הלכה ל יום שלישי 11 Adar 5781 23 פברואר 2021

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת בעלי, אבינו וסבנו היקר הזקן הכשר

אברהם טורקין בן מרדכי ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

המשפחה

מצות שמחה ולימוד תורה ביום פורים

מצוה להרבות בסעודת פורים, ולכתחילה צריך לאכול פת (לחם) בסעודה זו.

כתב הרמב"ם (פרק ב מהלכות מגילה הט"ו) כיצד חובת סעודה זו? שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, וישתה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו. ומצוה לאכול בסעודה זו בשר בהמה דוקא. וכתב המאירי (מגילה ז:) חייב אדם להרבות בשמחה בפורים ובאכילה ובשתיה וכו', ומכל מקום אין אנו מצווים לשתות כל כך ולהשתכר ולהפחית כבודינו מתוך השמחה, כי לא נצטוינו על שמחת הוללות ושטות, אלא בשמחת תענוג שנגיע מתוכה לאהבת ה' ולהודות לו על הניסים שעשה לנו, עד כאן עיקר דבריו.

ומן האמור עלינו ללמוד לגבי כל אחד ואחד, שאף אם האדם סבור שאין זה לפי אופיו להתחיל לדבר בדברי תורה ולשיר שירי קודש בסעודת הפורים, מכל מקום, החלש יאמר גיבור אני, ויתחיל בכך על כל פנים בסעודה זו של יום הפורים, שיכולה להיות סעודה של שמחת מצוה ואהבת ה', ויכולה חלילה להפוך לסעודה ריקה מתוכן שכולה שטות והבל, ומתוך כך יזכה להתכבד בעיני כל רואיו, ויקום ויהפוך את כל צורת הבית שלו לבית עם אהבת תורה ויראת שמים.

והנכון לכל אדם ואדם, שעוד קודם סעודת פורים, ישב ללמוד תורה שעה אחת, ממדרשי חז"ל ופירושי מגילת אסתר, כל אחד לפי עניינו. וכמו שנאמר, "ליהודים היתה אורה ושמחה", ופירשו רבותינו בגמרא במסכת מגילה (דף טז:), אורה- זו תורה. ובפרט שבימי הפורים קבלו עליהם היהודים את כל מצות התורה מתוך שמחה, כמו שאמרו במסכת שבת (דף פח.), שחזרו וקבלו את התורה בימי אחשורוש.

וכתב מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, (בספרו חזון עובדיה על פורים, עמוד קפא), שהואיל והכל טרודים בסעודת פורים ובשאר המצות של היום, יש להזהר ללמוד תורה ביום זה, כי לימוד התורה הוא קיום העולם, כמו שנאמר "אם לא בריתי (כלומר, אילולי לימוד התורה) יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי". וכבר הזהירו על זה גדולי הפוסקים.

ומספרים, כי האדמו"ר רבי מנחם מנדל מקוצק אמר פעם לחסידיו, שפעם אירע ביום הפורים שכל העולם היו עסוקים מאד במצוות יום פורים, ובדיוק באותה שעה ישב הגאון מביאלא ועסק בתורה, ובזכותו התקיים העולם כולו, ונעשה רעש גדול בשמים מזה, כי אלמלא הוא היה כל העולם כולו נמצא שעה אחת ללא תורה. ולכן נתנו לו שכרו מושלם מן השמים, שיוולד לו בן בעל נשמה גדולה, והוא הגאון מסוכטשוב בעל ספר "אבני נזר", שהאיר עיני ישראל בתורתו. (ולימים נעשה חתנו של הגאון מקוצק).

לכן יראה כל אדם לפנות לו שעה אחת ללימוד תורה ביום פורים, ויטול שכר גדול מן השמים. והנכון הוא מיד בחזרתו מתפלת שחרית, שישב ללמוד כמה שיוכל איזה דבר, או אפילו בעודו בבית הכנסת. ולא יהיה בטל מן התורה ביום נעלה זה.

שאלות ותשובות על ההלכה

מאחר ופורים יוצא ביום שישי החלטנו לשנות התפריט סעודת הפורים מבשרית לחלבית עם לחם ויין כמובן ( לקראת השעה 11:00 בבוקר). וזאת על מנת שלא יהיו שבעים לארוחת שישי. האם אני חייבת שהסעודה תהיה בשרית ? 12 Adar 5781 / 24 פברואר 2021

בהחלט, רבותינו אומרים שאין שמחה אלא בבשר ויין. ולכן נכון מאד לאכול דוקא בשר בסעודת פורים. וזו סעודת מצוה וישתדלו להקדימה כמה שיכולים כדי שלא לפגום בכבוד השבת. תבורכו,

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

La Torah est confiée aux mains du peuple d’Israël

Nos maitres enseignent dans la Guémara Bérah’ott (5a): Viens et constate! Le comportement d’Hachem n’est pas celui de l’homme. Lorsqu’un homme vend un objet à son ami, le vendeur est triste et l’acheteur est heureux, car le vendeur se s&eacut......

לקריאת ההלכה

Nétilat Yadaïm – Ablution des mains, le matin

Lorsqu’on se lève le matin, on doit se laver les mains et réciter la bénédiction suivante: Barou’h Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Mele’h Ha’olam Asher Kiddeshanou Bemitsvotav Vetsivanou ‘Al Netilat Yadaïm. [Traduction: Tu es Béni......

לקריאת ההלכה

Boire un verre d’eau au milieu de la nuit

Question: Une personne se réveille en pleine nuit, et désire boire un verre d’eau. Est-elle tenue de se laver les mains (Netilat Yadaïm) avant de réciter la Bra’ha sur le verre d’eau? Réponse: Dans la précédente Halacha, nous avons......

לקריאת ההלכה

La tradition du Tikoun de Chavou’ot (veillée de Chavou’ot)

La tradition est répandue au sein de toutes les communautés d’Israël de rester éveillés durant la nuit de Chavou’ot et d’étudier la Torah jusqu’à l’aube, comme il est écrit dans le Zohar Ha-Kadoch: Les premiers &lsq......

לקריאת ההלכה


Bénédictions alimentaires et lecture du Chéma’ la nuit de Chavou’ot

Dans la précédente Halacha, nous avons fais mention de la tradition de la veillée de Chavou’ot, durant laquelle nous restons éveillés pour étudier la Torah. Lecture du « Tikkoun » imprimé dans le livre « Kérié ......

לקריאת ההלכה

Multiplier constamment les demandes personnelles – Une étincelle d’esprit prophétique

Question: Est-il correct de renouveler la même demande en insistant auprès d’Hachem, en le suppliant pour la même chose chaque jour, ou bien faut-il cesser de demander cette chose si l’on voit que l’on n’est pas exaucé? Réponse: Il est ense......

לקריאת ההלכה

La lecture du Chéma’ du coucher pour les femmes, ainsi qu’après ‘Hatsot (après le milieu de la nuit)

Dans la Halacha précédente, nous avons expliqué que le soir, avant de se coucher, il faut réciter le Chéma’, précédé de la bénédiction de Hamapil, et que cette bénédiction, comme toutes les bénédi......

לקריאת ההלכה

Se promener avec un chien pendant Chabbat

Question: Lorsqu’on possède un chien destiné à la distraction ou bien un chien guide-aveugle, est-il permis de le déplacer pendant Chabbat? De même, est-il permis de sortir dans les rues avec un tel chien? Réponse: Nous avons déjà expli......

לקריאת ההלכה