הלכה ל יום שלישי 3 Tevet 5782 7 דצמבר 2021

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

אברהם מנשה בן רחל ז"ל

ולעלוי נשמות נפטרי/ות ישראל שנשכחו או שאין להם קרובים.

הוקדש על ידי

ראובן

פרטים בדיני "ביעור שביעית"

בהלכה הקודמת ביארנו מהו דין "ביעור שביעית" שיש לבער את הפירות שיש בהם קדושת שביעית משעה שאותם הפירות אינם מצויים עוד בשדות.

כיצד מבערין את הפירות? שריפה או הפקר?
נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לבער את פירות השביעית. שלדעת רבינו הרמב"ם (פ"ז מה' שמיטה) יש לבערם ממש, כמו ביעור חמץ, על ידי שריפה באש, או שישליכם לים המלח וכיוצא בזה. וכן הסכים הראב"ד. אבל רבינו שמשון והתוספות והסמ"ג והרמב"ן כתבו, שאין חיוב לשרוף פירות שביעית, אלא ענין ביעור פירות שביעית הוא, שיוציאם מרשותו ויפקירם. כלומר, יקח את הפירות ויוציאם מביתו (ואם אינו יכול, רשאי להפקירם בביתו), ויעמוד בפני שלשה אנשים, ויאמר "אחינו בני ישראל, כל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול". וממילא אותם בני אדם יוכלו לקחת מהפירות.

ולהלכה, נחלקו גם אחרוני דורינו כיצד יש לבער את פירות השביעית. והגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל כתב, שמאחר ודעת הרמב"ם שחייבים לבער את הפירות בביעור ממש, לכן יש לפסוק כמותו, כי הרמב"ם הוא רבם של בני ארץ ישראל. אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל דחה דבריו בראיות רבות, והביא לפנינו את דברי הגאון המהר"ם בן חביב ספר תוספת יום הכפורים, שכתב בזו הלשון: "ולענין הלכה, לענין ביעור פירות שביעית, המנהג בירושלים להפקירם ולחזור ולזכות בהם. וכן נהגו חסידים ואנשי מעשה, וכן כתב מרן בשם מהר"י קורקוס". עד כאן לשון המהר"ם בן חביב. וכן פסק מרן החיד"א בברכי יוסף (יו"ד סי' שלא סק"י). והביא שכן כתב בשו"ת מהרימ"ט (ס"ס מב), שמעולם לא נשמע בשום עיר מארץ ישראל שיהיו נוהגים מצות ביעור בשריפה. וכן העלה הגאון ראי"ה קוק בשו"ת משפט כהן (סי' פג), ושהמחמיר בזה מכניס עצמו באיסור חמור של "לאכלה ולא להפסד", וגם איסור בל תשחית. וכן פסק הגאון חזון איש. (מאור ישראל פסחים נב:, ויביע אומר חלק ט, אורח חיים סימן קח).

לכן למעשה, מצות ביעור שביעית היא, שכאשר יגיע התאריך שבו הפירות אינם מצויים עוד בשדות, ולמשל, כאשר יגיע התאריך שבו לא מצויים עוד ענבים בכרמים, ולאדם מסויים נותרו ענבים בביתו, עליו להוציאם מרשותו ולהפקירם, ולאחר מכן יוכל אותו אדם לקחת את הענבים ולחזור ולזכות בהם.

כיצד מפקירים?
כאשר מפקיר את הפירות, רשאי להפקירם אפילו בפני שלושה מחבריו, ואף שיודע שבודאי לא יקחו את פירותיו, בכל זאת רשאי להפקיר בפניהם, כי מן הדין רשאים הם לקחת את הפירות, ורק מצד ידידותם עם המפקיר, הם נוהגים לפנים משורת הדין ולא זוכים בפירות.

לאחר שיפקיר את הפירות, חוזר וזוכה בהם ואוכל מהם כמה שירצה. ונחלקו הפוסקים אם יש בפירות לאחר הביעור קדושת שביעית. ולהלכה הכריע מורנו הגאון הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א, שיש להקל בזה, ואין חובה לנהוג בפירות אלה קדושת שביעית, בפרט במקום צורך. (ילקוט יוסף שביעית עמוד תקפט).

ובהלכה הבאה נבאר עוד פרטים בזה, ונסכם את דיני הביעור. ונבאר את ענין ביעור היין של ארץ ישראל, שמצוי גם בחוץ לארץ.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

EL DIA DE TISHA BEAB

Durante el día de Tisha BeAb -9 de Ab- están prohibido cinco cosas, a saber: Comer y beber, calzar calzado de cuero, relaciones maritales, lavarse y ungirse (utilizar cremas, aceites, etc.). Asimismo está prohibido estudiar Torá este día, pues esto regocija a la pe......

לקריאת ההלכה

CON EL COMIENZO DEL MES DE AB SE DISMINUYEN LAS PRACTICAS ALEGRES

Aún cuando, como ya vimos anteriormente, desde el 17 de Tamuz se acostumbran alguna prácticas de duelo, al comenzar el mes de Ab esto se hace más estricto y las costumbres de duelo son más rígidas y se observan hasta el 10 de Ab. Afirma el Talmud (Ta´anit 26b......

לקריאת ההלכה

DURANTE LAS TRES SEMANAS

Está prohibido realizar festejos, bailes, etc, durante las tres semanas que transcurren desde el 17 d eTamuz hasta el 9 de Ab incluso sin instrumentos musicales. Esto es válido para los bailes o festejos que se organizan según las leyes del recato y la sobriedad del nuestro p......

לקריאת ההלכה

EL CONSUMO DE CARNE A PARTIR DE ROSH HODESH AB

Afirma el Talmud (Ta´anit 26b) que decretaron nuestros sabios que en la seudá hamafseket–última comida previa al ayuno- no se debe consumir carne ni beber vino así como no se deben comer dos comidas diferentes, por ej. arroz y huevo. Y aún cuando el Talmud pro......

לקריאת ההלכה


MINIAN –Quórum de diez personas-

Pregunta: Cuando se sale de paseo y se organiza un “minian” de minha o arvit –oraciones vespertina y nocturna- ¿es preciso realizarlo dentro de un recinto cerrado o es posible realizar el “minian” al aire libre? Respuesta: Las personas que salen de pase o vaca......

לקריאת ההלכה

COSTUMBRES A PARTIR DEL 1 DE AB

Como vimos anteriormente a partir de R. Hodesh Ab se deben disminuir todas las transacciones comerciales destinadas a cuestiones de alegría. Escribe nuestro maestro R. Ovadia Yosef z”l que no se deben adquirir sortijas o anillos de oro, especialmente los novios que adquieren estas jo......

לקריאת ההלכה

QUIENES AYUNAN EL 9 DE AB

El enfermo, aún cuando no se halla en situación de peligro su vida está exento de ayunar en Tisha Beab. De todas formas, ante cualquier duda se debe realizar una consulta rabínica ya que no cualquier tipo de malestar exime a la persona de ayunar. El anciano que se encu......

לקריאת ההלכה

PESCADO Y CARNE – Continuación-

Pregunta: Se puede fritar en una sartén de carne, pescados? En un mismo horno, se puede hornear carne y pescado simultáneamente? Respuesta: Aun cuando existe una prohibición de freír o cocinar leche en utensilios de carne, como vimos oportunamente, esta prohi......

לקריאת ההלכה