דבר תורה ליום רביעי ט"ז תמוז תשס"ט 8 ביולי 2009

פרשת השבוע - פרשת פנחס

נאמר בפרשה: "ויסמך את ידו עליו ויצוהו כאשר דבר ה' ביד משה".

במדרש אמרו על משה רבינו, "טוב עין הוא יבורך", שהרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, "וסמכת את ידך מעליו", ומה עשה משה? "ויסמוך את ידיו עליו ויצוהו", שם את שתי ידיו עליו וברך אותו, לקיים את מה שנאמר,  טוב עין הוא יבורך.

ועלינו לבאר מהו עומק הענין בסמיכת הידיים על ראשו של יהושע, וכמו כן אנו יודעים שכל אחד נסמך על ידי רבו בסמיכת הידיים על ראשו, וכן בברכת כהנים, נאמר "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם", ומרן בשלחן ערוך פוסק זאת להלכה. וכותב עוד שלא יסתכלו בהם, ומוסיף הרמ"א, שבשעת ברכת הכהנים אין להסתכל על הכהנים, וכל זה צריך בירור והבנה.

הרמב"ם כותב וזו לשונו, אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין או בית דין של שלשה, צריך שיהיה אחד מהם סמוך מפי הסמוך. כלומר שיהיה נסמך להוראה מאחד שגם הוא נסמך להוראה. עד למשה רבינו. וכן שבעים זקנים משה רבינו סמכם, "ושרתה עליהם שכינה", ואותם הזקנים סמכו לאחרים. ואחרים לאחרים. נמצא שהסמוכים הם סמוכים איש מפי איש עד למשה רבינו עליו השלום.

ויש להבין. מדוע מוסיף הרמב"ם "ושרתה עליהם שכינה". מה הקשר בין השראת השכינה לדיני הסמיכה של הדיינים בבית הדין?
(בדרך אגב נזכיר שבימינו בטלה הסמיכה, ואין בזמנינו מי שהוא מוסמך איש מפי איש עד משה רבינו עליו השלום).

הרמב"ם מגלה לנו כאן דבר נכבד. כי משה רבינו בעת שסמך את יהושע, לא היה ענין הסמיכה רק נתינת רשות לדון ולהורות, אלא יותר מכך, משה רבינו נתן ליהושע את השראת השכינה ששרתה עליו כדי שיוכל להורות נכון. וכן הזקנים, וכן הסמוכים כולם, שורה עליהם שכינה, שיורו כדת מה לעשות.

ובזה מבואר גם ענין האיסור להסתכל בידי הכהנים בזמן נשיאת כפיים, כי על ידי נשיאת הכפיים שלהם, הם משרים השכינה בבחינה מסויימת על ישראל, ולכן, מחמת כבוד השכינה, לא נכון להסתכל בידיהם של הכהנים בזמן נשיאת כפיים.

וזהו גם כן סוד הענין של שימוש תלמידי חכמים. כמו שאמרו רבותינו "מי שקרא (למד) ולא שימש, דומה כמי שנעלמו ממנו סתרי תורה". וגדול שימושה יותר מלימודה. כי על ידי שימוש תלמידי חכמים ולימוד ההנגה הנכונה על ידי מעשיהם, נכנסת בו כביכול הנשמה שבתורה, שהיא החיים הטמונים בחכמת התורה, כעין השראת השכינה בסמיכת חכמים.

ולכן משה רבינו נהג טובת עין במה שסמך את שתי ידיו על ראשו של יהושע, כי בהשראת ידיו האציל מהשכינה ששרתה עליו על הנסמך, הוא יהושע, והעמידו להנהיג את ישראל על צד היותר טוב, וכן עשה יהושע עד סוף כל הדורות, להעמיד לנו תלמידי חכמים אמיתיים, שמתוך לימוד התורה מפיהם, ושימוש ההנהגה הנכונה על ידם, אנו זוכים לאור באור החיים, אורה של תורה, בהשראת השכינה.

שבת שלום.