Halacha for יום ראשון ט"ו טבת תשפ"ב 19 בDecember 2021

Reciting the “Al Netilat Yadayim” Blessing After Drying One’s Hands

Question: Many people customarily wash their hands and then recite the “Al Netilat Yadayim” blessing as they are drying their hands. Is this custom halachically sound?

Answer: The Gemara (Pesachim 7b) teaches us a great rule which is that one must recite the blessing on a given Mitzvah before performing that Mitzvah, besides for the Mitzvah of the immersion of a convert. For instance, before eating Matzah, one recites the blessing of “Al Achilat Matzah” and before immersing new vessels into the Mikveh, one recites the blessing of “Al Tevilat Kelim.” The only exception to this rule is when a non-Jew converts to Judaism and cannot recite a blessing before he immerses in the Mikveh, for he cannot exclaim, “Asher Kideshanu Be’Mitzvotav Ve’Tzivanu” (“Who has sanctified us with his Mitzvot and commanded us) since no new sanctity rests upon him yet. Our Sages therefore enacted that the convert recite this blessing after he has immersed in the Mikveh and become a Jew.

Nevertheless, regarding all other Mitzvot without exception (besides for continuing Mitzvot), one must recite the blessing on the Mitzvah before performing the Mitzvah. If one recites a blessing after performing any given Mitzvah, this is considered a blessing in vain. In such a case, according to the Rambam, one transgresses the negative Torah commandment of “Do not utter the name of Hashem, your G-d, in vain.”

It would seem that one must likewise recite the “Al Netilat Yadayim” blessing before performing the Mitzvah of washing one’s hands.

There are, nonetheless, several different opinions about when to recite the “Al Netilat Yadayim” blessing. According to Rabbeinu Chananel, the Or Zarua, and other Rishonim, one should recite this blessing immediately prior to beginning the hand-washing in order to recite the blessing before performing the Mitzvah. We do not customarily follow this opinion, however.

On the other hand, other Rishonim (quoted by the Or Zarua, Chapter 79) are of the opinion that the “Al Netilat Yadayim” blessing need not be recited before the hand-washing, for there are times when one’s hands are unclean. Thus, our Sages never enacted that one must recite the blessing before washing one’s hands and one may recite the blessing even after washing one’s hands. The Halacha does not follow this opinion either.

The intermediate opinion is that of the Tosafot and many other Poskim who rule that one should recite this blessing after washing one’s hands, when one’s hands are clean, but before drying one’s hands. The reason for this is because drying one’s hands is also part of the Mitzvah, for one must dry his hands before eating. Thus, one will have recited the blessing when his hands are clean but while one is still in the middle of performing the Mitzvah.

The custom among the Jewish nation is in accordance with this last opinion, i.e. to recite the blessing after washing one’s hands but before drying them. According to Maran Ha’Shulchan Aruch (Chapter 158, Section 1), if one recites the blessing after one has dried his hands, this is a blessing in vain. Indeed, the Rambam and most Rishonim maintain that if one forgets to recite the blessing before drying one’s hands, one may not recite it after drying them, for doing so would entail reciting a blessing in vain.

Summary: One should recite the “Al Netilat Yadayim” blessing after washing one’s hands but before drying them. If one did not recite the blessing and has already dried one’s hands, one should not recite the blessing at all. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l rules likewise in his Halichot Olam (Volume 1, page 317).

Ask the Rabbi


8 Halachot Most Popular

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

Read Halacha

משנכנס אב ממעטין בשמחה – שנת תשפ"ב

ביום שישי הבא עלינו לטובה, יחול ראש חודש מנחם אב. ובשבוע הבא ביום שבת, יחול יום תשעה באב, ומאחר ואין להתענות בשבת (מלבד ביום הכיפורים), לכן התענית נדחית ליום ראשון (ממוצאי שבת הבאה), עשירי באב. הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו. משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנה......

Read Halacha

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשפ"ב), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

Read Halacha

"שבעה עשר בתמוז"

היום הוא יום תענית "שבעה עשר בתמוז". שבעה עשר בתמוז חל אתמול, בשבת, ומחמת קדושת השבת התענית נדחית להיום. תענית שבעה עשר בתמוז נאמר בספר זכריה (פרק ח פסוק יט) "כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי, יִהְיֶה לְבֵית יְהו......

Read Halacha


שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

Read Halacha

דין סעודה מפסקת בשבת

בכל שנה, בערב תשעה באב, אסרו חכמים לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת, (היא הסעודה שאוכלים לפני תחילת הצום, אחרי חצות היום). וכן אסרו לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת. וישנם כמה פרטי דינים בזה. אולם בשנה זו (תשפ"ב) שתענית תשעה באב תחול ביום ראשון, נמצא ש"ערב תשעה באב" חל ביום השבת,......

Read Halacha

דינים השייכים ליום תשעה באב

תשעה באב אסור בחמישה דברים. אכילה ושתיה, רחיצה, וסיכה (סיכה פירושה לסוך את הגוף בשמן, או למרוח קרם גוף וכדומה), נעילת מנעלי עור, ותשמיש המיטה. וכן אסרו חכמים ללמוד תורה ביום תשעה באב, לפי שדברי תורה משמחים את הלב. ואין לעסוק אלא בספר איוב, ובנבואות החורבן שבספר ירמיה, וכן במדרשים השייכים לחורבן, ובה......

Read Halacha

דין תספורת בימי בין המצרים – שנת תשפ"ב

מנהג איסור תספורת מרוב תוקף האבלות בימי בין המצרים, נהגו האשכנזים שלא להסתפר ולהתגלח, מיום שבעה עשר בתמוז ועד יום עשירי באב. אולם הספרדים ובני עדות המזרח לא נהגו להחמיר בזה, אלא מנהגינו כעיקר תקנת רבותינו התנאים, שגזרו אחר חורבן בית המקדש, שבשבוע שחל בו תשעה באב אסור מלספר ולכבס, וכן פסקו הרמב&q......

Read Halacha