הלכה ליום שני 10 Nissan 5782 אפריל 11 2022

אכילת וצליית בשר לליל הסדר

בזמן שהיה בית המקדש קיים, היו כל ישראל עולים לירושלים בערב פסח, וכל משפחה (או כמה משפחות יחד) היו מביאים עמהם את קרבן הפסח שלהם למקדש, ואחר כך היו אוכלים אותו בירושלים. והיו ששים ושמחים בקרבת אלוקים כל ישראל חברים. אשרי עין ראתה כל אלה.

"בשר זה לפסח"
ובגמרא במסכת פסחים (נג.) אמרו, שאסור לומר על הבשר המיועד לפסח "בשר זה לפסח", מפני שנראה הדבר כאילו מקדישים את הבשר לקרבן פסח, ואוכלים אותו מחוץ לירושלים. כלומר, הואיל ובזמן בית המקדש, היו כל ישראל מקריבים קרבן פסח ואוכלים אותו בטהרה, ולפני שהיו מקריבים את הקרבנות, היו מקדישים את הבהמה, ואומרים "בהמה זו לקרבן פסח". ולאחר שהקדישו את הבהמה אסור לעשות בה שום דבר, אלא לאוכלה בתורת קרבן פסח. לכן גם בזמן הזה שאין לנו מקדש, אסור לומר על הבשר "בשר זה לפסח", אלא יאמרו: "בשר זה ליום טוב".

ונחלקו הפוסקים במקרה שאדם טעה ואמר "בשר זה לפסח", או "טלה זה לפסח", האם בדיעבד (לאחר שכבר נעשתה הטעות), מותר לאכול מהבשר או לא. שלדעת הגאון "בית חדש", אפילו בדיעבד אסור לאכול מהבשר, ואפילו אסור ליהנות ממנו. כדין בשר מוקדש ממש. אולם הגאון גדול הדור רבינו חיים אבולעפיה, בספרו מקראי קודש, כתב שבדיעבד יש להקל בזה, וכן כתבו עוד הרבה אחרונים, שלא נאמר האיסור בתלמוד, אלא כדי לאסור לכתחילה, אבל בדיעבד אין להחמיר כל כך ולאסור את הבשר, ובפרט בזמנינו שאין שום אדם שמתכוין באמת להקדיש לקרבן, אלא זו שיגרת לשון בלבד, "בשר זה לפסח".

אכילת גדי מקולס
בדומה לדין זה, אסרו רבותינו (פסחים שם), לאכול בליל הסדר גדי או שה שצלוי כולו בשלימותו, מפני שנראה הדבר ממש כמו קרבן פסח, ונראה כאילו אנשים אוכלים קרבן פסח מחוץ לירושלים הבנויה בקדושתה, ואיסור זה נוהג בכל מקום.

ומטעם זה אסור לאכול בליל הסדר את ה"זרוע", אם צלו ושמו אותה בקערת ליל הסדר, מפני שהיא נעשית זכר לקרבן פסח.

אכילת בשר צלי
מעבר לכך, יש מקומות שנהגו ישראל שלא לאכול בכלל בשר צלי בליל הסדר, כדי שלא יהיה נראה כאילו אוכלים קרבן פסח כאמור. ובזמנינו נהגו כל ישראל בכל מקום שהם שלא אוכלים בשר צלי בליל פסח. ואין בזה חילוק בין בשר טלה או שה או עגל או עוף, שבכל מקרה נהגו לאסור לגמרי.

וכל זה כמובן רק לגבי בשר צלי, אבל בשר מבושל נהגו כל ישראל לאכול בליל הסדר. ומבושל, הכוונה, שבישלו אותו עם מים או שמן וכדומה, ולא בפני עצמו. (לכן הרוצה לבשל בשר בסיר לליל הסדר, לא יבשל ללא מים, אלא יוסיפו מים וכדומה, כדי שיהיה בישול ממש, ולא "צלי קדירה").

ויהי רצון שבזכות דקדוק ההלכה וזכות הרבים, נזכה לאכול מצות בתוך אחינו בעיר הקודש, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, ונעלה עולות מרווחים, ונשכון משכנות מבטחים. (לשון החתם סופר בהשמטות סימן קצו). אמן כן יהי רצון.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? מי שמקפיד לא לאכול רבנות . 25 Nissan 5782 / אפריל 26 2022

מרן זצ"ל אמר לי: "יש להזהר" שלא לאכול אבקת חלב נכרי. אבל לקטנים, מותר.

האם בשר בתבנית בתנור עם קצת מים ושמן, נחשב כצלי? 10 Nissan 5782 / אפריל 11 2022

שימי הרבה מים, שיהיה נראה שמדובר בתבשיל ולא בצלי. 

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Eating Meat Following Rosh Chodesh Av

The Mishnah in Masechet Ta’anit (26b) tells us that on Erev Tisha Be’av during the last meal one eats before the fast, one may not eat meat, drink wine, or eat two cooked foods, such as rice and an egg. Although the letter of the law dictates that the prohibition to eat meat only applies......

לקריאת ההלכה

Laws Pertaining to Tisha Be’av

There are five categories of abstinence which must be observed on Tisha Be’av: Eating and drinking, washing one’s self, rubbing one’s body with oils or lotions, wearing leather shoes, and marital relations. Our Sages also prohibited learning Torah on Tisha Be’av, for the word......

לקריאת ההלכה

Havdala on Motza’ei Shabbat Which Coincides with Tisha Be’av and the Laws of an Ill Individual Who Must Eat on Tisha Be’av

On years during which Tisha Be’av falls out on Motza’ei Shabbat, such as this year, 5782, there are three opinions among the Rishonim regarding how Havdala should be recited on a cup of wine on Motza’ei Shabbat. The first opinion is that of the Geonim who write that one should r......

לקריאת ההלכה

The Laws of Taking Haircuts During the “Three Weeks"- The Year 5782

The Customary Prohibition of Haircuts As a result of the mourning observed during the “Three Weeks,” the Ashkenazi custom is to abstain from shaving and taking haircuts beginning from the Seventeenth of Tammuz until the Tenth of Av. Nevertheless, the Sephardic custom is not as string......

לקריאת ההלכה


Those Who are Obligated and Exempt from the Fast of Tisha Be’av and their Status When Tisha Be’av Falls Out on Motza’ei Shabbat

Someone Ill with a Non-Life-Threatening Illness, An Elderly Person, and a Woman who has Recently Given Birth One who is ill (meaning when one is actually bedridden and the like, even if the illness is not life-threatening) is exempt from fasting on Tisha Be’av. When in doubt about one’s......

לקריאת ההלכה

Frying Fish in a Meat Pot, Baking Fish and Meat in the Same Oven, and Maran zt”l’s Custom

There is a well-known prohibition of eating fish and meat together, as discussed by the Gemara and Poskim. Cooking Fish in a Meat Pot Although it is prohibited to cook a dairy dish in a meat pot as we have discussed in a previous Halacha, nevertheless, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l writ......

לקריאת ההלכה

When Av Begins, We Diminish Our Joy

This coming Friday will mark Rosh Chodesh Av. Next Shabbat will mark Tisha Be’av, however, since fast days are prohibited on Shabbat (besides for Yom Kippur), Tisha Be’av will be observed next Motza’ei Shabbat and Sunday. May Hashem soon switch this month to one of joy and celebrat......

לקריאת ההלכה

The Laws of the Last Meal Before the Fast of Tisha Be’av on Shabbat

On Erev Tisha Be’av, our Sages prohibited eating meat and drinking wine during the last meal before the onset of the fast of Tisha Be’av held after halachic midday. They likewise forbade eating two cooked foods during this meal.  Nevertheless, this year, 5782, since the fast of T......

לקריאת ההלכה