הלכה ליום רביעי ט' טבת תשע"ב 4 בינואר 2012

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

אריאל בן יהודית ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

משפחתו

גילוח בתער

נאמר בתורה (ויקרא יט), "ולא תשחית את פאת זקנך". ובגמרא במסכת מכות (כ.) אמרו, שאינו חייב אלא אם גילח זקנו בתער (היינו סכין), ושהיה זה גילוח שיש בו השחתה, אבל גילוח במספריים, אף על פי שנראה הגילוח כעין תער, אין בזה איסור מן הדין. ומכל מקום כתב הריטב"א, וזו לשונו, ופאת זקנם לא יגלחו, ומשורת הדין כל שהוא מגלח במספריים אפילו כעין תער מותר, אבל מדת חסידים שלא לעשות כן מפני חשד הרואים. וכן ראוי לעשות. וכן דעת רוב רבותינו הראשונים, שלענין הלכה מותר לגלח את הזקן במספריים, אף על פי שהוא מגלח סמוך לעור הפנים, וכן פסק מרן השלחן ערוך (יורה דעה סימן קפא), שלגלח במספריים כעין תער מותר. אבל לגלח שיער הזקן בסכין ממש, יש בזה איסור חמור מאד מן התורה, ומי שעושה כן אין להעלותו כשליח ציבור להוציא את הרבים ידי חובתם, מפני שהוא עובר בשאט נפש על אחד הדינים החמורים בתורה, וענשו מפורש בזהר הקדוש ובספרי המקובלים שהוא עון גדול ונורא מן החמורות ממש.

והנה בדורות האחרונים נכנס חידוש בתחום זה של גילוח הזקן, על ידי "מכונת גילוח", והגם שהיו מגדולי ישראל שאסרו בתכלית את השימוש במכונה זו, ובהם הגאון הכהן הגדול רבינו ישראל מאיר מראדין, המחבר ספר חפץ חיים. מכל מקום רבים אחרים נהגו להקל בזה ולהשתמש במכונות גילוח. ויש בזה הרבה משא ומתן בדברי האחרונים. ועיקר הטעם להקל בגילוח במכונת גילוח, הוא מן הסיבה שכתבנו, שאף שאסור לגלח הזקן בסכין, מכל מקום לגלח במספריים, אף שהוא נראה אחר כך כמו שגילח בסכין, מותר מעיקר הדין.

ומאחר ודרך הפעולה של רוב מכונות הגילוח, היא באמצעות שני חלקים, סכין וכנגדו מתכת אחרת, וכאשר נפגשת הסכין המסתובבת בשערה, אין היא חותכת אותה אלא, בהפגשה במתכת שכנגדה, והשערה נלחצת ביניהם ונחתכת, ואם כן נראה שזה ממש כעין פעולת המספריים שכתבנו שמותר לגלח הזקן באופן כזה אף שהוא נראה כעין תער. ובפרט שמכונת הגילוח אינה מגיעה כלל לעור הפנים, אלא יש רשת החוצצת בין הסכינים לעור הפנים, בכדי שלא יפצע זה המתגלח, ואם כן אין כאן חשש גילוח, ודומה הדבר לכל סידור זקן על ידי מספרים, שאין בזה חשש איסור כלל מכיון שאינו מגלח את הזקן לגמרי. וכן היה מורה הגאון רבינו צבי פסח פראנק זצ"ל, שיש להקל להשתמש במכונת גילוח, שיזהר שלא להדק את המכונה אל עור הפנים, שאז אין חשש שהסכינים יגעו ממש בעור הפנים, ובזה יש להקל.

אולם במכונות הגילוח הקיימות בשנים האחרונות, נוצרה בעיה חדשה, והיא, שהואיל ויצרני המכונות חפצים שהגילוח במכונה יהיה למשעי, הם חפצים שסכיני הגילוח יהיו צמודים עד כמה שניתן לעור הפנים, ולפיכך החלו לייצר רשת גמישה, דקה מן הדקה, שהיא החוצצת בין הסכין לעור הפנים. ומכיון שעור הפנים הוא גמיש מעט, קורה שעל ידי לחיצת המכונה על פני האדם, מגיע מן העור שלו עד לסכין המכונה ממש, ואז יכול להווצר מצב שהסכין תחתוך את השערה מיד, בדיוק כפעולת התער האסור מן התורה. ולכן יש מגדולי הפוסקים שהעירו שראוי לא להשתמש בכלל במכונות אלו,  ויש אחרים שהיקלו בזה מסברות אחרות.

ולענין הלכה, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א, שהמיקל להשתמש במכונת גילוח במקום צורך גדול, כגון מסיבות של פרנסה, או מחמת שעלול הדבר לעורר מחלוקת בבית, יש לו על מה שיסמוך, אך זאת בתנאי, שיזהר שלא להדק את המכונה אל עור הפנים, בכדי שלא תחתך שערה מן הסכין עצמה על עור הפנים ממש. וכמו שביארנו. ומכל מקום, מפני שהדברים נוגעים באיסור תורה, נכון מאד למי שיש לו את האפשרות, שיגלח זקנו במכונה שאין בה חשש כזה, כגון שידוע בלי ספק שאין היא מגלחת את השיער עד השורש, אלא משאירה מעט ממנו. או ינהג באופן הטוב ביותר, שישאיר אפילו מעט משיער הזקן בצורה נאה ומסודרת, ובזה ידי חובת כל הדיעות. אבל מי שהוא מגלח זקנו בתער ממש, עליו להרחיק עצמו מאיסור גדול זה, ויעבור להשתמש במכונת גילוח, שכפי המצב היום, הן מגלחות את הזקן בצורה יפה ומניחה את הדעת גם למי שהיה רגיל לגלח זקנו בתער ממש. ויעשה כמו שכתבנו. והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כמי נהר.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר לאישה לפי ההלכה לגזור את שיער ראשה .וליקצוץ את ציפורניה לאחר חצות הלילה? כ"ו אלול תשע"ז / 17 בספטמבר 2017

על פי שורת ההלכה יש להקל בזה.

ילמדנו רבנו את ההלכה לגבי תספורת כשרה. מה אורך הפאות שאמורים להשאיר? 5 מ"מ? שמעתי שיש פוסק שמחיר 3 ומרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף מסכים לו. כ"ט שבט תשע"ז / 25 בפברואר 2017

במשנה במסכת נדה (דף נב:) מפורש מהו שיעור שערה שבתורה, "כדי לכוף ראשן לעיקרן", דברי רבי ישמעאל, רבי אלעזר אומר, "כדי לקרוץ בציפורן", רבי עקיבא אומר, "כדי שיהו ניטלות בזוג". כלומר, לדעת רבי ישמעאל שהלכה כמותו, שיעור השערה שיש להשאיר הוא באורך "כדי לכוף ראשן לעיקרן", כלומר, שיוכלו לכופף את ראש השערה לצד עיקרה, כלומר לצד השורש. ושם במשנה מפורש שיש שתי שיעורים קצרים יותר מהשיעור של רבי ישמעאל, והוא שיעור "לקרוץ בציפורן", והנמוך ממנו "כדי שיהיו נטלות בזוג". ופירש הרמב"ם (בפי' המשניות ובפ"ב מהל' אישות) ששיעור כדי שיוכל לכוף ראשה לעיקרה הוא הארוך שבכולן. כלומר, אם נאמר ששיעור לכוף ראשה לעיקרה הוא שיעור של 3 מ"מ, אם כן שיעור לקרוץ בצפורן הוא שיעור 2 מ"מ, ושיעור ניטלות בזוג של מספריים הוא 1 מ"מ. וידוע שאי אפשר לגזור במספריים שערה קצרה כל כך. ואף על פי שרש"י פירש בענין אחר, מכל מקום עיין בשו"ת חתם סופר (או"ח סימן קנג) שמבואר גם כן שלכל הדעות אי אפשר לומר ששיעור כדי לכוף ראשה לעיקרה הוא שיעור קצר כל כך של 3 מ"מ. לכן נכון להשאיר לכל הפחות שיעור של 5 מ"מ. (ועיין בשו"ת תורה לשמה סימן שפט).

בנידון האיסור מן התורה לגלח בתער, מה הדין אם משאיר זיפים? ח' שבט תשע"ב / 1 בפברואר 2012

אין אפשרות מעשית לגלח בתער ולהשאיר זיפים.

האם מותר לגבר לגלח בסכין את שאר המקומות בגוף שיש בהם ריבוי שיער המפריע?
וכמו כן האם מותר לגבר לתלוש בפינצטה את השיערות המפריעות בין הגבות? י"ט טבת תשע"ב / 14 בינואר 2012

מותר להסיר שיעור שמפריע שלא במקום הזקן או הפאות, על ידי תער.
ומותר למרוט שיער מהגבות בפינצטה, באופן שמקובל שגם גברים עושים כן.

האם נשים יכולות לגלח בתער?? י"ב טבת תשע"ב / 7 בינואר 2012

נשים אינן בכלל איסור זה.

איך אפשר לדעת אילו מכונות לא בעיתיות ואילו כן? ט' טבת תשע"ב / 4 בינואר 2012

כל מכונה שיש חשש שתקצוץ שתי שערות לגמרי, כלומר, מבלי להשאיר שום זיפים, אין להשתמש בה. ומכונה שמשאירה זיפים, מותר להשתמש בה. וניתן לבדוק זאת על היד. לכתחילה הטוב ביותר הוא, להשתמש במכונת תספורת (או במישר של הפאות של מכונת הגילוח), שבאופן כזה יוצאים מכל חשש, כי בודאי נשארים זיפים, ובדרך כלל הגילוח מניח את הדעת מבחינת המראה שלו.

האם יש מכונות גילוח שמאושרות על ידי הרבנים שלא מגיעות עד השורש של השיער ? 
האם בחור ישיבה, יכול להתגלח, הרי זה לא צורך גדול? אך מצד שני לא הבחור עדיין לא מוכן לגדל זקן. ט' טבת תשע"ב / 4 בינואר 2012

לא ידוע לנו על כשרות למכונות. הטוב ביותר הוא, להשתמש במכונת תספורת, או במישר של הפאות שבמכונת הגילוח, שאז בודאי נשארים זיפים.
ובחור ישיבה רשאי להתגלח.

קראתי בעיון את ההלכה "גילוח בתער" להלן הקישור להלכה, ברצוני לרכוש מכונת גילוח תוצרת פיליפס דגם HQ6990.
שאלתי היא: האם אני יכול לסמוך על הכשרות הניתנת על ידי מכון "צומת" של הרב ישראל רוזן? שאלתי היא האם ניתן להתבסס במאמר הנ"ל (המופיע בקישור) על דעתם? ואני מצטט 3 סעיפים:
מאידך, היתר המכונה בנוי על הגדרת 'מספרים כעין תער' לפי טכניקת הפעולה ולא לפי התוצאה; אם בתהליך הגזיזה משתתפים 2 אלמנטים או יותר - אלו מספרים ולא תער. 
התהליך מתבסס על תנועת הסכין ועל אחיזת ה'ראש' (ה'רשת'). לכן, מנקודת מבט זו של טכניקת הפעולה - אלו מספריים. ולכך דעתנו נוטה. 
יתר על כן, הנוהג שפשט להוריד רכיב הקרוי 'ליפט אנד קט' תמוה בעינינו. אדרבה, הימצאותו משייכת יותר את מכונת הגילוח למספרים שכן בתהליך הגזיזה משתתפים 3 אלמנטים: הסכין, הרשת ורכיב זה. 

אודה לכם מאוד אם תסייעו לי ותשלחו לי תשובה מפורטת במייל על מנת לפתור בעייה הלכתית זו ולהגיד לי מה דעתו של מרן בכך, כיוון שכעת אני נמצא בדילמה גדולה, הרב ישראל רוזן טוען שאין צורך לפרק את הסכין הכפול - הרכיב Lift&Cut, ושמעתי מהרבה אנשים שכן צריך להוריד רכיב זה. ב' אדר תשע"א / 6 בפברואר 2011

שלום וברכה!
אין לנו היכרות קרובה עם מכון צומת בראשות הרב ישראל רוזן, ובפרט אין לנו ידיעה לגבי ההכשר שלהם לגבי מכונות גילוח.
הכלל הוא, שאם אחר השימוש במכונה, נשארים זיפים, ואין חשש ששערות יתלשו לגמרי עד גובה העור, הרי שמותר להשתמש בה בנחת.
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה