הלכה ליום רביעי כ"ח ניסן תשפ"ג 19 באפריל 2023              

תאריך ההלכה: כ"ח ניסן תשפ"ג 19 באפריל 2023

קטגוריה: ספירת העומר


דין המסופק אם ספר ספירת העומר - ובענין תספורת בראש חודש אייר שחל ביום שישי

לשאלת רבים: אם יש היתר מיוחד השנה להסתפר בראש חודש אייר שחל ביום שישי. הנה לדעת מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו, ולפי דברי רבותינו האחרונים, וולפי מנהג הספרדים בכל תפוצותיהם, אין להקל בדבר לבני עדות המזרח, ואין שום צד היתר בדבר, עד יום ל"ד לעומר. אבל למנהג האשכנזים, הגאון המשנה ברורה כתב להקל בזה, והמיקלים מן האשכנזים, יש להם על מה שיסמכו. 
- - - - - - - -

ביארנו כבר, כי מי ששכח לספור יום אחד ספירת העומר, אינו רשאי לברך שוב על ספירתו בימים הבאים. וטעם הדבר, לפי שנחלקו רבותינו הראשונים, אם מצות ספירת העומר היא מצוה אחת ארוכה הנמשכת במשך ארבעים ותשעה ימי העומר, או שמא ספירת העומר בכל יום ויום היא מצוה בפני עצמה. שאם נאמר שבכל יום ויום הספירה היא מצוה בפני עצמה, הרי שאז, גם מי שלא ספר יום אחד, יוכל להמשיך בספירתו, שהרי בכל יום הספירה היא מצוה בפני עצמה, ואין שייכות בין הספירה של ליל אמש לספירה של היום. וכשם שמי שלא הניח תפילין (ח"ו) יום אחד, בודאי שעליו להניח תפילין ביום שלמחרתו, כי אין שייכות כלל בין העדר הנחת התפילין יום אחד, להמשך קיום המצוה בימים הבאים. מה שאין כן אילו נאמר שמצות ספירת העומר היא מצוה אחת ארוכה, שאז, מי ששכח לספור את העומר יום אחד, לא יוכל להמשיך עוד בספירת העומר, שהרי מרגע שאיבד את הספירה יום אחד, הפסיד את המצוה בשלמותה, ואינו סופר עוד. וזו היא שיטת בעל הלכות גדולות, הסובר שמי שלא ספר ספירת העומר יום אחד, אינו ממשיך בספירתו בימים הבאים.

ולענין הלכה, מכיון שדעת רוב רבותינו הראשונים אינה כדעת בעל הלכות גדולות, לכן מי ששכח לספור ספירת העומר יום אחד, חייב להמשיך ולספור את העומר בימים הבאים. אולם מכיון שאיסור ברכה לבטלה הוא חמור מאד, שיש בו הזכרת שם שמים לשוא, לכן אנו נוקטים להלכה, שלענין ברכת "על ספירת העומר", יש לחוש לדעת בעל הלכות גדולות, ומי ששכח לספור את העומר יום אחד, אינו ממשיך לברך בכל יום על הספירה, אלא הוא סופר בלא ברכה, וכפי הכלל הגדול שבידינו, "ספק ברכות להקל".

ומעתה לנדון שלנו, מאחר שנתבאר שאנו חוששים לענין הברכה לדעתו של בעל הלכות גדולות, לכאורה היה נראה שאדם המסתפק אם ספר ספירת העומר (או שהוא מסופק אם ספר בצורה נכונה וכיוצא בזה, וכגון אדם שהתפלל ביחידות, וכעת הוא מסופק אם ספר נכון), אף על פי שימשיך לספור את העומר בכל יום, מכל מקום אינו רשאי לברך על הספירה, שהרי יש לנו לחוש לדעת בעל הלכות גדולות, שמי ששכח יום אחד, אינו ממשיך לספור את העומר.

אולם לענין הלכה, אין הדין כן, כי רק באופן שאדם יודע בודאות ששכח לספור את העומר, אז יש לנו לחוש לדעתו של בעל הלכות גדולות, ולכן אינו ממשיך לספור "בברכה", אך אם אין הדבר ודאי, רק ספק, אין לחוש באופן כזה לשיטת בעל הלכות גדולות, שהרי בלאו הכי רוב הראשונים לא פסקו כמותו. ולכן העיקר להלכה, שמי שמסתפק אם ספר את העומר בליל אמש, ממשיך לספור את העומר בברכה.

ולסיכום: המסופק אם ספר בליל אמש ספירת העומר, ממשיך לספור בימים הבאים בברכה. ורק אם ידוע לו בודאות שלא ספר לילה אחד, או שספר בצורה שגוייה, שוב לא יברך על ספירתו.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

מתי מותר להסתפר השנה ?מתי יוצא ל״ד לעומר ?

ג' אייר תשפ"ג / 24 באפריל 2023

יום רביעי, י"ט אייר, העשירי במאי. תבורכו,

ומה בקשר לגילוח הזקן ? (לא תספורת) כ"ט ניסן תשפ"ג / 20 באפריל 2023

אין חילוק. גם גילוח אסור.

לגבי ההערה של ההלכה הבוקר, כבודו כתב לגבי גילוח ביום שישי הקרוב (ר"ח): " ואין שום צד היתר בדבר", ראשית כל דין זה הוא מנהג ולא מדינא דגמרא,ומה עוד שיש כמה צדדים להקל כמו הרדב"ז שמתיר בר"ח. ועוד שמקילים בערב שבת (וכך גם הובא בחזו"ע ובילקו"י במקום הדחק), ובכל מקרה לגבי צירוף של ר"ח בערב שבת כתובי כל גדולי האחרוניםשמותר כיוון שיש כאן תוספת שמחה של שבת ור"ח, והמתירים הם: הב"ח, הכנה"ג, העו"ש, המ"א, הפר"ח, החוק יוסף הגר"ז, וכן המ"ב ,

וגם הכה"ח באות י"ב כוונתו לפסוק כך.אז אכן אפשר להגיד שיש צדדים לכאן ולכאן,

אך מדוע כבודו כתב שאין שום צד היתר בדבר?

כ"ט ניסן תשפ"ג / 20 באפריל 2023

כתבנו שאין צד היתר, כי זהו מנהג הספרדים, כמו שכתבו כמה אחרונים, ולא כדעת הרדב"ז מהריק"ש ושאר פוסקים שהיקלו הרבה יותר מהמשנה ברורה, וגם המשנה ברורה, דבריו נכונים לפי דעת הרמ"א ולא לפי פשט דברי מרן, ועוד שכל הספרדים בכל ארצותיהם לא היקלו בזה, ולכן אין צד היתר לזלזל במנהג לדעת הספרדים. תבורכו מפי עליון,

שלום למה לא נאמר שמכיון שספירת העומר בזמן הזה לדעת מרן מדרבנו אז אם הוא בספק אז מדרבנן לקולא ולא יברך?

כ"ב ניסן תשפ"א / 4 באפריל 2021

אין לזה שייכות אם מצוות הספירה היא מן התורה או מדרבנן, שבכל מקרה הברכה היא מדרבנן. והסיבה שאנו מברכים גם למי שהיה מסופק, כי דיינו שאנו חוששים לדעת בה"ג שרוב הפוסקים חלקו עליו, במקרה שבודאי לא ספר, אבל אם יש ספק, שוב אין לחוש כל כך, אפילו לספק.

שלום רב. לגבי הסדר של ספירת העומר לספרדי שהתפלל עם מניין אשכנזי מה עדיף?

י"ט ניסן תשפ"א / 1 באפריל 2021

יאמר כנוסח הספרדים. ואם אינו יכול מפני שאין זמן, אין זה מעכב. 

אדם שפיספס ערבית בציבור ולא ספר בלילה, האם בבוקר למחרת אדם כזה יכול לספור בברכה? כ"ו ניסן תשע"ט / 1 במאי 2019

לעולם כאשר סופר בבוקר, אינו רשאי לברך על הספירה. ורק אחר כך כשימשיך לספור בלילה, יספור בברכה.

למה באדם ששכח יום אחד אומרים סב''ל? הרי יש כלל שאם הספק הוא במצווה ואגב כך הברכה לא אומרים סב''ל? י"ז אייר תשע"ז / 13 במאי 2017

כבר כתב מרן זצ"ל בכמה מקומות בשו"ת יביע אומר, שאומרים סב"ל כאשר הספק הוא במצוה, אלא אם כן נוספה דעת מרן השלחן ערוך עם דברי האומרים שצריך לברך, שאז לא עושים סב"ל נגד מרן כשהספק במצוה. וכל שכן כאן.

לא הדגשתם ממתי עד מתי שכח לספור, כלומר ולמאן דאמר שהספירה כל יום בפני עצמו לכן אם שכח יממה לספור לא יוכל להמשיך בברכה, אבל אם נזכר למחרת בעוד יום יאמר הספירה ללא ברכה ובהמשך ימשיך בברכה. ל' ניסן תשע"ג / 10 באפריל 2013

אנו לא יכולים בכל שנה ושנה לחזור על כל ההלכות הנוגעות לספירת העומר. אך נכון הוא, שמי ששכח לספור ספירת העומר, ונזכר ביום שלמחרתו, יספור ספירת העומר ביום, בלא ברכה, ואחר כך יוכל להמשיך לספור בברכה.