הלכה ל יום רביעי 15 Adar 5782 16 פברואר 2022

המתפלל תפלת העמידה ושמע קדושה מהחזן

שאלה: מי שעומד ומתפלל תפלת שמונה עשרה, ובעודו מתפלל, התחיל החזן בחזרת התפלה, והגיע החזן לאמירת ה"קדושה" (נקדישך ונעריצך וכו'), האם עליו לענות קדושה אף בעודו מתפלל?

המתפלל ושמע קדושה כיצד ינהג?
תשובה: המתפלל תפלת שמונה עשרה, והגיעו הציבור לקדושה, מפני שהתחיל את התפלה אחרי רוב הציבור, או משום שהאריך מעט בתפלתו, אינו רשאי לענות עם הציבור. אלא עליו לשתוק, ולעצור מתפלתו, ולכוין לצאת ידי חובת הקדושה מהשליח ציבור. וכפי שלמדנו כמה פעמים, שהשומע דבר מפי השליח ציבור, והשליח ציבור מכוין להוציאו ידי חובה, יוצא השומע ידי חובתו, מדין "שומע כעונה", והרי זה כאילו אמר בעצמו את כל נוסח הקדושה. ואין השומע מדלג בשעת אמירת "קדוש קדוש קדוש", כיון שאין הוא אומר בעצמו כלום.

כאשר אין החזן מתפלל בקביעות
ומכל מקום, כתב הגאון רבי יוסף חיים בספר עוד יוסף חי, שמה שפסקו הפוסקים שהמתפלל ישתוק, ויכוין לצאת ידי חובתו מפי השליח ציבור, זהו דוקא במקום שהשליח ציבור הוא קבוע, ובקי בהלכה, ויודע שעליו להוציא ידי חובה את כל מי ששומע אותו. אבל אם אין החזן משמש כחזן בצורה קבועה, ואינו בקי בהלכה, הרי שמן הסתם לא יכוין להוציאו ידי חובה. ועל כן, לא נשקפת כל תועלת מכך שהמתפלל ישתוק ויעצור באמצע תפלתו, שבלאו הכי לא יצא ידי חובה. ולפיכך עליו להמשיך בתפלתו ולהתעלם לגמרי ממעשי הציבור והחזן.

ומרן הרב זצוק"ל הביא סיוע לדבריו, מדברי ספר חסידים, שכתב, מעשה בחכם אחד, שהיה מאריך בתפלה, ואמר, שאף כשעונים הציבור אמן יהא שמיה רבה (אף שכוונת הספר חסידים היתה ל"אמן יהא שמיה רבה", מכל מקום נוכל ללמוד מדבריו לענין הקדושה), אני איני מפסיק תפלתי לשמוע ולכוין, כי העונים אמן יהא שמיה רבה אינם מכונים להוציאני ידי חובתי, ואנחנו פוסקים שצריך שהמשמיע יכוין להוציא ידי חובה את השומע. וכן מתבאר עוד בדברי הפוסקים, שכל שאין החזן מכוין בפירוש להוציא ידי חובה את כל שומעיו, הרי אינם יכולים לכוין לצאת ידי חובה על ידו, ואין צורך לעצור ולהקשיב לקדושה מפיו.

כאשר אין קולו של החזן נשמע לכל אורך הקדושה
והוסיף עוד מרן הרב זצוק"ל, שאף במקרה שהחזן הוא קבוע ובקי בהלכה, מכל מקום, אם אין קולו נשמע היטב לכל אורך הקדושה, מחמת הציבור שעונה אחריו, גם כן אין צורך לעצור ולהקשיב לקדושה מפיו, שהרי אי אפשר לצאת ידי חובת הקדושה על ידו, כל שאין שומעים מפיו את כל הקדושה. ורק כאשר קולו של החזן גבוה, ונשמע היטב מעל לקולות הציבור, יש להמתין ולהקשיב לקדושה היוצאת מפיו.

כשהיה המתפלל עומד בסיום ברכת מחיה המתים
וכל זה דוקא כאשר המתפלל עומד באמצע התפלה, אבל המתפלל תפלת העמידה, וכשסיים ברכת "מחיה המתים" שמע את החזן מתחיל בקדושה, עליו לענות על כל הקדושה עם הציבור, כיון שזהו מקום הקדושה.

סיכום:
מי שעומד באמצע תפלת שמונה עשרה, והגיעו הקהל לאמירת הקדושה בחזרת התפלה, עליו לעצור ולהקשיב לחזן לכל נוסח הקדושה, ולכוין לצאת ידי חובה על ידי החזן. ואם החזן אינו בקי בהלכה, ואינו מכוין להוציא את שומעיו ידי חובתם, וכן אם אין קולו נשמע היטב לכל אורך הקדושה, אין צורך להמתין ולשמוע קולו, שבלאו הכי אי אפשר לצאת על ידו ידי חובה, כל שאין קולו של נשמע היטב, והוא מכוין להוציא את שומעיו ידי חובה.

וכל זה דוקא כשהיה המתפלל באמצע תפלת העמידה. אבל אם התחילו הציבור בקדושה, כאשר סיים הוא את ברכת "מחיה המתים", עליו לענות על הקדושה יחד עם הציבור.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

EL DIA DE TISHA BEAB

Durante el día de Tisha BeAb -9 de Ab- están prohibido cinco cosas, a saber: Comer y beber, calzar calzado de cuero, relaciones maritales, lavarse y ungirse (utilizar cremas, aceites, etc.). Asimismo está prohibido estudiar Torá este día, pues esto regocija a la pe......

לקריאת ההלכה

CON EL COMIENZO DEL MES DE AB SE DISMINUYEN LAS PRACTICAS ALEGRES

Aún cuando, como ya vimos anteriormente, desde el 17 de Tamuz se acostumbran alguna prácticas de duelo, al comenzar el mes de Ab esto se hace más estricto y las costumbres de duelo son más rígidas y se observan hasta el 10 de Ab. Afirma el Talmud (Ta´anit 26b......

לקריאת ההלכה

DURANTE LAS TRES SEMANAS

Está prohibido realizar festejos, bailes, etc, durante las tres semanas que transcurren desde el 17 d eTamuz hasta el 9 de Ab incluso sin instrumentos musicales. Esto es válido para los bailes o festejos que se organizan según las leyes del recato y la sobriedad del nuestro p......

לקריאת ההלכה

EL CONSUMO DE CARNE A PARTIR DE ROSH HODESH AB

Afirma el Talmud (Ta´anit 26b) que decretaron nuestros sabios que en la seudá hamafseket–última comida previa al ayuno- no se debe consumir carne ni beber vino así como no se deben comer dos comidas diferentes, por ej. arroz y huevo. Y aún cuando el Talmud pro......

לקריאת ההלכה


COSTUMBRES A PARTIR DEL 1 DE AB

Como vimos anteriormente a partir de R. Hodesh Ab se deben disminuir todas las transacciones comerciales destinadas a cuestiones de alegría. Escribe nuestro maestro R. Ovadia Yosef z”l que no se deben adquirir sortijas o anillos de oro, especialmente los novios que adquieren estas jo......

לקריאת ההלכה

QUIENES AYUNAN EL 9 DE AB

El enfermo, aún cuando no se halla en situación de peligro su vida está exento de ayunar en Tisha Beab. De todas formas, ante cualquier duda se debe realizar una consulta rabínica ya que no cualquier tipo de malestar exime a la persona de ayunar. El anciano que se encu......

לקריאת ההלכה

MINIAN –Quórum de diez personas-

Pregunta: Cuando se sale de paseo y se organiza un “minian” de minha o arvit –oraciones vespertina y nocturna- ¿es preciso realizarlo dentro de un recinto cerrado o es posible realizar el “minian” al aire libre? Respuesta: Las personas que salen de pase o vaca......

לקריאת ההלכה

PESCADO Y CARNE – Continuación-

Pregunta: Se puede fritar en una sartén de carne, pescados? En un mismo horno, se puede hornear carne y pescado simultáneamente? Respuesta: Aun cuando existe una prohibición de freír o cocinar leche en utensilios de carne, como vimos oportunamente, esta prohi......

לקריאת ההלכה