שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ט"ו אדר ב תשפ"ד / 25 במרץ 2024

הגאון רבי שלמה קלוגר. הוא חולק על הנודע ביהודה מן הטעם, של אין מעבירין על המצוות, וענין זה אינו מוסכם, כי לדעת המשנה ברורה ועוד הרבה פוסקים, מה שהוא נמצא בבית הכנסת והמגילה שם, אין זה נחשב לאין מעבירין על המצוות, ועוד שיש אומרים שכאשר תדיר לפניך כן מעבירין על המצוות, ועוד יש טעמים בזה, ומכל מקום כתבנו שמהיות טוב יניח את המגילה בחוץ.

השאלה נשאלת בתגובה להלכה:


מתנות לאביונים - מגילת אסתר וברכת הלבנה

במוצאי השבת הקרובה, יהיה עלינו לקרוא מגילת אסתר, ובמקום שרוב הקהל לא בירכו ברכת הלבנה, צריך להקדים את ברכת הלבנה למקרא מגילה, לכן, לאחר שיאמרו חצי קדיש שאחרי תפילת העמידה, יאמרו שובה ה' עד מתי וכו', ויהי נועם וכו', יושב בסתר וכו', עד ואתה קדוש. ואז יצאו מבית הכנסת לברך ברכת הלבנה, וכשיחזרו יברכו "בורא מאורי האש" על האש, ואז יקראו המגילה כפי שעושים בכל שנה. ונכון שהשליח ציבור יניח את המגילה שלו מחוץ לבית הכנסת, עד לאחר ברכת הלבנה, שאז יכנס איתה לבית הכנסת. והסכים לפסק זה הגאון מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א. (נודע ביהודה קמא (או"ח סימן מא). ומה שכתבנו שיניח המגילה בחוץ, עיין שנות חיים סי' קלא). 

- - - - - - - - - - -

הזכרנו באופן כללי את מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים, והוא חיוב על כל איש ואשה.

מה צריך לתת?
מצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאים לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים.

כמה צריך לתת?
ירא שמים יתן מתנות לאביונים בעין יפה ובסבר פנים יפות, והנה שכרו ופעולתו לפניו. וכמה הוא חיוב מתנות לאביונים?, הנה מעיקר הדין אין קצבה במעות פורים, כי מן הדין די בנתינת פרוטה, שהוא סכום הקטן שיש בכל מקום (וכגון בארץ ישראל מטבע של חצי שקל וכדומה), ומכל מקום כאמור, עדיף להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודת פורים ובמשלוח מנות. ועל כל פנים נכון שלא יפחות מסכום שיוכל האביון לעשות ממנו סעודת פורים.

החילוק בין משלוח מנות למתנות לאביונים
ביארנו שיש לתת את המשלוח מנות, באופן שהמקבל ידע ממי קיבל את המנות, והנותן ידע למי נותן. וזאת משום שטעם המצוה של משלוח מנות, הוא בכדי להרבות אהבה ואחוה בין בני אדם. אולם לענין מתנות לאביונים אין הדין כן, אלא רשאי לתת את המתנות באופן שהאביון לא ידע ממי קיבל, וכן הנותן לא ידע למי נותן.

וכן במשלוח מנות, יש לתת מנות ממש, כלומר, דברי מאכל ומשקה, מה שאין כן במתנות לאביונים, שיכול לתת לאביונים מעות, שיוכל לקנות מהם את צרכי הסעודה.

חשיבות מתנות לאביונים
וכתב הרמב"ם (הלכות מגילה פרק ב), חייב אדם לשלוח לחברו שתי מנות בשר, או שני מיני תבשיל, או שני מיני אוכלים (מאכלים), שנאמר: ומשלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד, וכל המרבה לשלוח לרעים הרי זה משובח. וחייב לחלק לעניים מעות או מיני אכלים ביום הפורים, לא פחות משני עניים, שנותן לכל אחד מתנה אחת, שנאמר: ומתנות לאביונים. ומוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים יותר מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לחברים, שאין שמחה גדולה מפוארה יותר מלשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים הללו, הרי הוא דומה לשכינה, שנאמר: "להחיות רוח שפלים ולהחיות נפש נדכאים".

נתינה לגבאי צדקה
הנותן מעות לגבאי צדקה, שהוא מחלקם לעניים בו ביום, יוצא ידי חובת מתנות לאביונים, ששלוחו של אדם כמותו. וכן נוהגים רבים כיום, שהם נותנים לגבאי נאמן את כספי המתנות לאביונים, והוא שלוחם לתת את כספי המתנות לעניים ביום הפורים. ועדיף לנהוג כן ממה שיתן בעצמו את המעות, לאביונים כאלה אשר אינו יכול לדעת בודאות אם הם ראויים למתנות אלו.

וכבר הזהרנו בעבר על הצורך לשים לב שגבאי הצדקה הם אנשים יראי שמים, ולא לסמוך בעיניים עצומות על ועדי הצדקה למיניהם.

כרטיס אשראי – אחריות אדם על אשתו
אדם שלא יכול לתת בעצמו מתנות לאביונים, בכל זאת הוא מחוייב לתת מתנות לאביונים. ובזמנינו שישנה אפשרות לתרום בצורה טלפונית על ידי כרטיס אשראי, יוצאים בזה ידי חובת המצוה. כן הורה מורינו הגאון הראש"ל רבי יצחק יוסף שליט"א.

אדם הנשוי לאשה, עליו לדאוג לה, (וכן ידאג לבניו ובנותיו הגדולים), שתוכל גם היא לקיים מצוות מתנות לאביונים, כי לפעמים מרוב טרדות ההכנות לפורים, שוכחת האשה לשים לב לקיום המצוה, ואם בעלה לא יהיה אחראי לתת גם עבורה בשליחותה מעות "מתנות לאביונים", היא עלולה להפסיד את קיום המצוה.

נמצא במקום שאין לו שום אפשרות לתת מתנות לאביונים
מי שנמצא במקום שאין לו שום אפשרות לתת מתנות לאביונים, מפני שאין שם אביונים כיוצא בזה, יפריש מתנות לאביונים, ויתן אותם לאביונים לאחר הפורים.


צפייה