הלכה ליום שלישי כ"ז תמוז תשפ"ב 26 ביולי 2022

שאלה: האם כשר ונכון הדבר, שאף הנשים תקראנה בזמן חצות הלילה "תיקון חצות", כשם שראוי הדבר לאנשים, או שאין הדבר ראוי שנשים תקראנה תיקון חצות?

תשובה: בהלכה הקודמת ביארנו, כי ראוי לכל ירא שמים, אם הוא ער בזמן חצות הלילה, שיקרא נוסח "תיקון חצות" המופיע בסידורים ומתוקן על פי דברי רבינו האר"י. וכתבנו שהתפילה על חרבן הבית בזמן זה, והתפלה בכלל בזמן זה, היא ראויה ומקובלת ביותר.

ולענין אמירת תיקון חצות על ידי נשים, כתב הגאון רבינו יוסף חיים בספר בן איש חי (פרשת וישלח), שאין הנשים קוראות תיקון חצות. וזאת על פי דבריו בתשובתו שבספר רב פעלים (ח"א, סוד ישרים ס"ט), ושכן השיב לו הגאון רבי אליהו מני, רבה של חברון, שלא ראינו ולא שמענו שאשה אומרת תיקון חצות. והוסיף טעמים בזה על פי דברי המקובלים, ובכלל דבריו כתב, שיש חסרון במה שאשה תקרא תיקון חצות, מפני שהתיקון רובו ככולו הוא פסוקים שבמקרא, ואין לקרוא מקרא בלילה (כלומר תנ"ך, אין קוראים בלילה), ואף על פי שאנשים קוראים תיקון חצות, זאת מפני שיש חילוק בינם לבין הנשים לענין זה.

אולם מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל, כתב לדחות את דבריו, מפני שכל שיש צורך השעה בקריאת הפסוקים, כמו תיקון חצות שיש לאמרו דוקא בזמן חצות הלילה, אין בזה משום חשש של קריאת מקרא בלילה כלל. לא לאנשים ולא לנשים. ובפרט כאשר קוראים את התהלים בדרך תפילה ותחנה ולא בדרך לימוד, שאז מעיקר הדין יש להקל לומר באופן כזה פסוקי מקרא בלילה, כמו שביארנו כבר במקום אחר.

ועל כן למעשה, אף הנשים ראוי ונכון להן לומר תיקון חצות בכל לילה כשהן ערות בזמן חצות הלילה, ואל להן להמנע ממנהג יקר כזה, ובזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים ועתידין להגאל מן הגלות הזו.

וכבר הזכרנו בהלכה הקודמת, שבשנת השמיטה, אין לומר אלא תיקון לאה, אבל נוסח תיקון רחל המופיע בסדורים אין לאמרו בשנה כזו. (והשנה, תשפ"ב, היא שנת שמיטה). ובשבתות וימים טובים אין לומר תיקון חצות, וכמו שמבואר בסידורים.

ולסיכום: רבותינו המקובלים הפליגו הרבה במעלת אמירת תיקון חצות, ומנהג רבותינו הספרדים בכל מקום שהם לומר תיקון חצות ברגש נכון ובכוונה רבה, לעורר רחמי ה' יתברך עלינו, שישוב וירחמנו ויבנה לנו את בית חיינו, ומעפר ענינו יקימינו. ואף הנשים הצדקניות נוהגות במנהג זה. וכל המיצר על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה.

שאלות ותשובות על ההלכה

אודה לכם אם תגידו לי
מה המקור בבקשה ל "
ועל כן למעשה, אף הנשים ראוי ונכון להן לומר תיקון חצות בכל לילה כשהן ערות בזמן חצות הלילה, ואל להן להמנע ממנהג יקר כזה, ובזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים ועתידין להגאל מן הגלות הזו" ? ו' אב תשפ"ב / 3 באוגוסט 2022

הליכות עולם חלק ראשון פרשת וישלח אות ה. 

האם מותר לנשים לקרוא תיקון חצות באמצע הלילה ב-4:00 בבוקרז? כ"ח אב תש"פ / 18 באוגוסט 2020

מותר בהחלט. 

בעקבות מה שכתבתם שאין לקרוא בלילה מקרא, האם אכן אסור לי ללמוד נביאים וכתובים בלילה? כ"ו טבת תשע"ז / 24 בינואר 2017

ללמוד בלי להוציא מהפה מותר. וללמוד עם פירוש מותר.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה – שנת תשפ"ב

ביום שישי הבא עלינו לטובה, יחול ראש חודש מנחם אב. ובשבוע הבא ביום שבת, יחול יום תשעה באב, ומאחר ואין להתענות בשבת (מלבד ביום הכיפורים), לכן התענית נדחית ליום ראשון (ממוצאי שבת הבאה), עשירי באב. הקדוש ברוך הוא יהפכהו לששון ולשמחה במהרה בימינו. משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנה......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשפ"ב), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

"שבעה עשר בתמוז"

היום הוא יום תענית "שבעה עשר בתמוז". שבעה עשר בתמוז חל אתמול, בשבת, ומחמת קדושת השבת התענית נדחית להיום. תענית שבעה עשר בתמוז נאמר בספר זכריה (פרק ח פסוק יט) "כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי, יִהְיֶה לְבֵית יְהו......

לקריאת ההלכה


שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

דין סעודה מפסקת בשבת

בכל שנה, בערב תשעה באב, אסרו חכמים לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת, (היא הסעודה שאוכלים לפני תחילת הצום, אחרי חצות היום). וכן אסרו לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת. וישנם כמה פרטי דינים בזה. אולם בשנה זו (תשפ"ב) שתענית תשעה באב תחול ביום ראשון, נמצא ש"ערב תשעה באב" חל ביום השבת,......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים ליום תשעה באב

תשעה באב אסור בחמישה דברים. אכילה ושתיה, רחיצה, וסיכה (סיכה פירושה לסוך את הגוף בשמן, או למרוח קרם גוף וכדומה), נעילת מנעלי עור, ותשמיש המיטה. וכן אסרו חכמים ללמוד תורה ביום תשעה באב, לפי שדברי תורה משמחים את הלב. ואין לעסוק אלא בספר איוב, ובנבואות החורבן שבספר ירמיה, וכן במדרשים השייכים לחורבן, ובה......

לקריאת ההלכה

דין תספורת בימי בין המצרים – שנת תשפ"ב

מנהג איסור תספורת מרוב תוקף האבלות בימי בין המצרים, נהגו האשכנזים שלא להסתפר ולהתגלח, מיום שבעה עשר בתמוז ועד יום עשירי באב. אולם הספרדים ובני עדות המזרח לא נהגו להחמיר בזה, אלא מנהגינו כעיקר תקנת רבותינו התנאים, שגזרו אחר חורבן בית המקדש, שבשבוע שחל בו תשעה באב אסור מלספר ולכבס, וכן פסקו הרמב&q......

לקריאת ההלכה