הלכה ליום ראשון ה' אדר תשפ"ב 6 בפברואר 2022

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

הדר חנה בת אושרת

בריאות שלמה וזווג עם חתן צדיק

הוקדש על ידי

אבא

ריצה בשבת, ודין אופניים לילדים קטנים

בהלכה הקודמת ביארנו, שיש איסור לרוץ בשבת, ואין חילוק בזה בין ריצה איטית או מהירה. ולמדו כן רבותינו מן הפסוק שנאמר בו לגבי יום השבת, "וכבדתו מעשות דרכיך", כלומר, שלא יהיה הילוכך של חול כהילוכך של שבת. ומכאן למדו הפוסקים לאסור נסיעה באופניים בשבת.

טעם האיסור לרוץ בשבת 
ובטעם האיסור לרוץ בשבת, יש שכתבו שהוא אסור מפני שנראה כאילו רץ לעסקיו בשבת כדרכו ביום חול, ויש שכתבו ששורש האיסור הוא מפני שאין זה עונג שבת לטרוח ולרוץ ביום השבת.

ריצה לשם הנאה 
ולפיכך כתב הסמ"ג, שנראה לו כי בחורים המתענגים בריצתם ובקפיצתם מותר להם לרוץ בשבת, שאינם רצים לעסקיהם, ועוד שהם מתענגים בריצתם. וכן פסקו הטור ומרן השלחן ערוך.

וכן אדם ההולך בדרך ויורדים עליו גשמים, או שחושש שמא ירדו גשמים, רשאי לרוץ, שהרי ניכר שאינו רץ לצורך עסקיו, וגם זהו עונג שלו לרוץ, מפני שאדרבא אם ימנע מלרוץ הרי יבא לידי צער שיבואו עליו גשמים. וכן מותר לרוץ מפני כלב הרץ אחריו וכיוצא בזה.

אם היה מהלך בדרך והגיע לשלולית מים, יכול לדלגה ולקפוץ מעליה, ואפילו אם היא רחבה שאינו יכול להניח רגלו הראשונה קודם שיעקור את השניה (כלומר, אף על פי שבא למצב ששני רגליו באוויר, והרי זה אסור שהוא כמו ריצה בשבת) מוטב שידלג מעליה ממה שיקיף אותה בהליכה, מפני שאדרבא, אם יקיפנה יבא לידי טורח גדול יותר.

נסיעה באופניים לילדים קטנים 
ביארנו אם כן, שטעם האיסור לרוץ בשבת, הוא משום שנראה כאילו ממהר לעסקים של חול, ומשום שאין זה עונג לרוץ בשבת. וכמו כן אסור ליסוע בשבת באופניים, מטעמים אלה, שנראה הדבר כ"עובדין דחול", כלומר, מעשים ששייכים ליום של חול, ולא לשבת קודש.

ומעתה עלינו לדון לגבי ילדים קטנים, האם יש לאפשר להם ליסוע בשבת באופניים, או לא?

והנה אם מדובר בילדים גדולים, שכבר הגיעו ל"גיל חינוך", כלומר, בני שש או שבע שנים, בלאו הכי יש לאסור עליהם ליסוע בשבת באופניים, שהרי יש לחנכם למצוות כמו הגדולים. אבל ילדים קטנים יותר, שעדיין לא הגיעו לגיל חינוך, וברצונם ליסוע על אופנים עם שלשה גלגלים (תלת אופן), כתבו כמה מגדולי האחרונים שיש להקל בזה בשבת, מכמה טעמים. (חזו"ע שבת ח"ד עמוד מג).

ולסיכום: אסור לרוץ בשבת. אבל כאשר הריצה גורמת עונג לאדם, ואין חשש שיראה כאילו יוצא לעסקיו, וכגון ילדים ובחורים הנהנים בריצתם, וכן אדם הבורח מן הגשמים וכדומה, מותר לכל אלה לרוץ בשבת. ויש לאסור אפילו על ילדים קטנים ליסוע בשבת, מלבד ילדים קטנים מאד, המבקשים ליסוע על "תלת אופן", שמותר לתת בידם את האופניים שיסעו בהם. (ולא שייך איסור מוקצה על אופניים אלה).

שאלות ותשובות על ההלכה

מצוי ושכיח כשמתארחים אצל משפחה והילדים נפגשים עם הדודים הילדים מבקשים לשחק איתם תופסת/כל משחק המצריך ריצה. מה הדין במקרה כזה לאבא/לדוד/דודה? י"א אדר תשפ"ב / 12 בפברואר 2022

אם הוא נהנה לשחק עם הקטנים, מותר. אם אינו נהנה, אסור.

האם מותר לנסוע באופניים בשבת, כאשר ילד מעל גיל חינוך? ד' חשון תשע"ז / 5 בנובמבר 2016

אין ליסוע באופניים בשבת מעל גיל חינוך

מה מוקצה בזה, שהרי חשש קלקול ותיקון לא קיים באופניים יותר מאשר בעגלת ילדים. כ"ז שבט תשע"ב / 20 בפברואר 2012

כל דבר שאסור להשתמש בו בשבת, הרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטלו אלא בתנאים מסויימים כמו שכבר ביארנו בהלכה יומית. ולכן, מאחר ואין ליסוע באופניים בשבת, אסור גם לטלטלם.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קַדֵּשׁ וּרְחַץ, כַּרְפַּס, יַחַץ, מגִּיד, רַחְצָה, מוֹצִיא מַצָּה, מָרוֹר, כּוֹרֵךְ, שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ, צָפוּן, בָּרֵךְ, הַלֵּל, נִרְצָה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מק......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

הזכרנו באופן כללי את מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים, והוא חיוב על כל איש ואשה. מה צריך לתת? מצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאים לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאב......

לקריאת ההלכה

אילו כלים טעונים טבילה

בהלכה הקודמת נתבאר שכלים הנקחים מן הגוי, כגון כלים שהיצרן שלהם אינו יהודי, חייבים טבילה במקוה טהרה לפני השימוש בהם. אולם יש לדעת שאין חיוב טבילה, אלא בכלים שהם "צרכי הסעודה", כגון כוסות וצלחות, קערות וקומקומים, וכיוצא בהם, שמשתמשים בהם לצורך אכילה ושתיה, אבל שאר כלים, כגון מספריים וכיוצא ב......

לקריאת ההלכה


כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשפ"ב – תקנת מרן זצ"ל

אמרו רבותינו בתוספתא (פסחים פ"ג): שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. ועל פי זה נהגו רבני ישראל בכל הדורות, שבימים הללו, מפורים ועד פסח, מלמדים ברבים את הלכות הפסח, מאחר וכל אדם מישראל צריך להיות בקי בדינים רבים הנוגעים לפסח, בכשרות המאכלים והכלים, בסדר ליל פסח ועוד. מהות החימוץ......

לקריאת ההלכה

שבת זכור – דרשה מיוחדת

"זכור את אשר עשה לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשפ"ב, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "......

לקריאת ההלכה

חג הפסח התשפ"ב

ההכנות לפסח מעכשיו נהגו כל ישראל, לנקות את בתיהם היטב היטב זמן רב לפני חג הפסח, כדי שלא יגיעו לידי איסור חמץ, וכדי לכבד את החג בבית נקי, שישבו בליל הסדר כבני מלכים. וכל הנקיונות שעושים לכבוד הפסח, בתוך שלושים יום לחג הפסח, הרי הם בכלל מצות "ביעור חמץ". וכתב מרן החיד"א בספר עבודת הקוד......

לקריאת ההלכה