הלכה ל יום ראשון 5 Adar 5782 6 פברואר 2022

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

הדר חנה בת אושרת

בריאות שלמה וזווג עם חתן צדיק

הוקדש על ידי

אבא

ריצה בשבת, ודין אופניים לילדים קטנים

בהלכה הקודמת ביארנו, שיש איסור לרוץ בשבת, ואין חילוק בזה בין ריצה איטית או מהירה. ולמדו כן רבותינו מן הפסוק שנאמר בו לגבי יום השבת, "וכבדתו מעשות דרכיך", כלומר, שלא יהיה הילוכך של חול כהילוכך של שבת. ומכאן למדו הפוסקים לאסור נסיעה באופניים בשבת.

טעם האיסור לרוץ בשבת 
ובטעם האיסור לרוץ בשבת, יש שכתבו שהוא אסור מפני שנראה כאילו רץ לעסקיו בשבת כדרכו ביום חול, ויש שכתבו ששורש האיסור הוא מפני שאין זה עונג שבת לטרוח ולרוץ ביום השבת.

ריצה לשם הנאה 
ולפיכך כתב הסמ"ג, שנראה לו כי בחורים המתענגים בריצתם ובקפיצתם מותר להם לרוץ בשבת, שאינם רצים לעסקיהם, ועוד שהם מתענגים בריצתם. וכן פסקו הטור ומרן השלחן ערוך.

וכן אדם ההולך בדרך ויורדים עליו גשמים, או שחושש שמא ירדו גשמים, רשאי לרוץ, שהרי ניכר שאינו רץ לצורך עסקיו, וגם זהו עונג שלו לרוץ, מפני שאדרבא אם ימנע מלרוץ הרי יבא לידי צער שיבואו עליו גשמים. וכן מותר לרוץ מפני כלב הרץ אחריו וכיוצא בזה.

אם היה מהלך בדרך והגיע לשלולית מים, יכול לדלגה ולקפוץ מעליה, ואפילו אם היא רחבה שאינו יכול להניח רגלו הראשונה קודם שיעקור את השניה (כלומר, אף על פי שבא למצב ששני רגליו באוויר, והרי זה אסור שהוא כמו ריצה בשבת) מוטב שידלג מעליה ממה שיקיף אותה בהליכה, מפני שאדרבא, אם יקיפנה יבא לידי טורח גדול יותר.

נסיעה באופניים לילדים קטנים 
ביארנו אם כן, שטעם האיסור לרוץ בשבת, הוא משום שנראה כאילו ממהר לעסקים של חול, ומשום שאין זה עונג לרוץ בשבת. וכמו כן אסור ליסוע בשבת באופניים, מטעמים אלה, שנראה הדבר כ"עובדין דחול", כלומר, מעשים ששייכים ליום של חול, ולא לשבת קודש.

ומעתה עלינו לדון לגבי ילדים קטנים, האם יש לאפשר להם ליסוע בשבת באופניים, או לא?

והנה אם מדובר בילדים גדולים, שכבר הגיעו ל"גיל חינוך", כלומר, בני שש או שבע שנים, בלאו הכי יש לאסור עליהם ליסוע בשבת באופניים, שהרי יש לחנכם למצוות כמו הגדולים. אבל ילדים קטנים יותר, שעדיין לא הגיעו לגיל חינוך, וברצונם ליסוע על אופנים עם שלשה גלגלים (תלת אופן), כתבו כמה מגדולי האחרונים שיש להקל בזה בשבת, מכמה טעמים. (חזו"ע שבת ח"ד עמוד מג).

ולסיכום: אסור לרוץ בשבת. אבל כאשר הריצה גורמת עונג לאדם, ואין חשש שיראה כאילו יוצא לעסקיו, וכגון ילדים ובחורים הנהנים בריצתם, וכן אדם הבורח מן הגשמים וכדומה, מותר לכל אלה לרוץ בשבת. ויש לאסור אפילו על ילדים קטנים ליסוע בשבת, מלבד ילדים קטנים מאד, המבקשים ליסוע על "תלת אופן", שמותר לתת בידם את האופניים שיסעו בהם. (ולא שייך איסור מוקצה על אופניים אלה).

שאלות ותשובות על ההלכה

מצוי ושכיח כשמתארחים אצל משפחה והילדים נפגשים עם הדודים הילדים מבקשים לשחק איתם תופסת/כל משחק המצריך ריצה. מה הדין במקרה כזה לאבא/לדוד/דודה? 11 Adar 5782 / 12 פברואר 2022

אם הוא נהנה לשחק עם הקטנים, מותר. אם אינו נהנה, אסור.

האם מותר לנסוע באופניים בשבת, כאשר ילד מעל גיל חינוך? 4 Cheshvan 5777 / 5 נובמבר 2016

אין ליסוע באופניים בשבת מעל גיל חינוך

מה מוקצה בזה, שהרי חשש קלקול ותיקון לא קיים באופניים יותר מאשר בעגלת ילדים. 27 Shevat 5772 / 20 פברואר 2012

כל דבר שאסור להשתמש בו בשבת, הרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטלו אלא בתנאים מסויימים כמו שכבר ביארנו בהלכה יומית. ולכן, מאחר ואין ליסוע באופניים בשבת, אסור גם לטלטלם.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

COMO SE REALIZA LA TEBILAT KELIM

Se debe evitar la ”jatzitza” al sumergir el utensilio en la mikva. Jatzitza es todo elemento que evita el contacto directo del agua con el objeto. Por eso, no se debe asir el objeto que se sumerge fuertemente pues se estaría evitando que el agua haga contacto con el mismo en el lu......

לקריאת ההלכה

LECTURA DE TEHILIM EN LAS NOCHES

Pregunta: ¿Está permitido leer versículos del Tanaj o Tehilim –Salmos- en las noches, o existe alguna prohibición al respecto en los escritos de la Kabbalá? ¿Existe alguna consideración si la lectura se efectúa pa......

לקריאת ההלכה

EDUCACIÓN TEMPRANA

En entregas anteriores vimos que la prohibición de destruir un árbol se hace extensiva a la destrucción de objetos, prendas, alimentos, etc. lo cual es legislado por el Ramba”m quien, según el Rab Hamguid –uno de sus comentaristas- considera estas prohibicione......

לקריאת ההלכה

TEBILAT KELIM EN LOS CAFES

Pregunta: La persona que es invitada a casa de un amigo y este no cumple con el precepto de tebilat kelim, o desea tomar un café en un bar, puede hacerlo aun cuando los utensilios en estos casos no fueron sumergido en una mikva? Respuesta: como vimos anteriormente, todos los utensilios de ......

לקריאת ההלכה


SALADO DE VERDURAS EN SHABBAT

En la entrega anterior escribimos sobre la prohibición de hacer encurtidos en Shabbat, es decir sumergir alimentos en salmuera o vinagre para prepararlos, pues esto se considera como una cocción en Shabbat. De allí que surge la prohibición de salar alimentos como cebol......

לקריאת ההלכה

COMIDA FESTIVA –YOM TOB-

El día de Shabuot es necesario dividirlo, dedicando mitad del tiempo a la sinagoga, plegarias y estudio, y mitad del tiempo a las comidas festivas junto a la familia, como estudia el Talmud (Betza 15): Enseña Rabí Yehoshua, mitad será para ustedes y mitad para D-os. Y ......

לקריאת ההלכה

MOTZI – MATZA

La matza con la que es apropiado cumplir el precepto la noche de Pesaj es la denominada “matza shemura” o sea controlada desde el mismo momento en que se segó el trigo que no tome contacto con el agua. Asimismo, esta matza debe ser realizada a mano para que la misma se realice con......

לקריאת ההלכה

TALADO DE UN ARBOL PARA CONTRUIR EN SU LUGAR

Hemos visto anteriormente que la Torá prohíbe la destrucción o talado de árboles frutales, y esto se permite sólo en ciertos casos como por ej. si el valor de la madera que se obtiene del árbol es superior al producto de su fruto. Veremos ahora si talar un &......

לקריאת ההלכה