Halacha pourיום שלישי י"ג שבט תשפ"א 26 בjanvier 2021

Suite des règles de l’ordre de priorité dans les bénédictions alimentaires

Conclusions des règles déjà apprises
Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué qu’il existe un certain ordre dans la récitation des bénédictions alimentaires.
Parfois, cet ordre dépend de l’importance de l’aliment, parfois il dépend de l’importance de la bénédiction.

Priorité de la bénédiction de Boré Péri Ha’ets sur celle de Boré Péri Haadama
Nous avons appris jusqu’à présent que lorsque se trouvent devant nous 2 fruits de l’arbre, l’un faisant partie de la catégorie des « 7 fruits » et l’autre ne faisant pas partie de cette catégorie, il faut prendre celui faisant partie de la catégorie des « 7 fruits » pour réciter la bénédiction de Boré Péri Ha-Ets.
Il nous reste à expliquer comment agir lorsqu’il y a des fruits de l’arbre ainsi que des fruits de la terre – comme un ananas (dont la bénédiction est Boré Péri Haadama) et une pomme (dont la bénédiction est Boré Péri Ha’ets), ou bien un concombre et une datte, doit-on dans ces cas donner une priorité à l’un plus qu’à l’autre?

Divergence d’opinion parmi les décisionnaires médiévaux
En réalité, nos maîtres les décisionnaires médiévaux débattent de cette question.
Selon certains (Ba’al Hala’hot Guédolot et d’autres …), puisque la bénédiction de Boré Péri Haadama inclus aussi les fruits de l’arbre (car les arbres poussent aussi de la terre), cette bénédiction est considérée comme moins précise que celle de Boré Péri Ha’ets. De ce fait, il faudrait donner la priorité à la bénédiction de Boré Péri Ha’ets qui est une bénédiction plus précise.

Cependant, selon l’opinion de la majorité des décisionnaires médiévaux, il n’y a pas de règle de priorité dans ce cas là. Ce n’est que la bénédiction de Shéhakol Nihya Bidvaro qui est une bénédiction très générale et qui de ce fait, possède une moindre importance vis-à-vis des autres bénédictions alimentaires.
Dans ce cas, on donnera la priorité à la bénédiction de Boré Péri Ha’ets sur celle de Shéhakol Nihya Bidvaro.
Mais la bénédiction de Boré Péri Haadama n’est pas considérée comme moins importante que celle de Boré Péri Ha’ets, et il n’y a donc pas d’ordre de priorité entre elles. Telle est l’opinion de Rav Haï Gaon, du RIF et d’autres…

La règle dans la pratique
Sur le plan pratique, MARAN tranche dans le Shoul’han Arou’h (chap.211-3) selon l’opinion de la majorité des décisionnaires médiévaux, et il n’y a donc pas de règle de priorité entre la bénédiction de Boré Péri Ha’ets et celle de Boré Péri Haadama.
Par conséquent, s’il y a un fruit de l’arbre et un fruit de la terre, il est permis de réciter la bénédiction sur le fruit que l’on désire en premier, le goûter, puis réciter ensuite la bénédiction sur l’autre fruit.
Dans notre exemple, si on le désire, on pourra donc réciter d’abord la bénédiction de Boré Péri Haadama sur l’ananas, et ensuite Boré Péri Ha’ets sur la pomme.
(Cependant, notre grand maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que la personne qui se montrera méticuleuse en récitant d’abord la bénédiction de Boré Péri Ha-‘Ets, sera digne de la bénédiction, sauf dans le cas où le fruit de la terre lui est préféré, car dan ce cas on devra donner priorité au fruit de la terre vis-à-vis de celui de l’arbre).

Priorité à un fruit des 7 espèces sur un fruit de la terre
Qui plus est, non seulement il n’y a pas d’obligation de donner priorité à un fruit de l’arbre sur un fruit de la terre, mais également dans le cas où le fruit de l’arbre fait partie des 7 espèces, comme dans la question de notre exemple, des concombre et des dattes, puisque la bénédiction du concombre est Boré Péri Haadama alors que celle des dattes est Boré Péri Ha’ets et qu’elles font partie des 7 espèces. Malgré tout, même dans ce cas il n’y a pas d’obligation de donner priorité aux dattes, car nos maîtres ont enseignés de donner priorité à un fruit issu des 7 espèces uniquement lorsque les 2 fruits ont la même bénédiction, comme des dattes et des pommes. Mais lorsque leurs bénédictions sont différentes, par exemple des concombres et des dattes, il n’y a pas d’obligation de donner priorité aux dattes sur les concombres.

En conclusion: Lorsqu’on a 2 fruits, l’un provenant de l’arbre et l’autre provenant de la terre, il n’y a pas d’obligation à donner priorité à l’un vis-à-vis de l’autre.

Questionner Le Rav


8 Halachot Les plus populaires

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

Lire la Halacha

שאלה: האם מותר לאכול דגים בחלב או בחמאה

תשובה: שנינו במסכת חולין (דף קג:) כל בשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים. ומבואר אם כן שמעיקר הדין אין בכלל האיסור של בישול ואכילת בשר וחלב, איסור לבשל דגים עם חלב, משום שבשר דגים אינו בכלל "בשר" שאסרה תורה, ואף אינו אסור מגזירת חכמים. אולם מרן הבית יוסף (בסימן פז), כתב, שמכל ......

Lire la Halacha

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

Lire la Halacha

שמונה מעלות בצדקה

כתב הרמב"ם (פ"י מהל' מתנות עניים), שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו. כלומר, שמונה סוגים יש במצוות צדקה, וכל אחד מהם מעלתו גדולה משל חבירו. המעלה הגדולה מכולם, זה המחזיק ביד ישראל שאין לו מעות די מחסורו, ונותן לו מעות במתנה או בהלואה, או שדואג לו שתהיה לו פרנסה על ידי שמכניסו באיזה ......

Lire la Halacha


מתנות לאביונים - קורונה

הזכרנו אתמול באופן כללי את מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים, והוא חיוב על כל איש ואשה. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא ש......

Lire la Halacha

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

Lire la Halacha

שאלה: אלו הנוהגים להפריש בכל חודש מעשר כספים, האם יכולים לנכות מסכום המעשר דמי פרנסת בניהם ובנותיהם אשר עמם בבית?

תשובה: ביארנו, שחייב כל אדם לתת איזה סכום לצדקה בכל שנה, ומדה בינונית לתת בכל חודש עשירית מכל הריוח של אותו החודש. וכעת לענין השאלה, אודות אלו הנוהגים לתת בכל חודש מעשר כספים מכל הרוחים שלהם, האם הם רשאים לנכות מהמעשר את הוצאות כלכלת בניהם ובנותיהם הגדולים אשר בבית. והנה שורש השאלה, הוא לפי מה ש......

Lire la Halacha

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

Lire la Halacha