הלכה ל יום חמישי 2 Adar 5782 3 פברואר 2022

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

שמואל בן רחל ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

הכלה

דין ריצה בשבת

נאמר בספר ישעיה (פרק נח.) "אם תשיב משבת רגליך עשות חפצך ביום קדשי וקראת לשבת עונג, לקדוש ה' מכובד, וכבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר".

וממה שנאמר "וכבדתו מעשות דרכיך" למדו רבותינו במסכת שבת (דף קיג.) שלא יהא הילוכך (ההליכה שלך) בשבת כהילוכך של חול. (ויש אומרים שלמדו כן רבותינו מתחילת הפסוק שנאמר "אם תשיב משבת רגליך".) ועל כן אין לו לאדם לרוץ בשבת, הן ריצה קלה והן ריצה מהירה, וכן פסקו הרי"ף והרא"ש והטור ומרן השלחן ערוך. וכפי שהזכרנו בהלכה הקודמת.

וכתב בספר מנחת שבת, שמה שאמרו שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול, היינו שההילוך וההתנהגות של האדם בשבת, צריכים להיות שונים מאלה של חול, וכמו שכתב בספר שני לוחות הברית, שצריך אדם לדקדק במעשיו יותר בשבת מבימי חול, ויהיה יותר ירא וחרד שלא להכשל באיסורים, וצריך שיבין אדם וידע גודל קדושת השבת, כי השכר על כל מצוה ומצוה ביום השבת הוא כפול ומכופל יותר משכר המצוות שבימי החול, וכן להיפך, העונש על כל חטא וחטא ביום השבת הוא כפול ומכופל יותר מעונש החטאים בימות החול.

וכאן המקום לציין, שכאשר ביארנו את כל עיקרי הלכות בורר לפני מספר שבועות, שלחו אלינו הרבה מהלומדים הקבועים שלנו, שההלכות מאד מחודשות בעיניהם, ומנין לנו ל"המציא" כל כך הרבה פרטים חדשים בהלכות שבת. ובאמת שמי שאינו בקי כראוי בהלכות שבת, נראים הדברים רחוקים בעיניו, (אף על פי שהכל מבואר בפירוש בדברי השלחן ערוך ושאר הפוסקים המפורסמים), וכך יוכל חלילה לבא בקלות לידי מכשולות חמורים ביותר. וכבר אמרו רבותינו "שגגת תלמוד עולה זדון", שמי שאינו יודע משום שאינו לומד, הרי הוא נחשב כמזיד במעשיו, כאילו מזלזל בכוונה בקדושת השבת. ולכן על כל אחד ואחד להשתדל להיות בקי בהלכות שבת, ולשים לב היטב, אם מעשיו מותאמים להלכה אם לאו, ויבא וישאל תלמידי חכמים בקיאים, שיורו לו את הדרך הישרה.

ריצה לצורך מצוה
ובגמרא במסכת ברכות (דף ו:) אמר רבי זירא, בתחילה כשהייתי רואה תלמידי חכמים שהיו רצים ללמוד תורה בבית המדרש בשבת, הייתי אומר עליהם שהם מחללים את השבת, עד ששמעתי שהיה אומר רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי, לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת, שנאמר (בספר הושע פרק יא) "אחרי ה' ילכו כאריה ישאג". ומכאן שמותר לרוץ בשבת לדבר מצוה. אולם לענין נסיעה עם אופניים, כבר הזכרנו בהלכה הקודמת, מה שכתב מרן רבינו זצ"ל, שיש להחמיר בזה אפילו לצורך מצוה.

ובהלכה הבאה יובאו פרטי דינים בזה.

שאלות ותשובות על ההלכה

ברצוני לשאול, האם מותר בשבת ללכת הליכה לשם ירידה במשקל? מדובר בהליכה לא מהירה. 28 Shevat 5772 / 21 פברואר 2012

אם יש הנאה בעצם ההליכה, אזי בודאי שמותר ללכת ואם ההליכה היא הליכה רגילה, לא מהירה כלל, מותר ללכת בשבת בכל אופן.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Comment doit-on tremper l’ustensile?

Il faut veiller à ce que rien ne fasse séparation (H’atsitsa) entre l’ustensile et l’eau du Mikvé. Est considérée comme H’atsitsa (élément séparateur), toute chose qui s’interpose entre l’ustensile et l&rs......

לקריאת ההלכה

Lire les Téhilim ou tout autre texte du Mikra (le TANA’H) la nuit

Question: Est-il permis de lire les Téhilim ou des versets du TANAH’ (Torah, livres des prophètes et hagiographes) la nuit, ou y a-t-il un interdit selon la Kabbala? Peut-on autoriser lorsque cette lecture est faite pour la guérison d’un malade ou pour une femme sur ......

לקריאת ההלכה

Un Koumkoum électrique et des ustensiles jetables vis-à-vis de l’immersion dans le Mikvé

Question: Un Koumkoum électrique (bouilloire électrique), ainsi que des ustensiles à usage unique (jetables) sont-ils soumis à l’obligation d’être trempés? Réponse: Les Poskim (décisionnaires) débattent au sujet du Koumkoum......

לקריאת ההלכה

Consommer des boissons dans des établissements ou chez un particulier qui n’a pas trempé les ustensiles

Question: Est-il permis de consommer un café chez un particulier ou dans un établissement (par exemple le café « Expresso » que l’on sert sans lait dans les Cafés chez nous à Paris) si le propriétaire ne veille pas à tremper les uste......

לקריאת ההלכה


L’immersion des ustensiles

Tous nouveaux ustensiles achetés d’un non juif (comme par exemple la majorité des ustensiles fabriqués en dehors d’Israël) doivent être trempés dans un Mikvé avant d’être utilisés. Nous apprenons ce Din dans la Torah (Ba......

לקריאת ההלכה

Cuire et cuisiner pendant Yom Tov

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué que même si Yom Tov et Chabbat ont un statut identique vis-à-vis de l’interdiction de réaliser des travaux, et pour cette raison il est interdit de voyager en voiture pendant Yom Tov (car plusieurs interdi......

לקריאת ההלכה

Les ustensiles qui nécessitent d’être trempés

Dans la précédente Halacha, nous avons expliqué l’obligation de tremper dans un Mikvé, tout nouvel ustensile acheté chez un non juif, comme par exemple des ustensiles dont le fabriquant est un non juif. Ces ustensiles nécessitent une immersion dans le ......

לקריאת ההלכה

Manipuler le feu pendant Yom Tov – allumage et extinction

Nous avons expliqué que Yom Tov et Chabbat ont le même statut vis-à-vis de toutes les interdictions, excepté certains travaux liés à la préparation de la nourriture (« Oh’el Nefech ») qui sont permis pendant Yom Tov, comme l’int......

לקריאת ההלכה