דבר תורה ליום שלישי ט"ז שבט תשס"ט 10 בפברואר 2009

פרשת השבוע - פרשת יתרו

נאמר בפרשתינו: "ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערותך עליו". והיינו, שאין לעלות למזבח במדרגות, ופירושים רבים נאמרו בביאור איסור זה. ובפירוש כלי יקר כתב, שטעם איסור זה, הוא לפי שהעלייה במעלות היא דרך גאווה, והמזבח כולו ענווה, ועל כן אין לעלות אליו במעלות. עיין בפירושו.

רבותינו במדרש תנחומא אמרו, הרי דברים קל וחומר, ומה אבנים שאין בהם דעת, לא לטובה ולא לרעה, מכל מקום מפני קדושתם הזהירך הכתוב שלא לנהוג בהם מנהג בזיון, חבירך שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם על אחת כמה וכמה שלא תנהג בו מנהג בזיון.

מפליא הדבר כמה התורה הקדושה דורשת מהאדם שלימות יתירה, שהרי לעשות לזולת דבר רע ומזיק, זהו איסור ממש ופשוט הדבר שאסור לעשות כן. ולא די לה לתורה בכך, אלא דורשת מהאדם שיתנהג עם השני בדרך טובה, בדרך של כבוד ויחס טוב על הצד הטוב ביותר. עד כדי כך שאמרו רבותינו, שבשעת הדין שנדון בו כל אדם אחר אריכות ימים ושנים, נשאל בבית דין של מעלה, המלכת את קונך עליך שחרית וערבית? המלכת את חבירך עליך בנחת רוח? משמע שהאדם חייב להמליך את חבירו ולתת לו יחס מכובד והגון הרבה יותר ממה שראוי לו על פי שורת הדין. ובגמרא במסכת מגילה (כח.) שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה, בזכות מה הארכת ימים? אמר להם מימי לא נתכבדתי בקלון חבירי. ומסבירה הגמרא איזהו מתכבד בקלון חבירו? כגון אותו מעשה שהיה ברב הונא, שהיה נושא בידיו כלי כבד, בא רב חנא בר חנילאי ליטול את הכלי מידיו של רב הונא לסייע לו, אמר לו רב הונא, אם רגיל אתה כשאתה בעירך לישא כלי כגון זה (שאין בכך פגיעה במעמדך), הריני מאפשר לך לסייע לי, ואם לאו, אין אני רוצה בטובתך, שנמצא אני מתכבד בקלונך. נמצא שאף שרב חנא רצה לסייע בידיו של גאון הדור רב הונא לסחוב את הכלי במקומו, לא הסכים לכך רב הונא, אלא אם רב חנא רגיל בכך ואין בזה פגיעה בכבודו, אבל אם אין הוא רגיל בכך והוא רוצה לעשות כן אך ורק מפני שרצונו לסייע לרב הונא, אבל סוף סוף הוא מתבזה בכך, לא חפץ רב הונא בעזרה כזו, שאם כן נמצא שהוא מתכבד בקלון חבירו.

ובאבות דרבי נתן שנינו, ושנאת הבריות כיצד? מלמד שלא יכוין אדם אהוב את החכמים ושנא את התלמידים, אהוב את התלמידים ושנא את עמי הארץ, (כלומר, לא יאמר אני אוהב את החכמים ושונא את הטפשים וכדומה), אלא אהוב את כולם, וכן הוא אומר "ואהבת לרעך כמוך", מה  טעם? כי אני בראתיו. שכל מי ששומר תורה ומצוות ועושה מעשה עמך אתה אוהבו.

הנה עם ישראל לדורותיו סבל מאד, והרבה ממה שעבר עלינו הוא מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, ולצערינו הרב עוונות אלו עוד הם בעוכרינו ולא נפסקו מאיתנו וחובה עלינו להתחזק בדברים אלו, לכבד תלמידי חכמים, ולכבד את המון העם, לכבד כל עדה וכל מוצא ולא לקבוע במוחינו הכללות מרושעות כלפי חוגים מסויימים. עלינו להרגיל את עצמינו להתנהגות של כבוד כלפי אחרים, ומכח התנהגות אצילית זו נתכבד גם אנו, כמאמר חז"ל, איזהו מכובד המכבד את הבריות.

שבת שלום.

ערוך על פי מאמרו של הרה"ג דוד שאלתיאל שליט"א.