הלכה ליום רביעי כ' סיון תשפ"ד 26 ביוני 2024

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

אליהו בן יוסף ומלכה דינה ע"ה

תנצב"ה

הוקדש על ידי

ילדיו

מכונת ממתקים ואתרי אינטרנט בשבת

שאלה: האם מותר להניח מערב שבת בשכונה של גויים, מכונת אוטומט למכירת ממתקים ומשקאות וכיוצא בזה, אף על פי שידוע שתושבי המקום מכניסים בשבת מטבע למכונה, בכדי לרכוש מוצרים שונים, או שיש בזה איסור?

תשובה: הנה ביארנו כבר שמצד עצם הפעלת המכונה בערב שבת בודאי שאין איסור כלל, אף שהיא ממשיכה פעולתה בשבת, שהרי שביום השבת עצמו היהודי אינו עושה כל מלאכה האסורה. ולפי זה לכאורה היה נראה שיש להקל גם כן להפעיל מכונת אוטומט מערב שבת, אף על פי שבשבת יבואו אנשים גויים (שאינם מצווים על שמירת שבת) לקנות ממנה מוצרים.

אלא שלענין מכונה כזו יש לדון מצד חשש איסור אחר, שבעצם יום השבת עושה בעל המכונה פעולה אסורה. מפני שמבואר בשלחן ערוך בחלק חושן משפט (סי' ר ס"ג), "כליו של אדם בכל מקום שיש רשות לאדם להניחם, קונים לו, וכל שנכנסו לתוך כליו קנה קנין גמור". וכגון, חפץ שאינו שייך לאף אחד, שנפל לתוך כלי של אדם במקום שיש לו רשות להניח את כליו  שם, מיד נעשה אותו חפץ שייך לבעל הכלי, מפני שכליו של אדם הם כמו ידיו לענין זה שיקנה בהם מה שיבא לידו. ואם כן לכאורה הוא הדין לעניננו, שהואיל ומכונת האוטומט שייכת לבעל המכונה, והיא ניצבת ברחוב על פי רשיון הממשלה הנותנת רשות לבעל המכונה, אם כן כל מטבע המוכנס למכונה בשבת, מיד הוא שייך לבעל המכונה, ויש בזה איסור מדין איסור עשיית מקח וממכר בשבת, שהרי אסור לקנות ולמכור ביום השבת.

אלא שגם מצד זה כתב מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שאין לחוש לאיסור עשיית מקח וממכר כלל, הואיל ובעל המכונה אינו עושה כלום, ולא שייך איסור מיקח וממכר בדבר כזה. רק כתב שיש להקל בזה דוקא באופן שלא ידוע למי שייכת המכונה, שאם יודעים כולם שהיא שייכת ליהודי, אין להקל בזה. והביא שכעין זה כתב בשו"ת מהר"ם שיק, בדבר יהודי המשתתף במכרז בערב שבת, והשופטים הגויים פעמים רבות שהם יושבים ומחליטים בעצם יום השבת מי הוא הזוכה במכרז, ולפעמים יהיו התוצאות שהיהודי זכה במכרז. כתב המהר"ם שיק, נראה לעניות דעתי שהדבר פשוט שמותר, שהרי כל מלאכות של תורה אדם רשאי להתחיל בהם מערב שבת, באופן שמלאכה נגמרת מאליה (כמו שביארנו). ואם כן הוא הדין לנדונינו, שמותר להשאיר מכונה כזו פועלת בשבת, על מנת שיקנו ממנה הגויים בעצם יום השבת. ומכל מקום, הרוצה לחוש לדברי האוסרים בזה, יעשה תנאי, שאינו חפץ לקנות מה שיחול המקח, אלא רק במוצאי שבת, שכן כליו של אדם אינם קונים לו בעל כרחו, והואיל והוא מתנה שאינו רוצה לזכות במקח אלא במוצאי שבת, ממילא לא יחול המקח אלא בצאת השבת, שאז בודאי שאין בכך איסור.

ונראה שהוא הדין לאתרי אינטרנט המוכרים מוצרים בשבת, שלא ידוע מי הוא בעל האתר, וגם המשתמשים בו הם גויים, שמותר להניחם פועלים בשבת, שכן היהודי אינו עושה כל מלאכה האסורה בשבת. (ומכל מקום אין להקיש מכאן לכל מקרה ומקרה, כי יש חילוקים רבים בזה, ועל כל מקרה יש לעשות שאלת חכם).

ולסיכום: מותר מעיקר הדין להניח מערב שבת, מכונה אוטומטית לממכר מוצרים בשבת, במקום שרובו גויים, באופן שלא ידוע לציבור מי הוא בעל המכונה. והרוצה להחמיר בזה, יעשה תנאי בפירוש, שאינו רוצה לזכות במקח אלא במוצאי שבת. והוא הדין לאתרי אינטרנט המוכרים מוצרים בשבת, ולא ידוע מי הוא בעל האתר, וגם אין שום צורך לתפעלו בשבת, והגולשים בו הם גויים, שאין חיוב להפסיק פעולתו מערב שבת.

ובדרך אגב נציין, שנשאל מרן הרב זצ"ל, לגבי אתר "הלכה יומית", שלצערינו הרב לעתים מזומנות מתקבלות בו בעצם יום השבת בקשות למנוי ל"הלכה יומית" שבו. והשאלה היתה אם יש להיענות לבקשות אלו, שהרי נמצא שמי שחילל שבת בעצם הבקשה, יהנה ממעשה שבת כשיקבל את ההלכות. אלא שאם נתעלם מהבקשה, יפסידו אותם האנשים זכות תלמוד תורה שתהיה להם באם נענה לבקשתם. ותשובת מרן זצ"ל היתה, שלא נתעלם מהבקשות, ונשלח לאנשים את ההלכות, בתקוה שמאור התורה יחזירם למוטב, ויזכו כולם לשמור שבת כהלכתה, ובזכות זה נזכה לביאת משיח צדקינו במהרה בימינו. אמן.

שאלות ותשובות על ההלכה

מה המקור לדברי מרן הרב עובדיה זצ"ל? כ"א סיון תשפ"ד / 27 ביוני 2024

חזון עובדיה חלק ראשון עמוד קנד. וחלק שישי עמוד יב.

האם מותר לתת מתנה בשבת וביום טוב,ומדוע אין זה נחשב "מקח"? ח' שבט תשע"ט / 14 בינואר 2019

אין לתת מתנה בשבת או ביום טוב אפילו בלא קנין, משום שנראה כמקח וממכר. ורק לצורך מצוה יש להקל. ואין זה מממש מקח וממכר, רק שנראה כמו מקח וממכר. (בית יוסף בסימן תקכז).

אני מצרפת ומוכר מוצרים דרך האינטרנט
רוב הקונים הם גויים  אפשר אפילו לומר שכל הקונים הם גויים  
הבעיה שלי היא לגבי שבת ואני לא יודע מה הדין
המחירה נעשית בצורה שהקליינט בוחר מה שהוא רוצה נותן את מספר כרטיס האשראי שלו ואז אני במוצאי שבת או יום ראשון מאשר את ההזמנה וברגע האישור מתבצעת פעולת ההזמנה וגביית הכסף
יש לנו עוד סוג מכירה שבה הקליינט משלם את המחיר וברגע ההזמנה הכסף נכנס לנו לחשבון וירטואלי [פייפל] והבעייה באתר הזה שבשביל לעצור את המכירות זה גובל בהפסדים כספיים עוד נקודה במקרה וצריך לסגור הכל זה יכול לגרום הפסד של אי רצינות כלפי הקליינט וכלפי החברות שדרכם אנחנו מוכרים י"ב אלול תשס"ט / 1 בספטמבר 2009

יש מחמירים שלא להפעיל את האתר בשבת בשום אופן.
אולם במקום שלא ידוע שמנהלי האתר הם יהודים, אז יש להקל מעיקר הדין להמשיך בהפעלת האתר ביום השבת, וכמו שביארנו בהלכה המצורפת לגבי מכונת ממתקים ולגבי אתר אינטרנט.

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה