הלכה ליום שישי כ"ו חשון תשפ"ד 10 בנובמבר 2023

ההלכה מוקדשת לזכות ולשמירת

כל חיילינו היקרים

שה' יתברך ישמור צאתם ובואם לשלום
יתן להם כח וגבורה, ויפלו כל אויבינו תחתיהם
וישובו לבתיהם, ששים ושמחים, בריאים ושלמים
וישמור ה' את כל השבויים, יתן להם רחמים, ולא יאונה להם כל רע
ושבו בנים לגבולם, במהרה אכי"ר

הוקדש על ידי

הלכה יומית

פרשת חיי שרה

זיווגו של אדם – מאמרו של הרה"ג רבי יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל

בסיום הפרשה הקודמת, לאחר סיפור מעשה העקדה, נאמר:

"וַיְהִי אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה, וַיֻּגַּד לְאַבְרָהָם לֵאמֹר, הִנֵּה יָלְדָה מִלְכָּה גַם הִוא בָּנִים לְנָחוֹר אָחִיךָ וכו', אֶת יִדְלָף וְאֵת בְּתוּאֵל, וּבְתוּאֵל יָלַד אֶת רִבְקָה". כלומר, כאשר חזר אברהם אבינו מעקדת יצחק, נודע לו שלנחור אחיו, נולד בן, הוא בתואל, ולבתואל נולדה בת, ושמה רבקה.

ומסבירים רבותינו במדרש (הובא בפירוש רש"י), שכששב אברהם אבינו מן העקדה בהר המוריה, היה מהרהר ואומר בלבו, אילו היה באמת מת בני יצחק, הרי היה הולך מן העולם בלא בנים, מפני שעדיין לא נשא אשה, אם כן, אולי היה עלי להשיא לו אשה מבנות ענר אשכול וממרא. בישר לו הקדוש ברוך הוא שנולדה רבקה בת זוגו. וזהו ביאור מה שנאמר "אַחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה", אחרי הרהורי הדברים שהיו על ידי העקדה.

והנה למדנו במסכת סוטה (ב.): "אֵין מְזַוְּוגִין לוֹ לְאָדָם אִשָּׁה, אֶלָּא לְפִי מַעֲשָׂיו". כלומר, הזיווג של כל אדם ואדם, נקבע על פי מעשיו, שאם הוא צדיק, יזכה בזיווג של צדקת. וממשיכים רבותינו ומקשים, שהרי "אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, אַרְבָּעִים יוֹם קוֹדֶם יְצִירַת הַוָּלָד, בַּת קוֹל יוֹצֵאת וְאוֹמֶרֶת, בַּת פְּלוֹנִי לִפְלוֹנִי", ואם כן, כיצד אנו אומרים שהזיווג תלוי במעשיו של האדם? והרי זו גזירת עליון עוד לפני שנולד האדם בכלל ובא לעולם!

ומסבירה הגמרא: "הָא בְּזוּג רִאשׁוֹן הָא בְּזוּג שֵׁנִי", ופשט הדברים, שבנשואים ראשונים, באמת הזיווג תלוי אך ורק בגזירה שנגזרת על כל אדם ואדם, אבל בנשואים שניים, "זיווג שני", אז הזיווג תלוי במעשיו של האדם.

אולם באמת שהרבה מרבותינו המפרשים מסבירים אחרת. הם מסבירים, שענין הנשואים בין איש לאשה, אינו רק חיבור בין שני בני אדם, שני גופים חיצוניים, אלא יש כאן ענין עמוק הרבה יותר, וכבר מאז יצירת האדם בבטן אמו, הוא נוצר יחד עם בת זוגו, כי הם בעצם שני חלקים מדבר אחד שלם. וכן מבואר באמת בזוהר הקדוש. לכן, אנו מוצאים שעוד לפני יצירת האדם בבטן אמו, כבר בת קול מכריזה מי מתאים למי, מי מהווה את ההשלמה לחלק השני שלו.

וממילא, כל מה שניתן לזווג שני אנשים על פי ההכרזה האלוקית הזו, הוא דוקא כאשר שניהם התנהגו באותו אופן שהיה מצופה מהם, האיש צדיק, והאשה צדקת, הם לא קילקלו את מעשיהם, ולכן הם ראויים להתאחד יחדיו ולהקים בית נאמן בישראל. אבל כאשר אחד הצדדים, קילקל את מעשיו, הוא בהחלט עלול להפסיד את הזיווג הראוי לו, שהרי לא יתכן שהצדקת תיפול בגורלו של אדם רשע, שנאמר "כִּי לֹא יָנוּחַ שֵׁבֶט הָרֶשַׁע עַל גּוֹרַל הַצַּדִּיקִים", וממילא הקדוש ברוך הוא מסבב את הדברים, כך שאותה אשה תיפול בגורלו של אדם אחר, הראוי לה.

וזו פירוש הדברים "זיווג ראשון וזיווג שני", זיווג ראשון, הוא הזיווג הראשוני, המתאים ביותר לאדם, על פי שורש נשמתו, ואילו זיווג שני, הוא זיווג שהותאם לאדם, כאשר מעשיו או מעשי הזיווג שלו לא היו טובים, ולכן יש לזווג לו אשה המתאימה לו כעת.

כעת נוכל להבין נקודה שיש לעמוד עליה:

אם אברהם התבשר על לידתה של רבקה, ונודע לו מן השמים שרבקה היא הזיווג המתאים לבנו יצחק, אם כן, מה הטעם לשלוח את אליעזר עבדו, ולומר לו להתעניין ולחפש זיווג לבנו? הרי יכול היה לשלוח תיכף ומיד את אליעזר, ולומר לו בפירוש, דע לך כי רבקה בת בתואל היא בת זוגו של בני יצחק, לך נא וקחנה לבני!

אלא שידע אברהם, שרבקה היא אמנם הזיווג הראוי ליצחק משורש נשמתו, והם ממש כמו נשמה אחת, אולם יצחק, זכה לקבל חינוך טוב מהוריו, ועלה ונתעלה למדרגתו הנשגבה, ואילו רבקה, שגדלה בין אנשים רשעים, בתואל ולבן, הרי קשה לצפות ממנה שתעמוד בתנאים כאלה בצדקותה, ויש לחשוש בהחלט שהיא אינה צדקת, ואינה מתאימה ליצחק. לכן ביקש אברהם מאליעזר, שילך לבדוק את הדברים, שאם רבקה עומדת בצדקותה למרות כל הסביבה, הרי שעדיין ראויה היא להיות בת זוגו של יצחק.

כאשר היה מרן זצ"ל בחור בן עשרים וארבע, חיפש שידוך, אך באותה התקופה לא היו כמעט בנות ספרדיות שהיו מעוניינות להקים בית עם אברך העוסק בתורה. מעשה היה שהוצעה לו הצעה של בת אחת, שהיתה בתו של אחד מגדולי הדור (שכבר נפטר אז), וכאשר הוגשה ההצעה בפני אחיה של אותה בת, השיבו: "יש לנו כבר חתן אחד אברך, מספיק חכם אחד לכל המשפחה"! וכך דחו את השידוך, כשאינם יודעים מה הם מפסידים.

באותה העת, היתה הרבנית, מרגלית יוסף עליה השלום, מחפשת גם היא שידוך. אביה היה מרבני העדה החלאבית אשר בירושלים, ואף היא היתה נערה מצויינת בכל שבח ותהילה. רבים מאד רצו להשתדך איתה, ובכללם בחורים עשירים ונכבדים, אך היא דחתה את כולם, באומרה "אני מחפשת בחור שישב ויעסוק בתורה, שיהיה תלמיד חכם"!

עד שהסתובבו הדברים, ועלה רבי אברהם פטאל אל הגאון רבי עזרא עטיה, ואל הגאון רבי יעקב עדס, (שהיו אף הם מחכמי חלאב), ובירר אצלם על מרן זצ"ל. רבי עזרא אמר לו: "אם לא קמה ישיבת פורת יוסף אלא כדי להוציא מתוכה את רבי עובדיה יוסף, דיינו"! ורבי יעקב עדס השיב לו: "לך ותחטוף אותו, כי אין כמותו! וכבר הוא גדול יותר ממנו! ואם תעשה את השידוך, הנה אני עצמי אגיע לשורר בשמחת השידוכים (אירוסין)".

וכך אמנם היה, נפגשו זה עם זו, וזכו להקים ביתם על אדני התורה בימים קשים, קיימו את התורה מעוני, וזכו לקיימה מעושר, ולרומם דור חדש, שבתוכו גם אלפי בנים ובנות, שכל חפצם, חשקם וגורלם, אך ורק בלימוד התורה ובקיום המצוות.

יהי רצון שנזכה לעשות רצונו של ה' יתברך כרצונו, ונזכה להוושע במהרה בתשועת עולמים.

שבת שלום!

8 ההלכות הפופולריות

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה בכל שמונת ימי החנוכה, שיחלו מיום חמישי, ליל יום שישי, שבשבוע הבא, מצוה להדליק נר חנוכה. והספרדים נוהגים שמדליקים מנורת חנוכה אחת בכל בית. ואילו האשכנזים נוהגים שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכה לעצמו. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

בענין פדיון הכפרות, כבר ביארנו בשנים קודמות שניתן לעשות כפרות על ידי מעות (כסף), ונוהגים שלוקחים שטר (כמו שטר של עשרים או של חמישים שקלים) מעל ראש המתכפר או המתכפרת, ואומרים "זו חליפתך זו תמורתך זו כפרתך, אלו המעות ילכו לצדקה ותכנס (ותכנסי) אתה (את) לחיים טובים ולשלום". (כמו שמודפס במחזורי......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה


שניים מקרא ואחד תרגום

"כל ישראל ערבים זה בזה" (סנהדרין כז:), ואם כך בכל עת, על אחת כמה וכמה, כאשר כל יושבי הארץ שרויים בצרה גדולה, וכמה אלפי משפחות בלחץ גדול, וחיילים צעירים לימים מחרפים נפשם בשדות הקרב, על כל אחד ואחד, אנשים ונשים, מוטלת חובה, לעורר את עצמו לרגש הנכון, להיות שותף בצער הציבור, ולהתפלל לה' ב......

לקריאת ההלכה

פרטי דינים בהלכות שניים מקרא ואחד תרגום

לרגל המצב הבטחוני, ומידת הדין המתוחה, נזכיר מה שלמדנו ממרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שבמצבים הרבה פחות חמורים, תיקן לומר "אבינו מלכנו" לאחר תפילת שחרית ומנחה, כפי שנוהגים בעשרת ימי תשובה, כי גדול כוחה של תפלה זו, וסגולתה רבה להושיע. איך נוכל להתנהל בשלוה כאשר שומעים אנו תיאורים מזע......

לקריאת ההלכה

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

לקריאת ההלכה

השומע קול רעם בלילה

שתי שאלות: השומע קול רעם מתוך שינה, האם רשאי לברך על הרעם, בלי נטילת ידיים? והאם יש לברך על הברקים בכל פעם, או רק פעם אחת ביום? בהלכות הקודמות ביארנו, שאדם הרואה ברקים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ה......

לקריאת ההלכה