שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"ט אייר תשפ"ב / 20 במאי 2022

הבעיה שיש מלמעלה רשת ברזל, ולכן טוב להחמיר שלא לעשות שם סוכה, ובמקום צורך, אפשר להקל. וכן השיב לי מרן זצ"ל.

השאלה נשאלת בתגובה להלכה:


שאלה: סוכה הנעשית מדפנות בד הצמודות למעקה המרפסת, האם היא כשירה?

תשובה: אם עשו לסוכה דפנות, על ידי נעיצת קנים רצופים בזה אחר זה, ובין קנה לקנה אין מרחק של יותר משלושה טפחים (שהם כעשרים ושלושה סנטימטר), הדין הוא שהסוכה כשירה.
 
דין "לבוד"
וטעם ההיתר, הוא משום שכל שהמרחק בין קנה לקנה, הוא פחות משלושה טפחים, נחשב הדבר "לבוד", כלומר, שרואים כאילו הקנים צמודים זה לזה, ואין ביניהם הפסק, וממילא הדופן שלפנינו כשירה. ודין זה נכון להלכה, בין אם הקנים מונחים במאונך, כלומר לאורך הדופן, ובין שהקנים מונחים במאוזן, דהיינו לרוחבה. שלעולם, אם אין בין קנה לקנה מרחק של יותר משלשה טפחים, הדופן כשירה.
 
דין מעקה של מרפסת
לאור האמור, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א: מרפסת שהיא סגורה משלוש צידיה, על ידי עמודים של ברזל, כגון מעקה, ואין בין עמוד לחברו מרחק רב משלושה טפחים, וסיכך על המרפסת כדת, הסוכה כשירה. וזאת כמובן בתנאי, שהמרפסת עומדת תחת כיפת השמים, ואין מעליה מרפסת אחרת.
 
מרפסת שהוסיפו סדינים בצידיה
ומובן, שאפילו אם פרס סדינים או יריעות מלמעלה למטה סמוך למעקה, כדי לעשות דופן סגורה, הסוכה כשירה. ואף על פי שביארנו כבר, שסוכה שנעשית על ידי דפנות מבד וכדומה היא פסולה. זהו דוקא, כאשר הסדינים הם דפנות הסוכה היחידות, אבל בנדונינו, דפנות הסוכה הם עמודי הברזל הסמוכים זה לזה, והסדינים אינם מעלים ואינם מורידים כלום.
 
הגובה, שצריך שיהיה למעקה המרפסת
אולם עדיין עלינו לבאר, האם ניתן לסמוך על מעקה המרפסת בתור דפנות, שהרי המעקה אינו גבוה כל כך?
 
ובאמת שמבואר במשנה בתחילת מסכת סוכה, שסוכה שאין בגובהה לפחות עשרה טפחים (שהם כשמונים סנטימטר), פסולה. ונמצינו למדים, שגובה הדפנות המינימלי, הוא כשמונים סנטימטר, ובפחות משיעור זה, הסוכה פסולה.
 
לכן גם במרפסת, צריך שיהיו עמודי הברזל גבוהים לכל הפחות שמונים סנטימטר. ואם יש בהם שיעור זה, הרי הסוכה כשירה. וכתב הגאון רבי אברהם חיים נאה זצ"ל, שיש להוסיף עוד סנטימטר אחד על השמונים, בכדי שלא יהיה השיעור מצומצם כל כך. וכן הסכים מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, וכתב שמהיות טוב וממידת חסידות, טוב להגביה את דפנות הסוכה למטר אחד, משום שיש סוברים ששיעור טפח הוא גדול משמונה סנטימטר, וכן מנהג כמה מבני עדות האשכנזים, וכן היא דעת הגאון חזון איש. אבל העיקר להלכה שדי בשמונים ואחד סנטימטר. (ואורך ורוחב הסוכה, צריך שיהיה לכל הפחות שבעה טפחים על שבעה טפחים, שהם לפי החשבון כחמישים וששה סנטימטר, וכפי שכתבנו שיש להוסיף עוד סנטימטר אחד, ויצא שיעור הסוכה כחמישים ושבעה סנטימטר לארכה, וכחמישים ושבעה סנטימטר לרחבה, לכל הפחות. ולדעת הגאון חזון איש, שיעור הסוכה הוא שבעים סנטימטר לארכה ולרחבה).


צפייה