, ולא שייך לפלפל בזה ולדון להתיר אכילה או שתיה בעצם יום הכפורים, אלא אם מדובר בענין של סכנה (ובכדורים בלי מים גם כן יש לעשות שאלת חכם), ולכן יש להתייעץ על כל מקרה עם רופא ירא שמים, שיורה כיצד יש לנהוג.