דבר תורה ליום שני כ"ז אב תשס"ט 17 באוגוסט 2009

פרשת השבוע - פרשת שופטים

נאמר בפרשה: "ויספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב אל ביתו (ולא יצא למלחמה) ולא ימס את לבב אחיו כלבבו".

רבותינו בגמרא במסכת סוטה דף מג. הביאו כמה פירושים מיהו אותו "הירא ורך הלבב", רבי עקיבא אומר, זהו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה לראות חרבות ולראות הרוגים. כלומר, אדם חלש אופי, שאינו מסוגל לעמוד בקשיי המלחמה הטבעיים. רבי יוסי הגלילי אומר, זהו הירא מעבירות שבידו. שאם עשה עבירה ואינו נקי ממנה, יש חשש שבצאתו למלחמה יפגע חלילה ובחטאו יומת, ולכן אומרים לו שישוב לביתו. אולם בכדי שלא לפגוע בו, שהכל ידעו שיש עבירה בידו, לא אמרה התורה "מי האיש שיש עבירה בידו", אלא הסבירה הדבר באופן עקיף "מי האיש הירא ורך הלבב". ועוד, שאף שהירא הוא זה שמתיירא מעבירות שבידו, מכל מקום הוסיפה עוד התורה, מי האיש שנשא אשה ונטע כרם וכו', שכל אלו אינם יוצאים למלחמה, ועל כן לא ידעו כולם מאיזו סיבה הוא אינו מתגייס למלחמה.

הנה אנו רואים, כמה התורה חסה על כבודו של האדם, שאפילו זה שיש עבירה בידו, מכל מקום לא חפץ ה' יתברך לביישו בפני כולם, שידעו שהוא בעל עבירה, ואף על פי שזו "הדייסה שהוא בישל", מכל מקום תורתינו הקדושה יש בה עומק גדול של מוסריות, וחכמה אלקית מצוחצחת, אשר מגמתה, לצרף את הבריות, ולתת לעם ישראל להבין מהו כבוד הבריות.

ומכאן אנו למדים עוד, שבשביל ענין גדול זה של שמירה על כבודו של אחד מישראל, התורה מסכימה שיצאו פחות אנשים למלחמה, ובכך יתמעט כחו של עם ישראל, וכל זאת בכדי שלא תגרם בושה למי מישראל, אף שהוא בעל עבירה, "כי אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט", והקדוש ברוך הוא הנלחם להם לישראל, ועל כן ניתן לוותר על אלו החיילים המתיראים מעוונותיהם. ועדיף שיצאו למלחמה אך ורק חיילים שהם זכים ונקיים מן החטא, ממה שיצאו רבים שהם בעלי עבירות.

ומספרים, שפעם ערכו המשכילים במזרח אירופה "הצגה" אשר מטרתה היתה לזלזל בשומרי התורה ובתורה. ובכך, ערכו מצג שוא, כיצד מכריזים בפני העם לפני המלחמה "מי האיש הירא ורך הלבב", וכאן ירדו ששים אחוזים מהחיילים מהבמה, לאחר מכן הכריזו "מי האיש אשר נשא אשה" וכו', ואז ירדו מהבמה עוד עשרה אחוזים מחיילי ישראל. וכן על זה הדרך, עד שלבסוף, לא נותרו על הבמה אלא כמה חיילים מבוגרים בעלי זקנים, אשר אינם מתאימים כל כך לקרב ולמלחמה. ואז פרץ הקהל בצחוק, ונגרם זלזול גדול לתורתינו הקדושה.

כאשר סיפרו על כך להגאון רבי חיים סולוביצ'יק, רבה של העיר בריסק, נענה ואמר, אמנם הם צודקים! יתכן שכך אכן יקרה! רק חבל שלא הואילו מפיקי ההצגה להראות את המשך הסיפור, כי ללא ספק מי שניצח בקרב, היו אלו החיילים הצדיקים אשר מאת ה' מן השמיים נשלחו לקרב למלחמת המצווה.

שבת שלום!

ערוך לפי מאמר הרה"ג דוד שאלתיאל שליט"א.