דבר תורה ליום חמישי ו' אב תשס"ח 7 באוגוסט 2008

פרשת השבוע - פרשת דברים

בפרשתינו נזכר, כי בני ישראל בקשו ממשה רבינו שישלח מרגלים לארץ ישראל, בכדי לאסוף מידע על יושבי הארץ לדעת את דרכי המלחמה נגדם. ומשה אמר אל בני ישראל, "ויטב הדבר בעיני, ואקח מכן שנים עשר אנשים, איש אחד לשבט". ורבותינו אמרו, איש אחד לשבט, מן הברורים שבכם, מן המובחרים שבכם. כלומר, משה רבינו בחר מכל שבט את האנשים היותר גדולים במעלתם ובצדקתם, בכדי ללכת לרגל את ארץ ישראל.

כל כך היתה גדולה מעלתם, עד שכאשר מונה התורה את שמות המרגלים, מנתה אותם על פי סדר חשיבותם, ויהושע בן נון נמנה רק במקום החמישי.

אנו קוראים את פרשת במדבר בכל שנה ושנה בסמוך ליום תשעה באב, יום החורבן של בית ראשון ובית שני. על ליל תשעה באב נאמר "ויבכו העם בלילה ההוא", שבכו ישראל על דברי המרגלים שבני ארץ ישראל שהם עומדים לכבוש אותה, חזקים הם עד מאד. אמר להם השם יתברך, אתם בוכים בכיה של חינם, ואני אקבע לכם בכיה של דורות.

והנה עלינו להתבונן בדבר, איך נתדרדרו כל כך עם ישראל לבא לידי חוסר אמונה שכזה בשם יתברך, עד שבכו מתוך מחשבה מטופשת שלא יוכלו לכבוש את הארץ, והלא מדובר כאן בעם שראה נסים ונפלאות על אדמת מצרים ולאחר מכן במדבר, ואם כן כיצד הגיעו למדרגה נחותה כזו. והתשובה לזה, היא על פי דברי רבותנו "הבא ליטמא פותחין לו", כלומר, אדם שגורם לעצמו להתדרדר בעבודת ה', לא מונעים ממנו את הדבר מן השמים. כמו כן עם ישראל, מתחילה רק ביקשו מרגלים לתור את הארץ. ואף שה' יתברך אמר להם שמדובר בארץ טובה ורחבה ושהם יצליחו לכבוש אותה, בכל אופן הם ביקשו מרגלים. ומכח אותו המעשה של שליחת המרגלים, הגיעו למצב ירוד מבחינת האמונה בה', עד שהתחילו לבכות מרוב לחץ ופחד מיושב הארץ.

ולעומת מרגלים אלו, רואים אנו ברחב, שהכניסה את המרגלים שבאו בימי יהושע לארץ ישראל, וסיכנה את חייה למענם מתוך אמונה אמיתית וכנה בה' יתברך שיציל אותה, וכל כך למה, מפני ששמעה רחב על הנסים שעשה ה' לישראל במצרים, והאמינה בה' שיעזור לה להציל את המרגלים, ובכח אמונתה זכתה שניצלה היא, וניצלו המרגלים, וכל בני ביתה היו היחידים שניצלו בימי מלחמת  יהושע.

אדם שמאמין בה' יתברך  ולא מתחיל להכניס בלבו ספיקות בדרכי ה', זוכה למעלות עד אין חקר. אבל אדם שאינו מאמין בכל כוחו, אפילו אם הוא גדול בתורה ויראת ה', סופו שירד מטה מטה, כי האמונה היא יסוד עבודת ה'.

יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונזכה לתיקון המוחלט של חטא המרגלים.

שבת שלום.