הלכה ל יום שלישי 7 Adar 5782 8 פברואר 2022

הזכרת שם ה' במדרשי חז"ל ובתלמוד

שאלה: הלומד גמרא, או מדרשי חז"ל, ונמצאים שם פסוקים וברכות שיש בהם הזכרת שם ה', האם מותר לו להזכיר שם ה' כדרך קריאתו, או עליו לכנות ולומר "השם"?

תשובה: הנה בשאלה זו דן מרן זצ"ל בספרו שו"ת יחוה דעת (חלק ג סימן יג), ולהלן נביא את עיקרי דבריו.

בבריתא במסכת ברכות (כב.) שנינו, לגבי אדם טמא (שהוא בעל קרי, ואסור לו להזכיר שם שמים עד שיטבול, שכך היה הדין בזמן חז"ל, אבל בזמנינו מותר לבעל קרי ללמוד ולברך ולהתפלל). "רבי נתן בר אבשלום אומר, מותר לבעל קרי ללמוד תלמוד, ובלבד שלא יאמר את האזכרות (את שם ה') הנזכרים בתלמוד".

ומכאן יש ללמוד לענין שאר בני אדם, שמותר להם להזכיר את שם ה' בלימוד בגמרא וכדומה, שהרי לא אסרו כן אלא לאדם טמא, אבל סתם אדם, לא אסרו עליו לעשות כן.

וכן מצאנו להגאון רבי יעקב עמדין, שכתב, ראיתי למלמדי תינוקות שהיו מקפידים על תלמידיהם שלא יזכירו שם ה' בקריאתו דרך הלימוד בש"ס, מפני שהיו סבורים שיש בזה חשש להזכרת שם לבטלה, ויהיו עוברים (עבירה) משום (מה שנאמר) "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא", אבל באמת טעות הוא בידם, ומעולם לא ראיתי לרבנן קשישאי (הרבנים הזקנים) שיקפידו כל כך. וזכורני כי בהיותי קטן, והיינו גורסים בתלמוד בפני מר אבי הגאון (גדול הדור החכם צבי) זצ"ל, וכשהיינו מגיעים לפסוקים שבתלמוד, והיינו קוראים שם ה' בכינוי, ולא כקריאתו, היה גוער הגאון במי שקורא כך, והורה לנו לקרוא שם ה' כקורא בתורה. והביא ראיה לזה מהגמרא (ברכות כב ע"א) הנ"ל, שמבואר בפירוש שדוקא לבעל קרי בזמנם היו אוסרים שיזכיר השם כקריאתו, אבל לשאר בני אדם מותר. והביא מרן זצ"ל שכן כתבו עוד מרבותינו האחרונים.

אולם כל זה דוקא לגבי פסוקים שבמדרשים וכדומה, שאז מותר להזכיר את שם ה' בדרך הקריאה, אבל כאשר מוזכר בגמרא נוסח ברכה ממש, כגון, "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם" וכו', אסור להזכיר את שם ה', שהרי זו ברכה לבטלה. וכן כתב בפירוש רב נחשון גאון, שאם אומר דרך לימודו, שם ה' כקריאתו בנוסח ברכה שנזכרה בתלמוד, הרי הוא כמוציא שם שמים לבטלה, שעובר משום לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא.

ולפיכך לסיכום: כאשר מגיע אדם בלימודו לפסוק, תוך כדי לימודו באיזה ספר, עליו להזכיר את שם ה' בקריאתו בפסוקים. וכן הדין כאשר לומד מחצית פסוק, כל שיש לדברים משמעות, מותר לו להזכיר את שם ה' כקריאתו. אולם כאשר מגיע לנוסח ברכה המובא באיזה ספר, אסור לו להזכיר את שם ה' בברכה, שהרי זו ברכה לבטלה. וסיים מרן זצ"ל את תשובתו: ויהי רצון שיקויים בנו הפסוק: בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך.

שאלות ותשובות על ההלכה

מה הדין בהזכרת שם ה' בשירי שבת? 11 Adar 5782 / 12 פברואר 2022

מותר להזכיר שם ה' בזמירות שבת כנהוג בכל ישראל. זהו שבח של ה' יתברך. וכמובן אסור לחזור על שם ה' כמה פעמים. 

האם מותר לשים בקופת צדקה 200 שקל מסומנים על מנת שהגנב שאותו אני מחפש יקח אותם משם ואז אני אמצא את זה אצלו . או שאסור משום שאני מכשיל אותו בגניבה ממני "מפני עיוור לא תתן מכשול"? והאם מועיל בזה לפני שאני שם את הכסף לאמר שכסף זה מחול מי שיקח אותו משם וכך יוצא שמי שגנב בפועל לא גנב . אשמח לפירוט 8 Adar 5782 / 9 פברואר 2022

זו שאלה יפה. ראשית, יש לדון להיתר מטעם שהו אינו נחשב מחטיא את חבירו, אלא חבירו בא וחטא מעצמו, ואין כאן נתינת מכשול ממש, שהרי רוב העולם לא גונבים. וגם יש בזה תועלת כדי שיוכל לטפל בגנב להבא, ומסתבר גם כן שאם בדעתו לטפל אחר כך בגנב, שאם הוא יהודי טוב, ידברו איתו ויחזקו אותו לבל ישוב לכסלה, הרי שמותר לעשות כן, שבזה ימעט באיסור, ומוטב לו שיחטא פעם אחת כדי שלא יחטא כל ימיו. 

ולגבי מה שכתבת, שתמחל מראש וכו', זה לא יועיל לגמרי, כי סוף סוף הגנב עושה איסור, ונחשב כמו מי שחשב לאכול חזיר ועלה בידו טלה, שצריך כפרה. (קדושין פא.). וכן מפורש בתוספות קדושין לב. שבמקרה שימחל ולא יודיע לחוטא שמחל, עדיין יש בזה איסור.

לגבי אמירת שמות השם בדרך לימוד כשאינו פסוק או שירה כמו הכינוי אל .שהרי לא ראינו שרבותינו היו אומרים קל בימקום אל . 7 Tevet 5781 / 22 דצמבר 2020

כל שיש צורך ומשמעות בדבר, הספרדים לא נהגו להזהר בשמות כמו אל. תבורך,

האם מותר להגיד ב"לשם יחוד " " בשם יה בוה " ? 27 Tevet 5777 / 25 ינואר 2017

בילקוט יוסף סימן ה הביא תשובת מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל שכתב שאין לומר את האותיות ממש, אלא יאמר יו"ד ק"י בוא"ו ק"י.

כשמחנך את הקטנים לברך, איך צריך להגות את השם? 7 Kislev 5777 / 7 דצמבר 2016

אם יש צורך, אפשר להגות את ה' כמו שאנו מברכים ממש, כיון שעושה כן לצורך.

האם מותר להזכיר את שם השם בשירים, לדוגמא בשירי שבת? 7 Kislev 5777 / 7 דצמבר 2016

מותר, כל שהוא משבח את ה' יתברך. כגון בשיר צמאה נפשי לאלהים לאל חי, וכן כל כיוצא בזה.

מה הדין כשמופיע בגמרא: "והאלוקים", או לה' קרבן, ברכו את ה' המבורך? 2 Adar 5771 / 6 פברואר 2011

שלום רב!

לאלוקים, ניתן לקרוא בקוף.
ברכו את ה' המבורך וכדומה, אין לקרוא עם שם ה', כיון שהוא כמו נוסח ברכה, ואינו דומה לפסוק.
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

מה הדין כשמלמדים ילדים בגילאי 3 או 4 לברך, האם מותר להגיד את שם השם? 2 Adar 5771 / 6 פברואר 2011

שלום רב!

מותר לומר את שם השם כשמלמדים ילדים קטנים לברך.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

COMO SE REALIZA LA TEBILAT KELIM

Se debe evitar la ”jatzitza” al sumergir el utensilio en la mikva. Jatzitza es todo elemento que evita el contacto directo del agua con el objeto. Por eso, no se debe asir el objeto que se sumerge fuertemente pues se estaría evitando que el agua haga contacto con el mismo en el lu......

לקריאת ההלכה

LECTURA DE TEHILIM EN LAS NOCHES

Pregunta: ¿Está permitido leer versículos del Tanaj o Tehilim –Salmos- en las noches, o existe alguna prohibición al respecto en los escritos de la Kabbalá? ¿Existe alguna consideración si la lectura se efectúa pa......

לקריאת ההלכה

SOBRE LOS ALIMENTOS PROHIBIDOS

Pregunta: Se debe supervisar el cashrut de los alimentos que consumen los niños pequeños? Respuesta: Con respecto a los alimentos prohibidos por la Torá, como carne y leche, cebo, carne prohibida, etc. existe una prohibición de la Torá de alimentar con ellos inc......

לקריאת ההלכה

EDUCACIÓN TEMPRANA

En entregas anteriores vimos que la prohibición de destruir un árbol se hace extensiva a la destrucción de objetos, prendas, alimentos, etc. lo cual es legislado por el Ramba”m quien, según el Rab Hamguid –uno de sus comentaristas- considera estas prohibicione......

לקריאת ההלכה


TEBILAT KELIM EN LOS CAFES

Pregunta: La persona que es invitada a casa de un amigo y este no cumple con el precepto de tebilat kelim, o desea tomar un café en un bar, puede hacerlo aun cuando los utensilios en estos casos no fueron sumergido en una mikva? Respuesta: como vimos anteriormente, todos los utensilios de ......

לקריאת ההלכה

SALADO DE VERDURAS EN SHABBAT

En la entrega anterior escribimos sobre la prohibición de hacer encurtidos en Shabbat, es decir sumergir alimentos en salmuera o vinagre para prepararlos, pues esto se considera como una cocción en Shabbat. De allí que surge la prohibición de salar alimentos como cebol......

לקריאת ההלכה

COMIDA FESTIVA –YOM TOB-

El día de Shabuot es necesario dividirlo, dedicando mitad del tiempo a la sinagoga, plegarias y estudio, y mitad del tiempo a las comidas festivas junto a la familia, como estudia el Talmud (Betza 15): Enseña Rabí Yehoshua, mitad será para ustedes y mitad para D-os. Y ......

לקריאת ההלכה

MOTZI – MATZA

La matza con la que es apropiado cumplir el precepto la noche de Pesaj es la denominada “matza shemura” o sea controlada desde el mismo momento en que se segó el trigo que no tome contacto con el agua. Asimismo, esta matza debe ser realizada a mano para que la misma se realice con......

לקריאת ההלכה