הלכה ל יום שישי 26 Shevat 5782 28 ינואר 2022

פרשת השבוע - פרשת משפטים

מאמרו של הגאון רבי זבדיה הכהן שליט"א, ראש אבות בתי הדין הרבניים בתל אביב, עבור "הלכה יומית".

השבת נקרא על דינים ומשפטים בין אדם לחברו, הכוללים דיני עבד עברי, אמה עבריה, נזקי שור בשור, נזקי שור באדם, נזקי אדם באדם , דיני שומרים ודיני גנב, בדיני הגנב אנו רואים שנוי בדיני תשלומי הגניבה, בעוד שעל גניבה רגילה משלם הגנב פי שנים, הרי שבגניבת בעלי חיים, יש מצב שמשלם פי ארבעה , ויש מצב שמשלם פי  חמשה, וכך נאמר בפרשה  בפרק כ"א פסוק ל"ז "כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה" הרי שבמקרה גניבה של שור ואחר כך מכרו או שחטו ישלם פי חמשת מהגניבה, ואם זה היה שה שגנבו ומכרו או שחטו ישלם פי ארבעה, וצריך להבין מה הסיבה לשנוי ומה החילוק ביניהם?

את  הסיבה והחילוק לכך מביא רש"י במקום, את דברי רבי יוחנן בן זכאי שאמר, חס המקום על כבודן של בריות, שור שהולך ברגליו ולא נתבזה הגנב לנשאו בו על כתפו משלם חמשה, שה שנשאו על כתפו משלם ארבעה, הואיל ונתבזה בו, בדברי רבי יוחנן בן זכאי אנו מגלים יסוד עצום, חומרת עונש עבירה נמדדת לא רק בעצם עשייתה, אלא גם באופן עשייתה, דהיינו עבירה שנעשית בקלות ללא טורח וללא בזיון, עונשה חמור יותר מעבירה שנעשית בטורח ובביזיון, ולכן בגונב שור שהולך לבד ולא נתבזה בכך משלם פי חמשה אבל בגונב שה, שצריך להרימו על כתיפו ויש לו בזיון וטורח ענשו מופחת לשלם רק פי ארבעה.

יסוד זה אנו רואים גם בחג הפורים הבא עלינו לטובה, הגמרא במסכת מגילה שואלת מדוע נענשו ישראל בעונש חמור של להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד? עונה הגמרא לפי שנהנו מסעודתו של אחשורוש, והדבר תמוה וכי על אכילת מאכלי גויים יש עונש מוות? אך אם נדקדק נראה, שלא נאמר לפי "שאכלו" בסעודת אחשורוש, אלא לפי "שנהנו", הרי שעונש העבירה לא נמדד רק בעצם עשייתו, אלא גם באופן עשייתו, ולפיכך כיון שלא רק אכלו שם נבילות וטריפות ומאכלי גויים, אלא אף נהנו מסעודה זו, הרי שאז משקל חומרת העבירה הוא לאין ערוך, ולפיכך המדד לעונש גבוה יותר, ולכן נענשו בגזירת להשמיד להרוג ולאבד.

ואם בעבירה כך, קל וחומר במצוה שאדם עושה, ישנו הבדל עצום בין מצוה שאדם עושה בקלות, בשלוה ללא קושי או בזיון ,או ללא מאמץ, לבין מצוה שעושה אדם בשמחה, אף שקשה לו הדבר, או כשהוא בסביבה לא ידידותית לאדם שמקיים מצוות, ובכל זאת הוא מתגבר ומקיים את המצוה, הרי ששכרו ומעלתו הוא לאין ערוך ויזכה לסייעתא דשמיא מיוחדת בכל מעשיו ועליו נאמר "ויגבה לבו בדרכי ה'".

נקיים את מצוות התורה בשמחה  והתלהבות  בכל מצב ובכל זמן ונזכה לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו ,אמן.

שבת שלום

לשמיעת שיעורו של מרן שליט"א (מלפני שנים רבות) בנושא פרשת משפטים:
לשיעור על פרשת משפטים ותרומה לחץ כאן
לשיעור על חוקים ומשפטים וערכאות לחץ כאן

לשמיעת שיעוריו של מרן זצ"ל (מלפני שנים רבות) בנושא:

פרשיות משפטים ותרומה

אורך השיעור: 00:26:14         הורד     (12.01 MB)

חוקים משפטים וערכאות

אורך השיעור: 00:32:56         הורד     (15.08 MB)

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

COMO SE REALIZA LA TEBILAT KELIM

Se debe evitar la ”jatzitza” al sumergir el utensilio en la mikva. Jatzitza es todo elemento que evita el contacto directo del agua con el objeto. Por eso, no se debe asir el objeto que se sumerge fuertemente pues se estaría evitando que el agua haga contacto con el mismo en el lu......

לקריאת ההלכה

LECTURA DE TEHILIM EN LAS NOCHES

Pregunta: ¿Está permitido leer versículos del Tanaj o Tehilim –Salmos- en las noches, o existe alguna prohibición al respecto en los escritos de la Kabbalá? ¿Existe alguna consideración si la lectura se efectúa pa......

לקריאת ההלכה

EDUCACIÓN TEMPRANA

En entregas anteriores vimos que la prohibición de destruir un árbol se hace extensiva a la destrucción de objetos, prendas, alimentos, etc. lo cual es legislado por el Ramba”m quien, según el Rab Hamguid –uno de sus comentaristas- considera estas prohibicione......

לקריאת ההלכה

TEBILAT KELIM EN LOS CAFES

Pregunta: La persona que es invitada a casa de un amigo y este no cumple con el precepto de tebilat kelim, o desea tomar un café en un bar, puede hacerlo aun cuando los utensilios en estos casos no fueron sumergido en una mikva? Respuesta: como vimos anteriormente, todos los utensilios de ......

לקריאת ההלכה


SALADO DE VERDURAS EN SHABBAT

En la entrega anterior escribimos sobre la prohibición de hacer encurtidos en Shabbat, es decir sumergir alimentos en salmuera o vinagre para prepararlos, pues esto se considera como una cocción en Shabbat. De allí que surge la prohibición de salar alimentos como cebol......

לקריאת ההלכה

COMIDA FESTIVA –YOM TOB-

El día de Shabuot es necesario dividirlo, dedicando mitad del tiempo a la sinagoga, plegarias y estudio, y mitad del tiempo a las comidas festivas junto a la familia, como estudia el Talmud (Betza 15): Enseña Rabí Yehoshua, mitad será para ustedes y mitad para D-os. Y ......

לקריאת ההלכה

MOTZI – MATZA

La matza con la que es apropiado cumplir el precepto la noche de Pesaj es la denominada “matza shemura” o sea controlada desde el mismo momento en que se segó el trigo que no tome contacto con el agua. Asimismo, esta matza debe ser realizada a mano para que la misma se realice con......

לקריאת ההלכה

TALADO DE UN ARBOL PARA CONTRUIR EN SU LUGAR

Hemos visto anteriormente que la Torá prohíbe la destrucción o talado de árboles frutales, y esto se permite sólo en ciertos casos como por ej. si el valor de la madera que se obtiene del árbol es superior al producto de su fruto. Veremos ahora si talar un &......

לקריאת ההלכה