דבר תורה ליום שלישי א' ניסן תשע"ד 1 באפריל 2014

פרשת השבוע - פרשת מצורע

נאמר בפרשה: "כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם". ומצות צרעת הבתים היא אחת המצוות אשר איננה נוהגת בזמנינו, לפי שחסר לנו בית המקדש, ואי אפשר להקריב קורבנות, וגם אין לנו כהן שבאמירתו נטהר או נטמא.

רש"י ז"ל על הפסוק כתב, "בשורה היא לעם ישראל שיבואו עליהם נגע צרעת לבית, לפי שהנגעים באים על הבית בגלל מטמוניות (אוצרות כסף וזהב) שהטמינו הכנענים כששמעו שבני ישראל מגיעים לארץ ישראל, ולא רצו שיקחו להם שלל את כספם, לכן הטמינום בקירות הבית. וכך, על ידי הנגעים ידעו ישראל שצריכים להחריב את קירות הבית, והיו מוצאים את כספם של הכנענים ומתעשרים.

ובזהר הקדוש הביא את דברי רש"י שמקורם בתורת כהנים, שדרשו כן ממה שנאמר "ונתתי" נגע צרעת, שהוא לשון מתנה לעם ישראל.

ושאלו בזהר הקדוש, שאם אמת הוא שכל טעם נגע הצרעת הוא בכדי שימצאו ישראל את כספם של כנען, אם כן, מדוע אסור אחר כך לבנות את הבית שוב מהאבנים והעפר שהיה בו קודם לכן, והלא כבר נתקימה תכלית המצוה במציאת הממון.

והסבירו בזהר הקדוש טעם אחר למצות צרעת, שגם הוא לטובת ישראל, כי הכנענים כשהיו בונים את בתיהם, היו מזכירים שם עבודת כוכבים שלהם בבנית ביתם, ולכן היתה שורה עליו רוח טומאה, ורצה הקדוש ברוך לזכות את ישראל שלא ידורו במדור טומאה, שהרי כל תכלית הבאתם לארץ היה בכדי שישכנו במקום קדוש, לכן ציום להרוס את הבתים שנפגעו בנגע צרעת, להעביר גילולים מן הארץ. ובכך זכו ישראל לדור במקום קדוש לגמרי.

ומכאן המשיך הזהר הקדוש ואמר, כי על כן כל הבונה לו בית חדש, צריך שיזכיר בפיו שבונה את ביתו כדי שיהיה ראוי וטוב לעבודת ה', ואז תחול על הבית רוח קדושה מאת ה' יתברך. וזהו שנאמר "ופקדת נוך" (איוב ה), שפירושו, תאמר על נוך, הוא ביתך, שהוא לשם ה', ועל ידי כן תחול על הבית רוח קדושה וטהרה.

וכן נהגו בבנית המשכן, שעל כל מה שהיו עושים היו אומרים, זה לשם ה', זה למשכן, זה למקדש, זה לפרוכת, שעל ידי כן תשרה רוח קדושה על בית ה'. ובכך הופכים דברים גשמיים לדברים שבקדושה ממדרגה ראשונה.

וכן בכל דבר ודבר, כשקונה אדם בית, יאמר שעושה כן לשם שמים (אף שכוונתו גם כן לצורך עצמו), שתשרה רוח קדושה על ביתו, וכשקונה איזה דבר לכבוד שבת יאמר, זה לכבוד שבת, וכן על זה הדרך ינהג בכל הדברים. ועל ידי כן יוכל להפוך אבנים גשמיות לאבני קודש. וגם מטעם זה אנו נוהגים, שכשנכנס אדם לבית חדש, עושה חנוכת הבית, שמביא שם כמה אנשים (מנין, כי על מנין שורה השכינה), ומדברים בינהם בדברי תורה, ויש לזה חשיבות גדולה, (כמו שנבאר בעזרת ה' בהזדמנות בהלכה יומית).

שבת שלום.