דבר תורה ליום חמישי ז' תמוז תשס"ח 10 ביולי 2008

פרשת השבוע - פרשת בלק

נאמר בפרשה "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל". ופירש רבינו האור החיים הקדוש, שהכוונה בזה לומר כי הצדיקים על אף כל עסקם בתורה ובמצוות, אינם מרגישים קושי בעמלם בעבודת ה'. אלא אדרבא, נראים הם בעבודם כמי ששמחים בה, וכאדם המשתעשע בשעשועים, וזאת לרוב חשקם ודבקותם תבורה ובמצוות. ועל זה היה תמה בלעם הרשע, כאשר ראה תכונה זו בעם ישראל, שהם אינם מתעייפים ומרגישים עול בעבדת ה', ועל זה נתקנא בהם. ובאמת הדבר ידוע, שמי שאינו מאמין בה' יתברך והולך בדרכו, הרי הוא מתקשה מאד להבין איך מסוגלים שומרי התורה לוותר על כל כך הרבה דברים הנראים בעיניו כמשאת החיים, ועוד יותר הוא תמה שהם עושים זאת מתוך שמחה ורצון אישי.

אדם שאינו מכיר במעלת המצוות, לעולם לא יוכל לקיים את המצוות כראוי, ולדוגמא אדם שאינו מעריך את מצות כיבוד הורים, לא יוכל לקיים מצוה זו כראוי בשום אופן, שכן יחסרו לו כוחות הנפש הנצרכים לו בכדי לקיים מצוה זו. וכן הדבר בכל המצוות, שאם לא ידע האדם את ערך המצוות, ויחדיר ערכים אלו בלבו, לא יוכל לקיים כראוי את המצוות, כי בכל דרכיו הוא מתנהל בעצלתיים, בצורה בלתי מוצלחת שאין לה משמעות נכונה.

פעמים אנו רואים אצל גדולי רבני ישראל, שאף על פי שבקושי רב הם מתניידים ממקום למקום, בכל זאת כאשר הם נצרכים לדבר מצוה הם מזדרזים מאד לקיים את המצוה בכוחות גדולים, לכתת רגליהם ממקום למקום לזכות את ישראל, וכמו מרן הרב שליט"א, שבימים שהיה חלש עד מאד, אף על פי כן הטריח עצמו ללכת מעיר לעיר ללמד תורה, בקושי רב, ובימי חודש אלול, כאשר היה יוצא למסור את דבר ה' בכל מקום, אחר שהיה חוזר לביתו, עוד היה נשאר ער שעות ארוכות בכדי להשלים את סדר למודיו שהחסיר ביציאתו מן הבית. וכן כל כיוצא בזה.

ומכאן אנו למדים, שאדם המרגיש עמל גדול וקושי בעבודת ה', סימן הוא שחסרה לו התודעה של ערך קיום המצוות, ועליו לחזור ולהחדיר בעצמו את ערך המצוות והתורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ולכך הוא נברא, ואז כשיעסוק במצוות מתוך הבנה בערכן, יזכה לעבוד את ה' בחשק ובעונג ושמחה, לקיים את המצוות כראוי.

שבת שלום.