הלכה ליום ראשון כ"ח חשון תשפ"ד 12 בנובמבר 2023

מנחה לאחר קבלת שבת

שאלה: אם כאשר הגעתי לבית הכנסת, ראיתי שהציבור כבר סיימו קבלת שבת, אך עדיין לא שקעה החמה, האם מותר לי להתפלל מנחה של יום שישי?

תשובה: ראשית נביא את עיקר דברי הפוסקים בענין זה.

מי שענה "ברוך ה' המבורך"
כתב רבינו המרדכי (פ"ב דשבת סימן רצו), שמי שהתעכב ולא התפלל מנחה של ערב שבת, עד שהתחילו הציבור בתפילת ערבית, וכשאמרו "ברכו את ה' המבורך", ענה גם הוא "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", הרי אדם כזה, אינו יכול כעת להתפלל תפילת מנחה של יום חול, שהרי קיבל עליו את השבת. ולכן עליו להתפלל פעמיים תפילת (העמידה) ערבית של שבת.

כלומר, מי שענה "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" של תפילת ערבית של ליל שבת, הרי קיבל עליו את קדושת השבת, והוא אינו יכול בשום אופן להתפלל תפילת מנחה של יום חול, ולכן עליו להתפלל פעמיים תפילת ערבית של שבת. שכאשר הציבור יתפללו ערבית הוא יתפלל איתם, וכשיסיים את תפילת העמידה, לאחר כמה שניות, יתפלל שוב תפילת העמידה של ערבית של ליל שבת.

ולכן, מי שהגיע לבית הכנסת, והוא לא התפלל מנחה, וראה שהשליח ציבור אומר "ברכו את ה' המבורך", הדין הוא, שלא יענה "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", כדי שלא יפסיד תפילת מנחה של יום שישי. אלא ישתוק, ויתפלל מיד מנחה.

וכך כתבו כמה ראשונים, ובכלל בספר האגודה (סוף פרק במה מדליקין סימן נ), בזו הלשון:

"כתבו הגדולים, מי שלא התפלל מנחה בערב שבת, ומצא שהשליח ציבור אומר "ברכו", לא יענה "ברכו" עם הקהל, כי לאחר שיענה ברכו לא יוכל להתפלל מנחה שהיא של חול, ויצטרך להתפלל פעמיים ערבית של שבת".

וככל הדברים הללו פסקו הפוסקים, וכן פסק מרן זצ"ל בספרו חזון עובדיה שבת (ח"א עמוד רצה).

הגיע לבית הכנסת אחרי קבלת שבת
ולענין השאלה, אם אדם הגיע לבית הכנסת, וראה שהציבור סיימו לומר "מזמור שיר ליום השבת", כלומר, קיבלו עליהם את השבת, אולם הוא, עדיין לא התפלל מנחה, הדין הוא, שהוא אינו יכול לעמוד ולהתפלל מנחה בתוך בית הכנסת, אולם הוא יכול לצאת מבית הכנסת, ולהתפלל בחוץ מנחה של יום חול.

הגיע בתחילת קבלת שבת
אם אדם הגיע לבית הכנסת כשהציבור רק התחילו בקבלת שבת, מותר לו להתחיל בתפילת מנחה, אף על פי שהוא יודע שתוך כדי התפילה שלו, הציבור יאמרו "מזמור שיר ליום השבת". (חזון עובדיה שם עמוד רחצ).

ולסיכום: מי שהגיע לבית הכנסת לאחר שהציבור אמרו "מזמור שיר ליום השבת", והוא לא התפלל מנחה, עליו לצאת מבית הכנסת ולהתפלל מנחה. ואם התחילו כבר בתפילת ערבית, והוא ענה "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", הדין הוא שהוא אינו יכול להתפלל מנחה, ועליו להתפלל פעמיים את תפילת העמידה של ערבית של שבת.

8 ההלכות הפופולריות

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה בכל שמונת ימי החנוכה, שיחלו מיום חמישי, ליל יום שישי, שבשבוע הבא, מצוה להדליק נר חנוכה. והספרדים נוהגים שמדליקים מנורת חנוכה אחת בכל בית. ואילו האשכנזים נוהגים שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכה לעצמו. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

הלילה, (ליל יום שישי), נדליק בעזרת ה' נרות חנוכה, שה' יתברך ירצה את מעשינו, ויאיר אור חדש על ציון, ונזכה כולנו במהרה לאורו. אמן כן יהי רצון.  במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו......

לקריאת ההלכה


אכילה ורחיצה ביום הכפורים

בענין פדיון הכפרות, כבר ביארנו בשנים קודמות שניתן לעשות כפרות על ידי מעות (כסף), ונוהגים שלוקחים שטר (כמו שטר של עשרים או של חמישים שקלים) מעל ראש המתכפר או המתכפרת, ואומרים "זו חליפתך זו תמורתך זו כפרתך, אלו המעות ילכו לצדקה ותכנס (ותכנסי) אתה (את) לחיים טובים ולשלום". (כמו שמודפס במחזורי......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

שניים מקרא ואחד תרגום

"כל ישראל ערבים זה בזה" (סנהדרין כז:), ואם כך בכל עת, על אחת כמה וכמה, כאשר כל יושבי הארץ שרויים בצרה גדולה, וכמה אלפי משפחות בלחץ גדול, וחיילים צעירים לימים מחרפים נפשם בשדות הקרב, על כל אחד ואחד, אנשים ונשים, מוטלת חובה, לעורר את עצמו לרגש הנכון, להיות שותף בצער הציבור, ולהתפלל לה' ב......

לקריאת ההלכה

פרטי דינים בהלכות שניים מקרא ואחד תרגום

לרגל המצב הבטחוני, ומידת הדין המתוחה, נזכיר מה שלמדנו ממרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שבמצבים הרבה פחות חמורים, תיקן לומר "אבינו מלכנו" לאחר תפילת שחרית ומנחה, כפי שנוהגים בעשרת ימי תשובה, כי גדול כוחה של תפלה זו, וסגולתה רבה להושיע. איך נוכל להתנהל בשלוה כאשר שומעים אנו תיאורים מזע......

לקריאת ההלכה