הלכה ליום רביעי 16 Iyar 5768 מאי 21 2008

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה

לרב הגאון רבי מרדכי (אליהו) צמח בן מזל טוב בתשח"י

שה' ירפאהו רפואה שלימה, ויאריך ימים בבריאות איתנה ונהורא מעליא עד ביאת משיח צדקינו.

הוקדש על ידי

מערכת הלכה יומית

דין בישול ביום טוב

בהלכה הקודמת ביארנו שאף על פי שדין יום טוב (חג) ודין שבת שוה לענין איסור מלאכה, מכל מקום מלאכות מסויימות שבאות לצורך הכנת מאכל ("אוכל נפש") ביום טוב, הותרו. וכגון מלאכת בישול.

נחלקו רבותינו הראשונים, לענין מאכלים שאין שינוי בטעמם אם הם טריים שנעשו באותו יום או שנעשו מאתמול, כגון פשטידות וכיוצא בזה, האם אף על פי כן מותר לעשותם ביום טוב, או שמכיון שאפשר לעשותם מערב יום טוב, אין להתיר עשייתן ביום טוב. ובלשון הפוסקים, מאכל שאין שינוי בטעמו לרעה אם נעשה מאתמול או מהיום, נקרא מאכל שאינו מפיג טעם, כלומר שטעמו אינו פג ומשתנה לרעה בתוך יום אחד.

ולענין הלכה העלה מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שמאכל שאינו מפיג טעם כלל אילו נעשה מערב יום טוב ליום טוב, אף על פי כן מותר לעשותו ביום טוב. ומכל מקום נכון להחמיר לכתחילה לעשותן מערב יום טוב. ולכן בישול פירות לצורך "קומפוט" ועשיית מיני מרקחת "ריבה" נכון להכינם מערב יום טוב, כלומר, לפני כניסת החג. ואם לא עשאם מערב יום טוב וכעת ביום טוב חפץ לעשותם, אף על פי שמן הדין מותר לעשותם ביום טוב, כאמור, אם אפשר לעשותם על ידי שינוי (כגון להניח את הסיר על האש באופן שונה) נכון שישנה בהם. ולמנהג האשכנזים יש להחמיר בזה מן הדין, שכן הרמ"א כתב שמאכל שאינו מפיג טעם כלל אסור לעשותו ביום טוב.

אסור לבשל מיום טוב ליום חול או למוצאי יום טוב, וכן אסור לבשל בחוץ לארץ מיום טוב ראשון ליום טוב שני, וכן הדין בשני ימים טובים של ראש השנה. ואפילו דבר שאינו מלאכה ממש אלא רק טירחה, אסור לעשותו מיום טוב (או משבת) ליום טוב שני או ליום חול, ולכן אסור להדיח כלים ביום טוב לצורך מוצאי יום טוב.

אף על פי שאסור לבשל מיום טוב לצורך מוצאי יום טוב, מכל מקום מותר לאשה לבשל ביום טוב סיר מלא דגים או בשר, קודם סעודת הצהרים, אף על פי שאין בכונתה לאכול אלא חתיכה אחת, מפני שהתוספת נותנת טעם בתבשיל. ומכל מקום לכתחילה צריכה להזהר שלא לאמר בפירוש שהיא עושה גם לצורך יום חול. אבל אחר סעודת הצהרים, אסור לבשל לצורך הלילה על מנת שתאכל חתיכה אחת, מפני שאין זה בישול לצורך יום טוב אלא הערמה.

בהלכה הבאה יבואר דין הבערת אש ביום טוב.

לשאלת רבים, בשנה זו, שיום ל"ג לעומר חל ביום ששי, מותר גם למנהג הספרדים להסתפר ולגלח הזקן כבר ביום ל"ג לעומר. ואם מסיבה כל שהיא אינו יכול להסתפר ביום ל"ג לעומר, רשאי מן הדין להסתפר מליל ל"ג לעומר.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

The Customary Order of Rosh Hashanah

It is customary to eat certain symbolic foods during the two nights of Rosh Hashanah which signify good fortune for the entire upcoming year. It is therefore customary to eat black-eyed peas, pumpkin, leek, spinach, dates, pomegranates, apples dipped in honey, and meat of a sheep’s head on the......

לקריאת ההלכה

The Blessings on Thunder and Lightning

One who sees lightning recites the blessing, “Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha’Olam Oseh Ma’aseh Bereshit.” One who hears thunder recites the blessing, “Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha’Olam She’Kocho Ugvurato Maleh Olam.” Until When Can On......

לקריאת ההלכה

The Laws of Mentioning “Mashiv Ha’Ruach”

We Begin Reciting “Mashiv Ha’Ruach” “Mashiv Ha’Ruach U’Morid Ha’Geshem” is a praise we recite to Hashem during the winter months within the “Mechayeh Ha’Metim” blessing of the Amidah as is printed in all Siddurim. We begin recitin......

לקריאת ההלכה

Speaking Between Washing One’s Hands and the “Hamotzi” Blessing

Question: Is one permitted to speak between washing one’s hands and reciting the Hamotzi blessing? Answer: The Gemara in Masechet Berachot (42a) states: “Immediately following hand-washing, one must recite the blessing.” The Rishonim disagree as to the explanation of this Gemara......

לקריאת ההלכה


Chol Ha’Mo’ed

The days between the first and seventh days (outside of Israel between the second and eighth days) of the Pesach holiday and the days between the first day of Sukkot and the holiday of Shemini Atzeret (outside of Israel between the second day of Sukkot and Shemini Atzeret) are called “Chol Ha&......

לקריאת ההלכה

One Who Hears Thunder at Night

Question: If one hears thunder at night while sleeping, may one recite the blessing on thunder without washing his hands? Also, must one recite a blessing on lightning every time one sees it or is once a day sufficient? Answer: In the previous Halacha we have established that one who sees lightni......

לקריאת ההלכה

Question: Is speaking between washing one’s hands with Mayim Acharonim and Birkat Hamazon permissible?

Answer: We have already explained that one who eats a bread meal is obligated to wash his hands with a small amount of water before reciting Birkat Hamazon. We have also explained that women are likewise obligated to wash their hands with Mayim Acharonim based on the ruling of Maran Ha’Shulcha......

לקריאת ההלכה

Eating and Washing One’s Self Yom Kippur

Some Laws of Yom Kippur All are obligated to fast on Yom Kippur, including pregnant and nursing women. Any woman whose health is at risk due to the fast should consult a prominent Torah scholar who is well-versed in these laws and he should render his ruling whether or not she must fast. One whose ......

לקריאת ההלכה