הלכה ליום רביעי כ"ג ניסן תשפ"ד 1 במאי 2024

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת אחי

אופיר איפרגן ז"ל בן חנה הי"ו

שהיום יום פקידת שנתו. ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

אחיו

ימי ספירת העומר

ימי ספירת העומר, הם ימים שקדושתם מרובה, כמו שכתב הרמב"ן בפירושו לפרשת אמור, כי ימים אלה שהם ימי ספירת העומר, מחג הפסח ועד לחג השבועות, קדושתם היא כקדושת ימי חול המועד, ואינם ימי אבל ופורענות כמו ימי בין המצרים. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל היה מזכיר את דברי הרמב"ן הללו בימי הספירה, כדי שלא יטעו המון העם לחשוב שימים אלה הם חלילה ימי פורענות.

אך בעוונות הרבים, בימים אלה אירע מאורע מצער ומזעזע לעם ישראל, כמו שמבואר בגמרא (יבמות סב:), "שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בין פסח לעצרת (חג השבועות), מפני שלא נהגו כבוד זה בזה". וכולם מתו באסכרא. (אסכרה הוא חולי המביא לדום נשימה). כלומר, היתה לו לרבי עקיבא ישיבה ענקית, שממנה יצאה תורה לכל ישראל, ואילו היו אותם התלמידים ממשיכים לחיות, עד ימינו אנו, היתה התורה עשירה יותר, ומכוחם וכוח כוחם של אותם התלמידים, בודאי היתה נמשכת ברכה עצומה לכלל ישראל עד סוף הדורות. ונגזרה הגזירה, ומתו כולם בימים הללו.

ובתשובות הגאונים, (הם חכמי ישראל שחיו קודם תקופת הראשונים) נזכר, כי מחמת המאורע הזה, נהגו כל ישראל שלא לשאת אשה בימים אלה, משום מנהג אבלות. וכן מבואר בפוסקים שנהגו בימים הללו שלא ללבוש בגד חדש, ולא להסתפר, ולא לשמוע כלי שיר.

ובכל זאת לא בכל ימי הספירה נוהגים מנהגי אבלות, אלא עד ליום ל"ד או ל"ג לעומר. שכן כתב בעל ספר המנהיג, ועוד מרבותינו הראשונים, שביום ל"ג לעומר, פסקו תלמידי רבי עקיבה למות. וכן פסק הרמ"א (בסימן תצג), שמיום ל"ג לעומר מותר לערוך שמחת נשואין.

אבל מנהג הספרדים שעד יום ל"ד לעומר נוהגים מנהגי אבלות, והימים הללו אסורים בשמחת נשואין, וטעם הדבר מבואר על פי מה שכתב בספר המנהיג בשם רבינו זרחיה הלוי, שמצא כתוב בספר קדמון הבא מספרד, שכל תלמידי רבי עקיבא מתו מפסח ועד "פרוס עצרת", ומה פירוש הדבר "פרוס עצרת", "פורסא - פלגא", כלומר, פרוס, מלשון פרוסה, שלוקחים שלושים יום מחג השבועות, שהם הימים הסמוכים לחג השבועות, כמו שאמרו "שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום", ומחצית מאותם שלושים יום, שהם ט"ו יום קודם חג השבועות, בהם כבר פסקו תלמידי רבי עקיבא למות.

וכן כתבו עוד מרבותינו הראשונים, וביארו שאם נסיר חמשה עשר מארבעים ותשעה יום שבין פסח לעצרת נשארו שלושים וארבעה ימים. ומכל מקום ביום ל"ד לעומר עצמו, משעות הבוקר, כבר מותר לשאת אשה משום שמקצת היום ככולו לענין אבילות, וכיון שכבר עבר קצת מיום ל"ד אין צריך יותר לנהוג אבילות.

ומותר לעשות סעודת אירוסין (תנאים, כלומר, סגירת השידוך) בימי ספירת העומר. ואם באותה שעה נסגר ענין השידוך ממש, יש מיקלים לעשות כן אפילו בכלי שיר.

שאלות ותשובות על ההלכה

שלום לכבוד הרב
איסור תספורת או גילוח אינו מן הדין אלא מנהג כידוע.

השאלה :

כוון שכל חודש ניסן כולל ר"ח אייר אין בהם הספד או תענית ולא אומרים תחנון ומכך נקראים ימים טובים. אם מכן מדוע אוסרים תספורת גילוח או אפילו מוסיקה, שאי אפשר לומר מצד אחד ימים טובים ומצד שני נוהגים בהם קצת אבלות בעניין הנ"ל.

ראה שו"ת הרדב"ז סימן תפרז בעניין הנ"ל כותב המחבר כי הוא נוהג להסתפר כל ימי חודש ניסן כולל ר"ח אייר ומוסיף ואומר שהוא מנהג רוב העולם וטעמו אין בהם תענית והספד.. וכו .

ואת"ל שהוא מנהג מצרים, הרב שלל את זה באומרו שהוא מנהג רוב העולם.

בנוסף . הרדב"ז עלה לירושלים לעת זקנתו ושפט את ישראל בירושלים ובצפת כ שנה ולא מצאנו כי חזר בו בעניין הנ"ל שאם מנהג ארץ ישראל מחייב גם אותו.

גם הרב נודע ביהודה היתר גילוח בחוה"מ .

אשמח לקבל תשובה . כ"א ניסן תשפ"ג / 12 באפריל 2023

אלו ימים שיש בהם מצד אחד קדושה יתירה ומקצת שמחה, ומצד שני יש בהם סימנים של אבלות, לא ימי פורענות חלילה כמו ימי בין המצרים, אבל לאות אבל על תלמידי רבי עקיבא נהגו כמה מנהגי אבלות. לכן כבר מזמן הגאונים נהגו כל ישראל שלא לישא אשה בימים הללו, שזו חומרא גדולה מאד שבכל זאת החמירו וקיבלו וקיימו כן גדולי ישראל שהיו בדורות ההם. ומה ששאלת מהרדב"ז, הרי בדבריו כתב בפירוש שהוא לא כמו שכתב הרב בית יוסף, ולא כתב שלא נוהגים כן, אלא שראה בעיניו כמה קהילות שלא נהגו כן, אדרבה, כתב שאתי מנהג ומבטל מנהג, כלומר, גם הוא מסכים שיש מנהג כזה, אלא שטען כנגדו שבטעם כל דהו יש לדחותו. וכל הגדולים בדורות שאחריו לא הסכימו עם דבריו, וגם מרן שהיה בימיו לא הסכים עמו, ורוב ישראל לא נהגו כדבריו, ולכן חס ושלום לפרוץ גדר לזלזל במנהג ישראל שנעשה על פי הסכמת גדולי הדורות שראו דברי הרדב"ז ומהריק"ש ולא הסכימו להם. אלא שבמקום צורך גדול גם מרן זצ"ל כתב שאנו מתחשבים בסברת הרדב"ז ומהריק"ש. אבל באופן עקרוני, המנהג של ישראל הוא כמות שהוא, ואין אנו רשאים לבטלו ולנהוג בו קלות ראש, וזהו יסוד הפסק בכל דבריו, אנו מרכינים ראשינו בפני גדולי הדורות ואין אנו יכולים לחלוק על דבריהם בטענות כאלה. תבורכו, 

שלום כבוד הרב האם מותר לספרדים להתרחץ בים בספירת העומר? כ"ה ניסן תשפ"ב / 26 באפריל 2022

ימי ספירת העומר אינם ימי בין המצרים. ולכן בין לאשכנזים ובין לספרדים מותר לרחוץ בים. אלא שאלו ימי דין, ולכן צריך זהירות יתירה מכל סכנה. 

ומל"ג בעומר מותר לשמוע מוזיקה לספרדים? או יותר נכון מתבטלים ימי האבלות והמנהגים? כ"ט ניסן תשע"ז / 25 באפריל 2017

לענין שמיעת מוזיקה יש להקל. ולשאר הדברים, הספרדים מחמירים עד ליום ל"ד בבוקר

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה