דבר תורה ליום חמישי י"ג אב תשס"ח 14 באוגוסט 2008

פרשת השבוע - פרשת ואתחנן

נאמר בפרשתינו (ו, ז) לגבי מצות תלמוד תורה: "ושננתם לבניך ודברת בם".

וממה שנאמר "ודברת בם", דרשו רבותינו במסכת יומא (יט.), עשה אותם (את דברי התורה) קבע, ואל תעשה אותם ארעי. וכן בגמרא במסכת בבא קמא (סא.) אמרו, עשה תורתך קבע. כלומר, את תורת ה' אשר נתנה לנו, עלינו ללמוד ולשנן ולחזור לזכור את דברי התורה, ולהיות שקועים ועסוקים בדברי התורה, שלא יהיו דבר צדדי לצד שאר עסקינו, אלא הם עיקר ושאר עסקינו טפלים להם. וכן בקיום מצוות התורה, אל לנו לקיים איזו מצוה ואחר כך להשליכה ח"ו אחרינו, אלא להתמיד ולעסוק באותה המצווה ולדקדק בה כל ימינו.

וידועים הדברים שעלינו להיות דבקים ולמדים ממדותיו של הקדוש ברוך הוא בהנהגתו עמנו, ומה ה' יתברך עושה עמנו חסד כל ימינו בלא הפסקה, ולא לשנה ולא לשנתיים אלא עד עולם, כמו כן אנו צריכים לעסוק בתורתו ומצוותיו עד עולם.

הגמרא מספרת, שזכה רבי יוחנן בן זכאי לאריכות ימים מופלגת, ושאלהו תלמידיו, במה הארכת ימים? ענה להם, מימי לא כיניתי שם לחברי (כגון לקרותו "טיפש" וכיוצא בזה, כמו
שביארנו בהלכות אונאת דברים) ולא בטלתי מקדוש היום (שהיה מדקדק במצות קידוש של שבת ביום). רבינו הרמב"ן מפרש את דברי רבי יוחנן, שכוונת השואלים היתה, באיזו מצוה החזקת כל ימיך הארוכים בלא הפסק כלל יותר משאר כל המצוות, וענה להם רבי יוחנן, שבאלה שתי המצוות החזיק יותר מכל, כל ימיו. כלומר, כל אדם עושה הרבה מצוות, אבל פעמים רבות הוא מהדר ועושה איזו מצוה, אבל הוא רק באופן חד פעמי, כגון שפעם אחת הוא נותן  צדקה בעיין יפה, והוא מסתפק בכך לאורך ימים, או שמתפלל פעם אחת בכוונה, ובזה הוא מסופק ואינו טורח להתפלל תמיד בכוונה, ועל כן שאלו את רבי יוחנן, באיזו מצוה דיקדקת כל ימיך כאילו היא הפעם הראשונה שקיימת מצוה זו, וענה להם שתמיד היה נזהר בכבוד חבירו שלא לכנות לו שם נגד רצונו, וכן היה מקפיד מאד על מצות הקידוש של שבת בבוקר.

מעשה שסיפר הר' וילהלם, שהיה מתורגמן של מרן הרב שליט"א, שפעם אחת זכה והתלוה למסעו של מרן הרב שליט"א באחת מארצות הגולה. ובמשך כל היום היה הרב מוסר שיעורים באותה מדינה, עד שהגיע למלונו בשעה אחת בלילה. אותו המתורגמן היה עייף מאד, הלך לרחוץ עצמו ולהחליף בגדיו, ושכב לישון. והנה אחר שישן כשעה, שומע הוא רעשים מחדרו של הרב. פנה לחדר הרב, וראהו יושב ועוסק בתורה. מייד שאל אותו, והלא כל היום הרב מסר שיעורים, ומחר ממתין לנו יום עמוס,  אם כן מן הראוי שילך הרב לישון גם כן. ענה לו הרב, והלא כל היום הסתובבנו ולא למדתי אפילו אות אחת, איך אוכל לישון כעת. וכן ידוע שאף בימי זקנתו של מרן הרב שליט"א, כשהיה יוצא בימי חודש אלול לעצרות תשובה בכל רחבי הארץ, כשהיה שב לביתו בשעה מאוחרת, היה משלים את סדרי לימודו שאיבד בזמן שמסר שיעורים. וכל זאת מפני הדבקותו במצות לימוד בתורה. כמו כן אנו, אף בימי החופשה, ימים אלו, שהם ימים שרבים שוכחים לקבוע עתים לתורה ולדקדק במצוות, עלינו להזדרז ולשמור עצמינו, להמשיך בהנהגתינו ללמוד תורה ולקיים את כל המצוות ללא פשרות.

שבת שלום


דברי התורה בעניני פרשת השבוע המתפרסמים ב"הלכה יומית", ערוכים על פי דבריו של הרה"ג רבי דוד שאלתיאל שליט"א, מעיה"ק ירושלים.