הלכה ליום רביעי י"ג סיון תשס"ז 30 במאי 2007              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

מרים בת ריקה ע"ה

הוקדש על ידי

נכדה יעקב

תאריך ההלכה: י"ג סיון תשס"ז 30 במאי 2007

קטגוריה: ברכות


דין נטילת ידים על דבר שטיבולו במשקה

בגמרא במסכת פסחים [דף קטו] אמר רבי אליעזר אמר רבי אושעיא כל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילת  ידיים. כלומר, הבא לאכול איזה דבר, כגון ירק, המטובל, כגון שהוא רטוב ממים שעליו ולא נתנגב, חייב ליטול את ידיו קודם אכילה זו כדין נטילת ידיים לסעודה עם פת לחם. ונטילה זו היא מתקנת חכמים.

ונחלקו רבותינו הראשונים אם גם בזמן הזה אנו מחוייבים בנטילה זו, [הואיל ועיקר טעם התקנה אינו שייך אלא בזמן שהיה בית המקדש קיים והיו נוהגים דיני טומאה וטהרה במאכלים, מה שאין כן בזמן הזה שכולנו טמאי מתים, ואין לנו אפר פרה אדומה בכדי שנוכל להטהר מטומאתינו,וכמו שעוד נבאר בעזרת ה'] אך להלכה הסכמת הפוסקים שאף בזמן הזה אנו מחויבים בנטילה זו כדי שכאשר יבנה בית המקדש במהרה בימינו, יהיו הכל רגילים לאכול בטהרה.

ומרן הבית יוסף, אחר שהביא מחלוקת הפוסקים בעניין זה, סיים, שמכל מקום לעניין ברכת על נטילת ידיים אחרי נטילה זו, יש לחוש לדברי הסוברים שאין נטילה זו מן הדין בזמן הזה,ולכן אין לברך על נטילה זו, שהרי כלל גדול בידינו, "ספק ברכות להקל". וכן אנו נוהגים בליל פסח, שקודם אכילת הכרפס המטובל במי מלח, אנו נוטלים ידינו בלא ברכה. ונטילה זו היא חובה מן הדין, וצריך כל אדם להזהר בדין זה, והמיקל שלא ליטול ידיו קודם שבא לאכול דבר שטיבולו במשקה, אין לו על מה שיסמוך.

אין האוכל דבר שטיבולו במשקה חייב בנטילת ידיים, אלא כשהמאכל מטובל באחד משבעה משקין ‏[משקאות] המכשירים את המאכל לקבל טומאה, וכמו שעוד נבאר,ואלו הן: יין דבש שמן חלב טל דם מים. וראשי תיבות שלהם וסימן לזוכרם: י"ד שח"ט ד"ם. ואף על פי שבזמנינו לא נוהגים רוב דיני טומאה וטהרה מאז שחרב בית המקדש בעוונותינו, מכל מקום נשארה תקנת רבותינו בטבילה זו, בכדי שכאשר יבנה בית המקדש במהרה בימינו, יהיו כולם רגילים לאכול בטהרה. [ועוד נבאר עניין זה בעזרת ה'.]

ומכאן יש להזהיר את האוכלים פירות או ירקות, וקודם האכילה שוטפים אותם במים כדי לנקותם, שצריכים ליטול ידיהם קודם אכילת אותם פירות או ירקות. אבל אם כבר התייבש המשקה שעל גבי המאכל אין צריך נטילת ידיים קודם אכילתו ואפילו אם נשארה על גבי המאכל קצת לחלוחית, כל שאין בה כשיעור טופח על מנת להטפיח, [כלומר, שכאשר נוגע בידו בלחלוחית ונרטבת ידו וחוזר ונוגע במקום אחר ונרטב אותו מקום.וזהו "טופח" כלומר נוגע פעם אחת, "על מנת להטפיח" שכשיגע שוב במקום אחר יהיו די מים על ידו בכדי להרטיב גם את אותו מקום.] אין צריך נטילה, אבל אם נשאר עליו משקה בשיעור זה, חייב בנטילת ידיים.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

מה מברכים על עוגייה טבולה רטובה בקפה? ט"ו טבת תשע"ח / 2 בינואר 2018

בורא מיני מזונות.